"to bury" translation into Polish

EN

"to bury" in Polish

PL

"bury" in English

volume_up
bury {adj. m}

EN to bury
volume_up
[buried|buried] {verb}

to bury (also: to hide, to inhume, to inter)
volume_up
pochować {pf. v.}
We must bury the Treaty. It is polluting the political atmosphere.
Musimy pochować Traktat, bo zanieczyszcza polityczną atmosferę.
If it stopped twitching, you bury them.
Jeśli przestało drżeć, trzeba było pochować zmarłego.
Dzisiaj zebraliśmy się, żeby ją pochować.
to bury (also: to earth, to lie, to entomb)
volume_up
zakopać {pf. v.}
Or you could buy a prefabricated bomb shelter that you could simply bury in the ground.
Można też było kupić gotowy schron i po prostu zakopać go w ziemi.
Now it is time, I think, to bury the axe and restore trust, the way in which we used to have it before Nice.
Sądzę, że nadszedł już czas, aby zakopać topór i przywrócić zaufanie tak, jak było przed Niceą.
zakopać topór wojenny
It will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.
However, political murders, clan warfare, people being buried alive, chainsaw massacres, a state of war - this is everyday life in the Philippines.
Tymczasem polityczne morderstwa, walki klanów, ludzie grzebani żywcem, masakry piłą łańcuchową, stan wojny - to codzienność Filipińczyków.
After a hunt, we bury the animal`s remains.
Po polowaniu, zakopujemy resztki zwierzęcia.
They're typically buried in the ground. ~~~ And the innovation is moving very rapidly.
Zwykle zakopuje się je w ziemi, a udoskonalanie posuwa się w bardzo szybkim tempie.
The squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
Kalmar prowadzi tryb nocny więc w dzień zakopuje się w piachu i śpi, ale później, w nocy, musi wyjść żeby polować.

Context sentences for "to bury" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishAnd the dogs shall eat Jezebel in the portion of Jezreel, and there shall be none to bury her.
Jezabelę też zjedzą psy na polu Jezreelskim, a nie będzie, ktoby ją pogrzebał.
EnglishAnd they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb gościom.
EnglishTheir blood have they shed like water round about Jerusalem; And there was none to bury them.
Wylali krew ich jako wodę około Jeruzalemu, a nie był, ktoby ich pochował.
EnglishNow the Council wants to bury this revised version once and for all.
Teraz Rada chce pozbyć się tej poprawionej wersji raz na zawsze.
EnglishBury this unworkable time directive once again and for all.
Pochowajmy na dobre tę niemożliwą do realizacji dyrektywę o czasie pracy.
EnglishWe should bury the ideas of a military victory once and for all.
Powinniśmy raz na zawsze zapomnieć o zwycięstwie militarnym.
EnglishBy not being receptive to Parliament's hints, the Commissioner is helping to bury his own Directive.
Nie będąc skłonnym do przyjęcia wskazówek Parlamentu, pan Komisarz pomaga "pogrzebać” swoją własną dyrektywę.
EnglishAnd they went to bury her; but they found no more of her than the skull, and the feet, and the palms of her hands.
Tedy szedłszy, aby ją pogrzebli, nie znaleźli z niej jedno czaszkę z głowy, i nogi, i dłoni rąk.
EnglishAnd another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
A drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie
EnglishBut he said unto him, Leave the dead to bury their own dead; but go thou and publish abroad the kingdom of God.
Ale mu Jezus rzekł: Niechaj umarli grzebią umarłych swoich; a ty poszedłszy, opowiadaj królestwo Boże.
EnglishThe Treaty is dead but the EU refuses to bury it.
Traktat jest martwy, ale UE odmawia pochowania go.
EnglishPlease take it away and bury this directive.
Proszę, wycofajmy i "pogrzebmy” tę dyrektywę.
EnglishWe cannot continue to bury our heads in the sand.
Nie możemy dalej chować głowy w piasek.
EnglishAfter a hunt, we bury the animal`s remains.
Po polowaniu, zakopujemy resztki zwierzęcia.
EnglishMy father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me.
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
EnglishSo you kill your wife, and bury her...
Więc zabiłeś swoją żonę i ją zakopałeś...
EnglishWe must not bury our heads in the sand.
Nie wolno nam chować głowy w piasek.
EnglishAnd when he was come in, he did eat and drink; and he said, See now to this cursed woman, and bury her; for she is a king's daughter.
A gdy tam wszedł, jadł i pił, i rzekł: Obaczcie proszę onę przeklętą, a pogrzebcie ją; boć córką królewską jest.
EnglishHe has to bury the people, OK?