"businesses" translation into Polish

EN

"businesses" in Polish

EN businesses
volume_up
{plural}

businesses
volume_up
firmy {f pl}
It should be recognised that Europe's businesses are the most international in the world.
Powinniśmy uznać, że firmy europejskie są najbardziej międzynarodowe na świecie.
Typically, this payment setting is used by large advertisers and businesses.
Zazwyczaj jest stosowana przez dużych reklamodawców i większe firmy.
The lowest percentage of entrepreneurs starting businesses.
Najmniejszy odsetek przedsiębiorców zakładających firmy.
businesses (also: companies, enterprises, firms)
Unfortunately, at present in Venezuela, the public and their businesses are under threat.
Niestety, obecnie w Wenezueli społeczeństwo i jego przedsiębiorstwa są zagrożone.
Then there are, in addition to the citizens, the businesses that create the jobs.
Oprócz obywateli mamy też przedsiębiorstwa, które tworzą miejsca pracy.
Standards concerning statements on the quality of businesses should also be adhered to by small businesses.
Małe przedsiębiorstwa powinny także przestrzegać standardów dotyczących jakości.
businesses
volume_up
biznes {f pl}
What businesses can do to connect with these new mindsets is really interesting.
To interesujące, co biznes może zrobić z nowym podejściem klientów.
And then, in turn, businesses started to grow, like making these antennas.
I tak biznes zaczął się rozrastać, tak jak wytwarzanie tych anten.
The guy is making... my family's life hell, and my businesses too.
Ten gość robi... piekło z życia mojej rodziny, i niszczy mi biznes.
businesses (also: goings-on, matters, points, things)
volume_up
sprawy {f pl}
These are significant matters for hundreds of farmers in Wales who run high-quality businesses that in many cases have been in families for generations.
Są to ważne sprawy dla setek rolników w Walii, prowadzących wysokiej jakości przedsiębiorstwa, które w wielu przypadkach są własnością rodzinną od pokoleń.
businesses (also: deals)
They have not got it, however, as the interests of a few national businesses have come out on top.
Nie mają ich jednak, bo wygrały interesy kilku przedsiębiorstw narodowych.
I have done businesses in healthcare in the United States -- I live in Nashville, Tennessee, health care capital of America.
Robiłem interesy w branży zdrowotnej w USA. ~~~ Mieszkam w Nashville, w stanie Tennessee - stolicy amerykańskiej opieki zdrowotnej.
The businesses that many Member States are continuing to maintain in Burma must be brought into line with the EU's human rights commitments.
Interesy, jakie wiele państw członkowskich nadal utrzymuje w Birmie, należy dopasować do zobowiązań UE w zakresie praw człowieka.
businesses (also: institutions, betting, bets)
Thirdly, financing by businesses of student work experience placements and scientific research which they have ordered.
Po trzecie: finansowanie praktyk studenckich i zamawianych badań naukowych przez zakłady pracy.
All we will achieve will be that a large proportion of European businesses will relocate and jobs will be lost.
Wszystko co osiągniemy to to, że duża część firm europejskich przeniesie swoje zakłady i stracimy miejsca pracy.
We must remember that road hauliers are not, in the main, vast enterprises, but small businesses with a handful of vehicles.
Musimy pamiętać, że firmy transportowe to w większości nie ogromne przedsiębiorstwa, ale małe, kilkusamochodowe zakłady.
businesses (also: assignments, missions, requests, tasks)
As a result, the claims for recovery will be made against businesses that may have been acting in good faith.
W konsekwencji żądania zwrotu podatku będą kierowane pod adresem przedsiębiorstw, które mogły działać w dobrej wierze.
These are private businesses, independent of the public authorities, which meet the needs and demands of their members and the general interest.
Są one przedsiębiorstwami prywatnymi, niezależnymi od władz publicznych, które spełniają potrzeby oraz żądania swoich członków oraz dbają o interes ogólny.
We have also been able to push through our demand - and I am very proud of this - for privileged status for those businesses which fulfil the requisite criteria.
Potrafiliśmy również przeforsować nasze żądania - z czego jestem bardzo dumny - dotyczące uprzywilejowanego statusu tych przedsiębiorstw, które spełniają wymagane kryteria.

Context sentences for "businesses" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Kiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
EnglishSOLVIT is a very good example of how you can help businesses and citizens.
SOLVIT to bardzo dobry przykład, jak można pomóc przedsiębiorstwom i obywatelom.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Coraz szybsze zmiany trendów gospodarczych wymagają trafnych reakcji przedsiębiorców.
EnglishIt is also still just as difficult for small and medium-sized businesses.
Sytuacja jest równie trudna z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThere needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
Należy wprowadzić rozróżnienie między mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
EnglishFor easy and affordable surveillance of retail shops and smaller businesses
Łatwy w obsłudze i niedrogi zestaw nadzoru sklepów detalicznych i małych firm
EnglishAll it adds is more red tape and more work for the businesses in question.
Zwiększają tylko biurokrację i dają więcej pracy zainteresowanym przedsiębiorstwom.
EnglishI started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
EnglishIt is good for citizens, it is good for businesses, and it contributes to integration.
Jest to korzystne dla obywateli, przedsiębiorstw oraz przyczynia się do integracji.
English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Cóż ona oznacza? Ten ambitny plan ma teraz wpływ na 99% wszystkich firm.
EnglishThe West Midlands has the highest proportion of small businesses of any region in the UK.
West Midlands jest regionem o najwyższym odsetku małych firm w Wielkiej Brytanii.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
EnglishIncome tax as applicable to businesses is regulated by the following acts:
Podatek dochodowy w kontekście przedsiębiorców normowany jest następującymi ustawami:
EnglishNo additional costs must be involved for small and medium-sized businesses.
Nie wolno obciążać małych i średnich przedsiębiorstw dodatkowymi kosztami.
EnglishI am thinking of the businesses in the Veneto which are underwater right now.
Myślę tutaj o przedsiębiorstwach w regionie Veneto, które znajdują się obecnie pod wodą.
EnglishThe biggest support for the CCCTB comes from businesses; we have clear evidence of this.
Największe wsparcie dla CCCTB pochodzi od przedsiębiorstw, mamy na to jasne dowody.
EnglishI spent eight years running one of the most successful publishing businesses in the world.
Spędziłem 8 lat prowadząc jedno z najlepiej prosperujących wydawnictw na świecie.
EnglishYou see, businesses are not run as institutions, by the idiosyncrasies of individuals.
Biznesów nie prowadzi się jako instytucji z cechami szczególnymi jednostek.
EnglishWe have to ensure that the single market brings benefits to consumers and to businesses.
Musimy zadbać, by jednolity rynek przynosił korzyści konsumentom i przedsiębiorcom.
EnglishIt provides information, guidance and advice to EU citizens and businesses.
Zawiera informacje i praktyczne wskazówki dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw.