"cardiac" translation into Polish

EN

"cardiac" in Polish

EN cardiac
volume_up
{adjective}

1. general

cardiac
volume_up
sercowy {adj. m}
Weight decrease Cardiac murmur, urine abnormal
Zmniejszenie masy ciała Szmer sercowy, zmiany w moczu
No functional or pathological changes in smooth or cardiac muscle were observed.
Nie obserwowano zmian czynnościowych ani patologicznych w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym.
Zaburzenia sercowe:
cardiac (also: cordial, hearty, hospitable, intimate)
volume_up
serdeczny {adj. m}
cardiac
volume_up
nasercowy {adj. m}
Digoxin (cardiac glycoside) Simultaneous administration of lansoprazole and digoxin can cause a rise in plasma digoxin concentrations.
Digoksyna (glikozyd nasercowy) Jednoczesne podanie lanzoprazolu i digoksyny może spowodować wzrost stężenia digoksyny w osoczu.
cardiac

2. anatomy

cardiac
volume_up
wpustowy {adj. m}

Context sentences for "cardiac" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsevere cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)
ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)
EnglishCardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders
Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
EnglishAdditional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.
Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.
EnglishCardiac disorders Uncommon: myocardial infarction*, heart failure, palpitations
Zaburzenia serca Niezbyt czesto: zawal serca *, niewydolnosc serca, kolatanie serca
EnglishTherefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.
Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.
EnglishExercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.
Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.
EnglishIf the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.
Jeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.
EnglishThere are no data in children or adolescents with a history of cardiac disease.
Brak danych dotyczących dzieci i młodzieży z chorobą serca w wywiadzie.
EnglishNervous system disorders Very common Common Uncommon Cardiac disorders
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo częste Częste Niezbyt częste Zaburzenia serca
EnglishPatients at risk of cardiac or cerebral ischemia in case of acute hypotension
Pacjenci z podwyższonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego bądź mózgu w przypadku
EnglishFrequent and regular monitoring of respiratory and cardiac function should be performed.
Należy prowadzić częste i regularne kontrole czynności serca i układu oddechowego.
EnglishForty seven percent of patients experienced at least one cardiac disorders adverse event.
U 47 % pacjentów wystąpiło przynajmniej jedno zdarzenie niepożądane zaburzeń serca.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Rok później – pomarańczowy i biały oznacza maksymalny przepływ krwi.
EnglishObserved symptoms included dyspnoea, cardiac failure and palpitations.
Obserwowane objawy obejmują: duszność, niewydolność serca i kołatanie serca.
EnglishThere are no data in children or adolescents with a history of cardiac disease.
Brak danych o dzieciach i młodzieży z chorobą serca w wywiadzie. op
Englishwith known previous arrhythmias after taking medicinal products that prolong cardiac
z udokumentowanymi zaburzeniami rytmu, które wystąpiły po stosowaniu produktów leczniczych
EnglishCardiac dysfunction is a known complication of severe iron overload.
Zaburzenia czynności serca są znanym powikłaniem ciężkiego obciążenia żelazem.
EnglishCardiac function should be further monitored during treatment (e. g. every three months).
W trakcie terapii należy monitorować czynność serca (np. co trzy miesiące).
EnglishTemporary cardiac electrical pacing may be instituted if required.
W razie konieczności należy zastosować okresowo sztuczną elektrostymulację serca.
EnglishMost of the reported cases of cardiac failure were associated with fluid retention.
W większości odnotowanych przypadków niewydolność serca związana była z zatrzymaniem płynów.