EN cod
volume_up
{noun}

1. zoology

cod
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Oczywiste jest, że dorsz może trafiać przypadkiem do sieci w trakcie połowu innych gatunków ryb.
In addition to being a key catch, cod is also vital to the proper functioning of the ecosystem.
Poza kluczowym znaczeniem dorsz jest także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
Cod in the North Sea, which is being fished even before its reproductive age, is a typical example.
Typowym przykładem jest dorsz w Morzu Północnym, poławiany nawet przed osiągnięciem wieku rozrodczego.

2. British English, colloquial

cod (also: gag, jest, joke, prank)
cod (also: gag, humor, jest, joke)
cod (also: joke, prank, wadge, wodge)
volume_up
kawał {m} [coll.]

3. Irish English, colloquial

volume_up
głupek {m} [pej.]
cod (also: doofus, drongo, idiot, nerd)
volume_up
idiota {m} [pej.]

4. British English, old-fashioned

cod (also: crud, fudge, nonsense, rubbish)

Synonyms (English) for "cod":

cod
COD

Context sentences for "cod" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Cape Code ma naprawdę bajeczne drogi - wszyscy w tej sali mają prawo jazdy.
EnglishI am pleased that Parliament shares the Commission's views on cod recovery.
Cieszę się, że Parlament podziela opinie Komisji na temat odnowienia zasobów dorsza.
EnglishDespite various measures, cod stocks have shown little sign of recovery.
Pomimo zastosowania wielu środków, zasoby dorsza zasadniczo nie zwiększyły się.
EnglishThe Government ignored the warnings and, by 1992, the cod fishery totally collapsed.
Rząd zignorował ostrzeżenia i do 1992 r. połowy dorsza całkowicie upadły.
EnglishAnd the cod are there because they are feeding on all the copepods and amphipods.
A dorsze są tutaj dlatego, że karmią się obunogami i widłonogami.
EnglishTake the collapse of the Newfoundland cod fisheries in the 1990s.
Weźmy przykład załamania się połowów dorsza w Nowej Funlandii w latach 90. XX wieku.
EnglishWhether a cod is retained or discarded, it reduces the biomass.
Zarówno zatrzymywanie, jak i odrzuty dorsza powodują zmniejszanie się biomasy.
EnglishThey give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.
Rodzą w lodzie i żywią się arktycznym dorszem, który żyje pod lodem.
EnglishFor cod, the commitment with Norway is to reduce discards to less than 10%.
Jeśli chodzi o dorsza, umowa z Norwegią przewiduje obniżenie odrzutów do wielkości poniżej 10%.
EnglishI have only had one experience and that was with the cod recovery plan in the Irish Sea.
Mam w tym zakresie tylko jedno doświadczenie i jest to planu odnowy dorsza w Morzu Irlandzkim.
EnglishFor more than 18 months, cod stocks in the North Sea have been enjoying a remarkable recovery.
Od ponad 18 miesięcy w Morzu Północnym odnotowujemy nadzwyczajne odnowienie zasobów dorsza.
EnglishYet this year, within the EU, we will dump EUR 50 million worth of dead cod back into the sea.
Jeszcze w tym roku wyrzucimy w UE warte 50 milionów euro martwe dorsze z powrotem do morza.
EnglishProtection of cod stocks is the greatest challenge to which our common fisheries policy must rise.
Ochrona zasobów dorsza jest największym wyzwaniem naszej wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishEver since the late 80s and the early 90s, the supply of cod has been dropping steadily.
Od schyłku lat osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych dostawy dorsza równomiernie malały.
EnglishSo, we are extending the reach of the cod recovery plan further.
Tak więc dalej rozszerzamy zasięg planu odtwarzania zasobów dorsza.
EnglishEver since I was elected in 1999, we have had a cod recovery plan every year.
Od kiedy zostałem wybrany w 1999 roku, corocznie mieliśmy do czynienia z planem odnowienia zasobów dorsza.
EnglishThis makes safeguarding stable cod stocks almost impossible, to name just one topical example.
To niemalże uniemożliwia zachowanie stabilnych zasobów dorsza, o czym mówię tylko dla przykładu.
EnglishI agree that reducing by-catch through cod avoidance programmes is of paramount importance.
Zgadzam się z nadrzędnym znaczeniem ograniczania przyłowów za pomocą programów unikania połowów dorsza.
EnglishWe all know that is important to see a recovery of cod stocks.
Wszyscy wiemy, że odnowienie zasobów dorsza jest rzeczą ważną.
EnglishThe Canadian coast provides a good example of how man succeeded in totally destroying cod stocks.
Wybrzeże Kanady jest dobrym przykładem tego, jak człowiek zdołał doszczętnie zniszczyć stada dorsza.