"calculating" translation into Polish


Infinitive of calculating: to calculate
EN

"calculating" in Polish

EN to calculate
volume_up
[calculated|calculated] {verb}

to calculate (also: to compute)
volume_up
obliczyć {pf. v.}
Calculate the average Radiochemical Purity (RCP) as follows:
Obliczyć średnią czystość radiochemiczną (RCP) według następującego wzoru:
Calculate the dose and the number of Xigris vials needed.
Należy najpierw obliczyć całkowitą dawkę leku i liczbę niezbędnych fiolek Xigris.
Calculate the total dose to be administered and number of Elaprase vials needed.
Obliczyć łączną dawkę, którą należy podać pacjentowi i liczbę potrzebnych fiolek leku Elaprase.
to calculate (also: to count)
Falling temperatures mean that they have to calculate whether they can justify switching on the oh-so-expensive heating.
Spadki temperatur oznaczają, że będą musieli liczyć, czy stać ich na włączenie tak niesłychanie drogiego ogrzewania.
If you concentrate and calculate, then you go to -- then it's the left brain.
Koncentracja i liczenie to domena lewej półkuli.
The Lisbon Treaty will be in force - if I calculate correctly - seven days and five hours from now.
O ile się nie mylę, traktat lizboński wejdzie w życie za siedem dni i pięć godzin, licząc od teraz.
to calculate (also: to compute, to figure, to cost out)
volume_up
wyliczyć {pf. v.}
We had knowledge about the electromechanical efficiency and then we can calculate the aerodynamic efficiency.
Znaliśmy już wydajność elektromechaniczną więc można było wyliczyć wydajność aerodynamiczną.
Możemy wyliczyć ich ekspozycję.
We can calculate the winter wind exposure -- so, which way the winter winds blow across the landscape.
Możemy wyliczyć, jak były wystawione na zimowe wiatry -- a więc, którędy zimowe wiatry wiały przez ten krajobraz.
to calculate (also: to numerate, to trot out, to work out)
volume_up
wyliczać {ipf. v.}
One is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
Jeden z nich umożliwia większą elastyczność wyliczania kosztów zatrudnienia.
The exact way in which the security charges will be calculated must be comprehensible.
Sposób wyliczania opłat za ochronę musi być zatem w pełni zrozumiały.
Finally, I have a question about the common framework for calculating company tax base.
Mam wreszcie pytanie dotyczące wspólnych ram dla wyliczania podstawy opodatkowania osób prawnych.
to calculate
volume_up
naliczyć {pf. v.}
aggregation, for the purpose of acquiring and retaining the right to benefit and of calculating the amount of benefit, of all periods taken into account under the laws of the different countries;
zaliczenie wszystkich okresów uwzględnianych w ustawodawstwie poszczególnych państw, w celu nabycia i zachowania prawa do świadczenia oraz naliczenia wysokości świadczenia,
to calculate
to calculate
They have the right to know how their contributions will be calculated and what will be the resulting entitlements.
Ma prawo wiedzieć, jak będą naliczane jego składki i jaki będzie zakres uzyskanych świadczeń.
to calculate (also: to reckon, to work out)
Full details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
Pełne dane informujące o tym, jak obliczać dawki, znajdują się w ulotce dla pacjenta.
The full detail on how to calculate the doses is included in the Package Leaflet.
Pełne szczegółowe dane pouczające jak obliczać dawki znajdują się w ulotce dla pacjenta.
Full details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
Pełne szczegółowe dane pouczające jak obliczać dawki znajdują się w ulotce dla pacjenta.

Context sentences for "calculating" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Kwestię tę poruszyła pani poseł Hall. Według mnie mamy trudności z liczeniem.
EnglishCalculating was typically the limiting step, and now often it isn't.
Liczenie było ograniczeniem dla matematyków, lecz dzisiaj już tak nie jest.
EnglishSo I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.
Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.
EnglishBy calculating your ROI, you'll learn how much money you've made by advertising with AdWords.
Dzięki obliczeniu ROI dowiadujesz się, ile zarabiasz na reklamach AdWords.
EnglishMaternity should be recognised for the purposes of calculating the length of service.
Należy uwzględnić macierzyństwo dla celów wyliczenia wysługi lat.
EnglishA method therefore needs to be defined for calculating the revenue from such projects.
Należy zatem opracować metodę obliczania dochodu z tych projektów.
EnglishFinally, I have a question about the common framework for calculating company tax base.
Mam wreszcie pytanie dotyczące wspólnych ram dla wyliczania podstawy opodatkowania osób prawnych.
EnglishChanges in weight of paediatric patients over time must be taken into account when calculating the dose.
Obliczając dawkę leku należy uwzględnić zmiany masy ciała dzieci w czasie.
EnglishSee the Package Leaflet for the full instructions on calculating and adjusting the doses.
Szczegółowe informacje dotyczące obliczania i dostosowywania dawek przedstawiono w ulotce dla pacjenta.
EnglishWell, another issue people bring up is somehow that hand calculating procedures teach understanding.
Kolejnym głosem, który słyszałem jest to, że w jakiś sposób ręczne liczenie uczy rozumienia.
EnglishIt can be used for calculating mathematical equations of all different types.
Można go użyć do rożnych obliczeń matematycznych.
EnglishAfter all, if such work is undertaken outside the home, it is recognised and included when calculating the GDP.
Jeżeli wykonywane są poza domem są przecież wynagradzane i wliczane do PKB.
EnglishSee, crucial point here: math is not equal to calculating.
Kluczem jest zrozumienie, że matematyka nie jest równa liczeniu.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating unemployment benefit.
Wyszczególnienie okresów ubezpieczenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
EnglishIn discussions it is sometimes hard to distinguish naïve wishful thinking from calculating pragmatism.
W dyskusjach trudno jest czasem odróżnić naiwne myślenie życzeniowe od wyrachowanego pragmatyzmu.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating an unemployment benefit.
Wyszczególnienie okresów ubezpieczenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
EnglishPeople are not always calculating machines.
W przeciwieństwie do maszyn, ludzie nie zawsze stosują zimną kalkulację.
EnglishHowever, in calculating Ana's working years, the authorities should have included the periods she worked in Poland.
Przy obliczaniu lat pracy Anny władze niemieckie powinny uwzględnić okresy jej pracy w Polsce.
EnglishCalculating this at the national level is one thing, and it has begun.
Zaczęliśmy od obliczeń na poziomie kraju.
EnglishA reporting interval has not been stipulated either for calculating the amount of waste generated as a percentage.
Nie ustalono także okresu referencyjnego w celu procentowego obliczenia wytwarzanej ilości odpadów.