EN

charge {noun}

volume_up
1. general
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
Zaświadczenie powinno zostać wydane nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli danego kraju).
With this charge, we really should be limiting external costs as far as possible and preferably reining them back to zero.
Z tą opłatą powinniśmy dążyć do zminimalizowania kosztów zewnętrznych, a najlepiej ograniczyć je do zera.
Residence cards are often issued free of charge (or for the same price as identity cards for nationals).
Takie karty są często wydawane nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli danego kraju).
This agreement 'shall not prevent a Member State from imposing taxes, levies, duties, fees or charges on fuel'?
Omawiana umowa "nie uniemożliwia państwu członkowskiemu nakładania podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo”?
The uniform annual percentage rate of charges certainly represents unmitigated progress, as does the common uniform right of withdrawal.
Jednolita roczna stopa oprocentowania należności z pewnością stanowi znaczny postęp, podobnie jak wspólne jednolite prawo do wycofania się.
And then the charges of treason were dropped.
A wówczas odsunięto oskarżenie o zdradę.
And, even more luckily, the guy said that he was sorry and I bribed him for compensation money, otherwise I press charges.
Co lepsze, facet przeprosił, a ja zażądałem pieniędzy w ramach rekompensaty, w innym przypadku wniósłbym oskarżenie.
Wherever human rights are violated, we in the European Parliament must object to such violations and bring charges in every case.
Gdziekolwiek naruszane są prawa człowieka, my w Parlamencie Europejskim musimy wyrażać sprzeciw wobec takich naruszeń i wnieść oskarżenie w każdej sprawie.
Without prior warning and without charge, people were taken from their homes.
Zabrano ludzi z domów, bez uprzedzenia i bez postawienia zarzutów.
Instead, they face a curfew, detention without charge, and other violations of individual freedoms.
Stykają się natomiast z godziną policyjną, zatrzymaniami bez podania zarzutów i szeregiem innych przypadków pogwałcenia swobód jednostki.
It will be easier to carry out investigations and bring charges.
Prowadzenie dochodzenia i stawianie zarzutów będzie łatwiejsze.
There is a charge on the physical recipients.
Ciężar spoczywa na odbiorcach fizycznych.
I do not agree with the proposal to charge heavy goods vehicles according to air and noise pollution.
Nie popieram propozycji pobierania opłat od pojazdów ciężarowych z tytułu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.
The charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (
Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (
charge (also: ward)
2. electronics
No, you can change the charge -- they still hold on.
Nie, można zmieniać ładunek a one dalej się trzymają.
The question of solidarity carries a significant political charge regarding the problems of illegal immigration.
Kwestia solidarności niesie ze sobą poważny ładunek polityczny jeśli chodzi o problemy nielegalnej imigracji.
They build up a static electric charge and the pollen jumps on them and helps spread that pollen from bloom to bloom.
Mają ładunek elektryczny, który sprawia, że pyłek na nie przeskakuje, wspomagając przenoszenie.
3. military
charge (also: descent)
The second line of attack is to work on the prices being charged for imported energy.
Drugą linią ataku jest praca nad cenami za energię importowaną.
4. religion

Context sentences for "charge" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Sprawami pieniężnymi w UE zajmuje się niezależny Europejski Bank Centralny.
EnglishTourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
Osoby przyjezdne płacą czasem za atrakcje turystyczne więcej niż miejscowi.
English(PL) The European Union has decided to make a charge for emissions of carbon dioxide.
Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie kosztu emisji dwutlenku węgla.
English'My dinghy keeps capsizing, so I would like to be put in charge of an ocean liner'.
"Mój ponton ciągle się wywraca, chciałbym więc stanąć za sterami liniowca”.
EnglishOur inability to take charge and say to all these people bringing their money, "Sit down."
Nasza niezdolność do przejęcia kontrolii powiedzenia ofiarodawcom: "Chwileczkę".
EnglishThe United States and China are working jointly on conductive charge couplers.
Stany Zjednoczone i Chiny współpracują nad ładowarkami do akumulatorów.
Englishand he laid his hands upon him, and gave him a charge, as Jehovah spake by Moses.
I włożywszy nań ręce swe, dał mu naukę, jako mówił Pan przez Mojżesza.
EnglishIt was the European Union which had to take charge of this whole issue.
To właśnie Unia Europejska musiała wziąć odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie.
EnglishIt is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Wolontariat to praca świadczona bezpłatnie, szczodrze i bez zobowiązań.
EnglishHe covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.
Obłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.
EnglishAnd all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.
A wszystek lud słyszł, gdy przykazywał król wszystkim hetmanom o Absalomie.
EnglishFor he will give his angels charge over thee, To keep thee in all thy ways.
Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
EnglishIf the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.
EnglishThe work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Prace nad sprawozdaniem w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia były bardzo konstruktywne.
EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Jeżeli nie zmienimy systemu, zarządzanie środkami pozostanie w rękach rządów, a nie obywateli.
EnglishMaybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Może powinniśmy opatentować wszechświat i otrzymywać od wszystkich tantiemy za istnienie.
EnglishThis material is available free of charge for information purposes related to the euro.
Powyższe materiały udostępnia się nieodpłatnie w celach informacyjnych związanych z euro.
EnglishIf killing in a war is a crime, then you have to charge every soldier in the world.
Jeśli zabijanie na wojnie jest przestępstwem, to musicie pozwać każdego żołnierza na świecie.
EnglishMoreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Takie tłumaczenie byłoby ponadto bezpłatne - koszty byłyby pokryte.
EnglishIn my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge.
W moim kraju, Cyprze, Fundacja Karaiskakio zapewnia tę usługę darmowo.