EN

bound {noun}

volume_up
bound (also: heist, hop, jump, leap)
At the same time, we could also ensure airports do not arbitrarily raise their charges in an untransparent manner and, as is often done, by leaps and bounds.
Jednocześnie pozwoliłoby to nam także zapewnić, by porty lotnicze nie podnosiły arbitralnie wysokości opłat w sposób nieprzejrzysty oraz, jak to często ma miejsce, skokowo.
bound (also: caper, leap, pounce)

Context sentences for "bound" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.
Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.
EnglishThe fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).
Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest mała (38 %).
EnglishApproximately 90 % of rosuvastatin is bound to plasma proteins, mainly to albumin.
Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, mniej więcej w 90 %.
EnglishIt is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
EnglishIn the systemic circulation 95 to 98 % of amlodipine is bound to plasma protein.
W krążeniu układowym 95 % do 98 % amlodypiny wiąże się z białkami osocza.
EnglishIn plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i alfa 1 - kwaśną glikoproteiną.
EnglishRosiglitazone is highly protein bound and is not cleared by haemodialysis.
Rozyglitazon silnie wiąże się z białkami i nie jest usuwany drogą hemodializy.
EnglishAbout 50 % of cefuroxime in the circulation is bound to plasma proteins.
Około 50 % cefuroksymu znajdującego się w krwiobiegu wiąże się z białkami osocza.
EnglishSuch as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,
Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,
EnglishIn plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i kwaśną glikoproteiną alfa 1.
EnglishIn the circulation, dexmedetomidine is largely bound to plasma proteins (> 90 %).
We krwi krążącej, deksmedetomidyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (> 90 %).
EnglishValsartan is highly bound to serum proteins (94– 97 %), mainly serum albumin.
Walsartan w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (94– 97 %), głównie z albuminami.
EnglishMPA at clinically relevant concentrations, is 97 % bound to plasma albumin.
MPA w klinicznie istotnych stężeniach wiąże się z albuminami osocza w 97 %.
EnglishOlanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wiąże się głównie z albuminami oraz α1- kwaśną glikoproteiną.
EnglishEntacapone is extensively bound to plasma proteins, mainly to albumin.
Entakapon wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza, głównie z albuminami.
EnglishWe are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.
Zawsze kierujemy się uczciwością we wszystkich sprawach, w tym i w tej, pani baronesso.
EnglishThe fraction of bortezomib bound to plasma proteins was not concentration- dependent.
Frakcja bortezomibu związanego z białkami osocza nie była zależna od stężenia produktu.
EnglishOlanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wi e si głównie z albuminami oraz α1- kwa n glikoprotein.
EnglishDistribution Aprepitant is highly protein bound, with a mean of 97 %.
Dystrybucja Aprepitant w wysokim stopniu – średnio w 97 % – wiąże się z białkami.