EN

call {noun}

volume_up
1. general
Here's the same call recorded from a hydrophone 500 miles away.
To samo zawołanie nagrane hydrofonem z dystansu 800 km.
But you can still hear that faint call.
Ale nadal słychać to zawołanie.
By contrast, the signature whistle which dolphins use to stay in touch, each individual here has a radically different call.
Rozpoznawcze zawołanie delfinów, używane do pozostania w kontakcie, jest inne dla każdego osobnika.
Bedouins call the camel the Gift of God.
Beduini zwą mnie darem boskim.
This machine will enable the doctor to check for changes in the brain linked to MS or the rare brain infection called progressive multifocal leukoencephalopathy (PML).
Urz dzenie to umo liwia lekarzowi sprawdzi zmiany w mózgu zwi zane z SM lub rzadkim zaka eniem mózgu zwanym progresywn wieloogniskow leukoencefalopati (PML).
Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.
. ~~~ O, nowe połączenie.
Because that`s what we call the connection between the Devil and the possessed.
Ponieważ tak nazywamy połaczenie, pomiędzy Diabłem a opętaniem
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Obecnie nawiązywane jest połączenie i właśnie dlatego muszą mi Państwo wybaczyć i pozwolić odejść.
Reiterates its call for an immediate end to all acts of violence;'
"3. ponawia wezwanie do natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy;”
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.
Wezwanie do opublikowania płatności jednolitych UE zasługuje na szczególne uznanie.
What is meant by the call to 'come up with a new strategic concept'?
Co oznacza wezwanie do "przedstawienia nowej koncepcji strategicznej”?
call (also: plea)
Calls for assistance are growing and, on top of this, the costs of assistance are rising as a result of the blockade.
Wołanie o pomoc staje się coraz częstsze, a koszty pomocy rosną w wyniku blokady.
You have heard the calls of men, the appeals of children and women who lost most of their family members.
Słyszeli państwo wołanie mężczyzn, krzyki dzieci i kobiet, które straciły większość członków rodziny.
You also mentioned relations with Africa and the need to provide a response to their calls for justice.
Wspomniał pan także o relacjach z Afryką i o konieczności odpowiedzi na ich wołanie o sprawiedliwość.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
I've actually been waiting by the phone for a call from TED for years.
Od kilku już lat czekam na telefon od TEDa.
You make this call and I will go with you... to Foxy Boxing.
Wykonesz ten telefon a ja pójdę z tobą... do Seksownych Bokserek.
2. IT
Additionally, some browsers may actually redirect before the JavaScript call from the code can be made.
Ponadto niektóre przeglądarki mogą wykonywać przekierowanie zanim wysłane zostanie wywołanie JavaScript z kodu.
Important: if your pages include a call to _trackPageview, _setAllowLinker _trackTrans(), your Analytics tracking code must be placed in your HTML code above any of these calls.
Ważne: jeżeli strony zawierają wywołanie funkcji _trackPageview, _setAllowLinker _trackTrans(), kod śledzenia Analytics musi być umieszczony w kodzie HTML ponad wszelkimi takimi wywołaniami.
It was the first time I have heard the names being called out in advance, when the number of speakers was limited, so that other Members who would not be able to speak could go about their business.
Pierwszy raz słyszałem wywołanie nazwisk z wyprzedzeniem, gdy liczba mówców była ograniczona, tak że inni posłowie, którym nie dane było przemawiać, mogli zająć się własnymi sprawami.
PL

call girl {feminine}

volume_up

Context sentences for "call" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe therefore call for a fair demarcation system for the island of Formentera.
Dlatego domagamy się sprawiedliwego systemu demarkacyjnego dla wyspy Formentery.
EnglishIt is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
To zupełnie archaiczne, że opisujemy nowotwory jako raka prostaty, piersi, mięśni.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
W tym zakresie apeluję, by to tymczasowe poparcie stało się poparciem stałym.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
EnglishSo, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children.
Dlatego popieram mojego kolegę, Petera Liese i jego wezwanie do ochrony dzieci.
EnglishOur producers will disappear, which in Europe is what we call 'restructuring'.
Nasi producenci znikną, a w Europie określa się to mianem "restrukturyzacji”.
EnglishI call on the European Commission to accelerate the codification of European law.
Wzywam Komisję Europejską do przyspieszenia kodyfikacji prawa europejskiego.
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishFor example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
Na przykład domaga się pan przejrzystości w trakcie obrad grup politycznych.
EnglishWell, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Również w tym zakresie pragnę wezwać Komisję, by wreszcie kogoś mianowała.
EnglishI welcome the call in the report for improved cooperation among the institutions.
Popieram zawarty w sprawozdaniu apel o poprawę współpracy wśród instytucji.
EnglishIt costs 17 cents for us to produce this as, what I call, food for humanity.
Wyprodukowanie tego, co nazywam "jedzeniem dla ludzkości", kosztuje nas 17 centów.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Jedną przyczyną jest zjawisko nazywane rosnącą śmiertelnością nienawiści.
EnglishAnd over here on the right, this is what we call the Steven Spielberg memorial module.
O tutaj, z prawej strony, mamy element, który nazywamy modułem Stevena Spilberga.
EnglishAnd Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?
Tedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?
EnglishSo, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
Zaczniemy od Pani siedmiocyfrowej liczby. ~~~ Proszę podać dowolne sześć cyfr.