"clout" translation into Polish

EN

"clout" in Polish

EN clout
volume_up
{noun}

1. general

The second has to do with the fact that the clout of some of the large multinationals enables them to influence prices in their favour.
Drugi czynnik wiąże się z tym, że znaczenie niektórych wielkich korporacji wielonarodowych umożliwia im wpływanie na ceny dla własnej korzyści.
The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.
Unia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.
They just make catastrophic predictions and show that they have less and less say in what happens, and that their influence and clout are in practice unpredictable.
Instytucje te sporządzają katastroficzne prognozy i udowadniają, że mają coraz mniej kontroli nad przebiegiem wypadków, a także że ich wpływ i znaczenie są w praktyce nieprzewidywalne.
clout (also: brawn, brunt, force, might)
The Treaty of Lisbon significantly increases Parliament's clout and therefore democracy, while also promoting the status of democracy in Europe.
Traktat lizboński stanowczo zwiększa siłę Parlamentu, a w związku z tym siłę demokracji, promując tym samym status demokracji w Europie.
In the global emission reduction agreement, consideration must be given to the new Member States' economic clout and GNA.
W globalnym porozumieniu w sprawie redukcji emisji należy uwzględnić siłę gospodarczą i PKB tych nowych państw członkowskich.
At global level, the euro gives the EU more clout, as it is the second most important international currency after the US dollar.
Na arenie światowej euro zapewnia UE większą siłę przebicia, ponieważ jest drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą międzynarodową.
clout (also: bump, impact, lash, percussion)
clout (also: bang, slug)

2. dialect

clout (also: cloth, dishcloth)

3. British English, colloquial

clout (also: blow, hit, stroke, body blow)

Synonyms (English) for "clout":

clout

Context sentences for "clout" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith an Energy Commissioner with the negotiating clout of the Trade Commissioner.
Wraz z Komisarzem do spraw Energii z uprawnieniami negocjacyjnymi Komisarza do spraw Handlu.
EnglishI am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
Jestem przekonany, że niezależny status mógłby przyczynić się do wzmocnienia znaczenia tego urzędu.
EnglishA single Member State naturally possesses less clout than the European Union as a community.
Jedno państwo członkowskie z pewnością posiada mniej siły niż Unia Europejska jako wspólnota.
EnglishThey do not have any other clout apart from solidarity.
Solidarność jest ich jedyną bronią.
Englishne’er cast a clout till May be out
kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
EnglishThis gives the employer, and therefore the state, great clout over practically the whole of society.
Daje to pracodawcy, a więc państwu, ogromny środek nacisku, umożliwiający całkowite podporządkowanie sobie niemalże całego społeczeństwa.
EnglishThey are growing in political clout, as the mullahs are isolating themselves -- with the exception of one group of mullahs, who are not well known to Americans.
To ta linia, wzrastająca władza, to ich Irańczycy nazywają kwietystami.
EnglishWhat we need is solidarity with these children and these countries rather than ostentatious clout that degrades their dignity.
To, czego potrzeba, to jest raczej solidarność z tymi dziećmi i tymi krajami, niż ostentacyjna pomoc, która umniejsza ich godności.
EnglishThis situation, Lady Ashton, is untenable because there are no real sanctions we can apply; we have no clout.
Ta sytuacja jest nie do obrony, ponieważ nie dysponujemy żadnymi realnymi sankcjami, które moglibyśmy zastosować; nie mamy żadnej możliwości wywierania wpływu.
EnglishThey have their own reasons for this, one of which is undoubtedly that they do not see trade unions as having the clout to protect their interests.
Mają ku temu własne powody. Między innymi uważają, że związki zawodowe nie mają wystarczającej siły przebicia, aby bronić ich interesów.
EnglishWe owe it to Europe's citizens to make them feel that they are part of a single European Union whose voice is heard and has clout in global politics.
Jesteśmy to winni obywatelom europejskim, musimy sprawić, by poczuli się częścią jednolitej Unii Europejskiej, której głos jest słyszalny i liczy się w globalnej polityce.
EnglishIt will have to use all its political clout to ensure that a firm agreement is reached by the major global powers at the forthcoming summit in Copenhagen.
Będzie musiała wykorzystać całą swoją potęgę polityczną dla zapewnienia, aby największe światowe potęgi zawarły mocne porozumienie na zbliżającym się szczycie w Kopenhadze.
EnglishIf they don't know, who are the people trying to influence the decision, how much clout do they have, how much they care about this issue, and what do they say they want, are they experts?
Jeśli nie wiedzą, kim są ludzie próbujący wpłynąć na daną decyzję, jakie mają wpływy, jak bardzo przejmują się sprawą i co mówią, że chcą zyskać, to czy są ekspertami?