"to bring forward" translation into Polish

EN

"to bring forward" in Polish

EN to bring forward
volume_up
{verb}

to bring forward
volume_up
przedłożyć {pf. v.} (wniosek, projekt ustawy)
It is therefore right to get to grips with this issue and to bring forward proposals.
Należy zatem zabrać się za tę kwestię i przedłożyć propozycje.
We intend to bring forward some sound proposals and we intend to secure the livelihoods of our fishermen.
Zamierzamy przedłożyć kilka dobrych wniosków i zamierzamy zabezpieczyć egzystencję naszych rybaków.
Citizens will be able to call on the Commission to bring forward new policy initiatives.
Obywatele będą mogli wezwać Komisję do przedłożenia nowych inicjatyw politycznych.
to bring forward (also: to accelerate, to hasten, to speed, to speed up)
to bring forward (also: to accelerate, to prepone)
Today, however, I urge the Commission and the Council to bring forward concrete measures to reduce EU energy dependence in the immediate future.
Dzisiaj jednak nalegam, by Komisja i Rada przyspieszyły wprowadzenie konkretnych środków w celu ograniczenia zależności energetycznej UE w najbliższej przyszłości.
I think Parliament can be pleased that it has at least achieved one great step forward in putting in place a financial mechanism which will bring forward the demonstration projects.
Uważam, że Parlament może być zadowolony z tego, że uczyniono jeden wielki krok naprzód przez stworzenie mechanizmu finansowania, który przyśpieszy projekty demonstracyjne.
to bring forward (also: to prepone)
przesunąć na wcześniejszy termin

Context sentences for "to bring forward" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishFirst of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
Po pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
EnglishPlease assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Proszę zapewnić nas, że przedłoży pan wspomniany wniosek jak najszybciej.
EnglishCitizens will be able to call on the Commission to bring forward new policy initiatives.
Obywatele będą mogli wezwać Komisję do przedłożenia nowych inicjatyw politycznych.
EnglishThe third area where we will swiftly bring forward proposals is the Mediterranean Union.
Trzecim obszarem, w którym szybko przedstawimy propozycje, jest Unia Śródziemnomorska.
EnglishWill the Commission bring forward a Europe-wide policy on personal assistance?
Czy Komisja przedstawi ogólnoeuropejską politykę pomocy osobistej?
EnglishThe Commission therefore announced this year that it is to bring forward an 'innovation act'.
W związku z powyższym w tym roku Komisja ogłosiła, że przedstawi "ustawę innowacyjną”.
EnglishNo, really, we are going to be the next generation, the ones who will bring this world forward.
Ale na serio, my będziemy następnym pokoleniem, które poprowadzi świat w przyszłość.
EnglishI plan to bring forward proposals for an action plan on cancer next year.
Mam zamiar przedstawić w przyszłym roku wnioski dotyczące planu działań w sprawie nowotworów.
EnglishIf you take the last 10 years and bring forward, you've transferred to OPEC a trillion dollars.
W ciągu ostatnich 10 lat W ciągu ostatnich 10 lat przekazaliśmy do OPEC 1 bln dolarów.
EnglishIf we are going to get there, we need to bring forward legislation which helps us to get there.
Jeżeli chcemy to osiągnąć, konieczne jest przyjęcie przepisów, które nam to umożliwią.
EnglishI want to submit an amendment to bring this forward by one year.
Chciałbym przedstawić poprawkę odnośnie do przesunięcia tego terminu o rok do przodu.
EnglishWe are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.
Dokładamy wysiłków, aby przedstawić w ciągu miesiąca pierwszą roczną wizję wzrostu gospodarczego.
EnglishAlso, is the Commission going to bring forward a report on the Regulation in the future?
Oprócz tego, czy Komisja zamierza przedstawić w przyszłości sprawozdanie na temat rozporządzenia?
EnglishShe took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward.
Pani Mubarak podeszła do tego problemu z wielką powagą i uważam, że starała się nadać sprawom bieg.
EnglishThat is why I welcome the Commission's intention to bring forward a communication on that issue.
Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję zamiar Komisji sporządzenia komunikatu w tej sprawie.
EnglishWe are therefore relying on his stated commitment to bring it forward.
Zatem polegamy na nim i wierzymy, że dotrzyma złożonej obietnicy dotyczącej przyspieszenia prac.
EnglishWe very much welcome the plan to bring the parliamentary elections forward.
Z dużym zadowoleniem przyjmujemy plan przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Panie komisarzu Tajani!
EnglishMy services will study these suggestions and comments and, where possible, bring the issues forward.
Moje służby rozważą te uwagi i sugestie, i w razie możliwości podejmą dalsze działania.
EnglishSo I think it is absolutely essential that the Commission bring forward a proposal here without delay.
Dlatego uważam, że Komisja powinna niezwłocznie przedstawić projekt reformy dyrektywy.

Other dictionary words