"broadcast" translation into Polish

EN

"broadcast" in Polish

EN broadcast
volume_up
{noun}

broadcast (also: audition)
On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.
The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.
Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.
broadcast (also: emission, issue, screening)
Second, the report suggests that certain Member States have failed to take any action in promoting European works in broadcasting.
Po drugie, sprawozdanie zawiera sugestię, że niektóre państwa członkowskie nie podjęły żadnych działań w celu promowania europejskich dzieł w kontekście emisji programów.
broadcast
However, it's illegal to broadcast Alhurra within the United States.
Mimo to, nadawanie Alhurry w obrębie USA jest nielegalne.
Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.
(DE) Mr President, public broadcasting is more than an economic factor.
Nadawanie publiczne to nie tylko czynnik ekonomiczny.
broadcast
Now this was being broadcast live.
Transmisja odbywała się na żywo.
It cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
To nie może być z powodu jakiegoś mechanizmu transmisji który wpływa na wszystkich jednakowo.
And second, just as in a radio broadcast, you can communicate with many receivers at once.
Po drugie, podobnie jak przy transmisji radiowej, moglibyśmy komunikować się z wieloma odbiornikami jednocześnie.

Synonyms (English) for "broadcast":

broadcast

Context sentences for "broadcast" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOtherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.
W innym przypadku konferencje prasowe partii nie byłyby tak szeroko transmitowane.
EnglishThat was being broadcast, by the way, on a 4G network from the market.
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
EnglishWhat if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
Co jeśli mielibyśmy afrykańską telewizję pokazującą różnorodną Afrykę całemu światu?
EnglishNow, the challenge with you moving your issue forward is these animals are getting broadcast to all the time.
Szansą byś mógł posunąć swoją sprawę do przodu jest to, że o tych istotach musi być ciągle głośno.
EnglishThe discussion as to whether or not, in principle, the group meetings should be broadcast is surely something we can talk about.
Kwestia, czy obrady grup powinny być z zasady transmitowane, jest na pewno warta przedyskutowania.
EnglishBroadcast media are among the most important sources of information available to citizens in EU Member States.
Media radiofoniczno-telewizyjne stanowią najważniejsze źródła informacji dostępnych dla obywateli w państwach członkowskich UE.
EnglishIf they broadcast it on TV, I am not sure it will always be that convincing, but we appreciate the media attention.
Jeśli dyskusje te będą transmitowane w TV, nie jestem pewna, czy zawsze będą one przekonujące, ale doceniamy uwagę, jaką poświęcają media.
EnglishAnd in 2004, they developed a channel called Alhurra Iraq, which specifically deals with events occurring in Iraq and is broadcast to Iraq.
W 2004 powstał kanał pod nazwą Alhurra Irak zajmujący się szczególnie zdarzeniami w Iraku i jest nadawana do Iraku.
EnglishI know this might be broadcast broadly.
EnglishI would therefore like to suggest that EuroNews should only be cofinanced with contributions from states in whose languages it is broadcast ...
Proponuję zatem, by EuroNews była dofinansowywana tylko ze składek tych krajów, w których językach jest emitowana (...)
EnglishIn Italy, since the elections - ten months ago now - there have been no electoral debates broadcast; they have been illegally suspended.
We Włoszech od czasu wyborów, czyli od dziesięciu miesięcy, nie transmituje się debat wyborczych; zostały one bezprawnie zawieszone.
EnglishColumbia Broadcast System
EnglishIn order to increase public participation, the round table was also broadcast on the internet, and its proceedings have been published.
W celu zwiększenia uczestnictwa publicznego, debata ta była również transmitowana przez Internet, a protokół z tego spotkania został opublikowany.
English(Laughter) Because, not only could people broadcast their stories throughout the world, but they could do so using what seemed to be an infinite amount of devices.
(Śmiech) Nie tylko ludzie mogli dzielić się swoimi historiami ze światem, ale mogli również używać niezliczonej liczby urządzeń.
EnglishTwitter was originally designed as a broadcast medium: you send one message and it goes out to everybody, and you receive the messages you're interested in.
Jednym z wielu przykładów tego, jak użytkownicy wzbogacili Twitter, jest sposób na odpowiedzi do konkretnego użytkownika, albo konkretnej wiadomości.
EnglishThe rapporteur was right to emphasise the role of the public sector broadcasters as guardians of diversity, with a mission to broadcast high-quality information.
Pani sprawozdawczyni słusznie zaakcentowała rolę mediów publicznych jako strażnika różnorodności treści z misją szerzenia informacji wysokiej jakości.
EnglishThe rapporteur was right to emphasise the role of public sector broadcasters as the guardians of diversity, with a mission to broadcast high quality information.
Pani sprawozdawczyni słusznie zaakcentowała rolę mediów publicznych jako strażnika różnorodności treści z misją szerzenia informacji wysokiej jakości.
EnglishJust today the BBC broadcast a study, a survey it had conducted, which showed that three out of four children have come across websites with harmful content.
Właśnie dziś BBC podała wyniki swojego badania, które wskazują, że troje z czworga dzieci miało kontakt ze stronami internetowymi zawierającymi szkodliwe treści.
EnglishInterestingly, no one complains that the conferences of some political parties where things can get quite lively could be broadcast in full.
Co interesujące, nikt nie ma pretensji o to, że konferencje niektórych partii politycznych, w trakcie których atmosfera jest często dość ożywiona, nie są transmitowane w całości.
EnglishAnd unlike destabilized world in the past, it will be broadcast to you on YouTube, you will see it on digital television and on your cell phones.
W przeciwieństwie do destabilizacji świata w przeszłości, to będzie transmitowane w serwisie YouTube bedziecie to mogli ogladac w telewizji cyfrowej i na telefonach komórkowych.