"capture" translation into Polish

EN

"capture" in Polish

EN capture
volume_up
{noun}

capture (also: seizure)
capture (also: seizure)
capture (also: attainment)
capture (also: seizure)
Of course, capturing a Heffalump is a perilous affair.
Oczywiście schwytanie hefalumpa to groźne zadanie.

Synonyms (English) for "capture":

capture

Context sentences for "capture" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to capture that up close to establish that what it's like-type experience.
Musimy to uchwycić z bliska, aby stworzyć tę perspektywę „jak tam jest”.
EnglishYou know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
Wiecie, możliwość wykorzystania "Narzędzi Stworzenia" jest coraz bliżej.
EnglishDendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.
Są nimi komórki dendrytyczne lub makrofagi, które łapią wirusa i prezentują jego fragmenty.
EnglishTo the critics of carbon capture and storage technology, I say this: just get real!
Krytykom technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla powiem: bądźcie realistami!
EnglishDo they, for instance, capture rainwater so that we can reduce water use?
Czy one, na przykład, zbierają wodę deszczową, tak aby można było zredukować zużycie wody?
EnglishAnd all of these fed into a disc array that was designed for a continuous capture.
Dane wprowadzane były w macierz dyskową, którą zaprojektowano w celu ciągłej rejestracji obrazu.
EnglishWhat was said, though, is that the power stations must be capture-ready.
Powiedziano za to, że elektrownie muszą być "gotowe do wychwytywania”.
EnglishNot in a side issue -- in a central strategic decision to try to capture a component of the Net.
Oprogramowanie zrobiło to w sposób bardzo widoczny, ponieważ jest mierzalne.
EnglishYou know, we capture this imagery but to build the 3-D models we need to do geo-positioning.
Rejestrujemy te zdjęcia, ale żeby zbudować modele 3D, potrzebujemy lokalizacji geograficznej.
EnglishBJ: But we truly do spend day and night trying to capture unique footage.
Beverly: Tak naprawdę poświęcamy całe dnie i noce starając się utrwalić na filmie rzeczy wyjątkowe.
EnglishThe amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
Dzięki poprawce do niniejszej dyrektywy zbieranie danych ze względu na rodzaj towarów będzie obowiązkowe.
EnglishThis way, the redirecting page will capture the actual referrer information for your reports.
Dzięki temu strona przekierowująca przechwyci dane strony odsyłającej rejestrowane w raportach.
EnglishThey wanted to capture one other variable, which was the patients' sense of efficacy.
Chcieli uchwycić inna zmienną, która było poczucie celu.
EnglishAnd this is what we wanted him to capture -- what it means to have setbacks and then aspirations.
Chcieliśmy, by właśnie to uosabiał, co znaczy przeżywać niepowodzenia i znów mieć aspiracje.
EnglishI will just try and capture some of the clear issues that honourable Members were most concerned about.
Postaram się podsumować kwestie, które najbardziej niepokoją szanownych państwa posłów.
EnglishSo, if that's right, why did we only capture four out of those 151 minds?
Dlaczego jednak ujęliśmy umysły jedynie 4 z 151 pytanych?
EnglishThey'd worn themselves out, beating themselves against the window, and, well, they were easy to capture.
Były wycieńczone, próbowały wydostać się przez zamknięte okno, więc łatwo je było złapać.
EnglishI also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Moje zainteresowanie wzbudziła także proponowana dyrektywa w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
EnglishThis is an instrument of pressure that is difficult to capture precisely.
Jest to instrument nacisku trudny do ścisłego ujęcia.
EnglishI think that the use of carbon capture and storage should be judged by the market and the competition.
Uważam, że to rynek i konkurencja powinny ocenić wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.