"benzodiazepines" translation into Polish

EN

"benzodiazepines" in Polish

EN

benzodiazepines {plural}

volume_up
1. medicine
benzodiazepines
In children studied patients received either phenytoin or benzodiazepines.
Badane dzieci otrzymywały fenytoinę lub benzodiazepiny.
Midazolam and other benzodiazepines metabolised by CYP3A4:
Midazolam i inne benzodiazepiny metabolizowane przez CYP3A4:
If your physician prescribes benzodiazepines, you must not take more than the prescribed dose.
Jeżeli lekarz zalecił benzodiazepiny, nie wolno przyjmować ich więcej niż zalecono.

Context sentences for "benzodiazepines" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishtake sedating medicines (for example benzodiazepines, medicines used to treat mental
lub przyjmowanie leków uspokajających (np. benzodiazepin, leków stosowanych w leczeniu
EnglishMirtazapine may increase the sedating properties of benzodiazepines and other sedatives
Mirtazapina może nasilać działanie sedacyjne benzodiazepin i innych środków uspokajających
EnglishThere are no data available on the use of other anticonvulsant agents such as benzodiazepines.
Brak dostępnych danych na temat stosowania innych leków przeciwdrgawkowych, tj. benzodiazepin.
EnglishIn paediatric patients, data with Busilvex were obtained using benzodiazepines or phenytoin.
W pediatrii, badania nad profilaktyką przeciwdrgawkową prowadzono przy użyciu benzodiazepin lub fenytoiny.
EnglishZaleplon is chemically different from the benzodiazepines, but it acts on the same receptors in the brain.
Zaleplon rożni się pod względem chemicznym od benzodiazepin, lecz działa na te same receptory w mózgu.
EnglishThe active substance in Sonata, zaleplon, belongs to a group of medicines that are related to the benzodiazepines.
Substancja czynna preparatu Sonata, zaleplon, należy do grupy leków związanych z benzodiazepinami.
EnglishThe active substance in Zerene, zaleplon, belongs to a group of medicines that are related to the benzodiazepines.
Substancja czynna preparatu Zerene, zaleplon, należy do grupy leków związanych z benzodiazepinami.
EnglishNo drug interaction study has been performed for the co-administration of VIRACEPT with benzodiazepines.
Nie przeprowadzono badania interakcji dotyczącego jednoczesnego stosowania preparatu Viracept z benzodiazepinami.
EnglishIt is unknown whether a pharmacokinetic and/ or pharmacodynamic interaction with other benzodiazepines exists.
Nie wiadomo czy występują interakcje farmakokinetyczne i (lub) farmakodynamiczne z innymi benzodiazepinami.
EnglishNo drug interaction study has been performed for the co-administration of Agenerase with benzodiazepines.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji podczas skojarzonego podawania preparatu Agenerase z benzodiazepinami.
EnglishCo-administration with REYATAZ/ ritonavir may cause a large increase in the concentration of these benzodiazepines.
Nie wykonano badań interakcji pomiędzy podawanymi jednocześnie produktem REYATAZ i rytonawirem a benzodiazepinami.
EnglishNo drug interaction study has been performed for the co-administration of Telzir/ ritonavir with benzodiazepines.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji podczas skojarzonego podawania Telziru/ rytonawiru z benzodiazepinami.
EnglishNo drug interaction study has been performed for the co-administration of PREZISTA/ritonavir with benzodiazepines.
Nie prowadzono badań interakcji lekowych podczas równoczesnego podawania produktu PREZISTA i rytonawiru oraz benzodiazepin.
EnglishSevoflurane administration is compatible with benzodiazepines and opioids commonly used in veterinary practice.
Można równocześnie podawać sewofluran oraz preparaty benzodiazepin i opioidów powszechnie stosowane w praktyce weterynaryjnej.
EnglishZaleplon is a pyrazolopyrimidine hypnotic that is structurally different from benzodiazepines and other hypnotics.
Zaleplon jest lekiem nasennym z grupy pyrazolopirymidyny, strukturalnie odmiennym od benzodiazepin i innych leków nasennych.
EnglishSevoflurane administration is compatible with benzodiazepines and opioids commonly used in veterinary practice.
Można równocześnie podawać sewofluran oraz preparaty benzodiazepinowe i opioidowe powszechnie stosowane w praktyce weterynaryjnej.
EnglishNo significant changes in rufinamide concentration are observed following co-administration with lamotrigine, topiramate or benzodiazepines.
Nie obserwowano istotnych zmian stężenia rufinamidu w przypadku jednoczesnego stosowania lamotryginy, topiramatu lub benzodiazepin.
EnglishSEDATIVES Benzodiazepines
EnglishTaking this product with benzodiazepines (medicines used to treat anxiety or sleep disorders) may cause death due to respiratory failure.
Przyjmowanie tego produktu z benzodiazepinami (lekami stosowanymi w leczeniu lęku lub zaburzeń snu), może wywołać zgon z powodu niewydolności oddechowej.
EnglishIn common with other inhalational anaesthetics, the MAC of sevoflurane is reduced by the concurrent administration of benzodiazepines and opioids.
Podobnie jak w przypadku innych wziewnych anestetyków, wartość MAC sewofluranu jest mniejsza w przypadku jednoczesnego podawania benzodiazepin i opioidów.