"code" translation into Polish

EN

"code" in Polish

EN code
volume_up
{noun}

1. general

code
Pharmacotherapeutic group: macrolides, lincosamides and streptogramins, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy, linkozamidy i streptograminy, kod ATC:
Pharmacotherapeutic group: opioids; Phenylpiperidine derivatives, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy; pochodne fenylopiperydyny; kod ATC:
Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:
Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:
Jake, jaki jest nasz kod pocztowy?
If you're unable to find your business right away, we recommend you perform a search for [ your business name in your city, zip code ].
Jeśli nie możesz od razu znaleźć informacji o swojej firmie, zalecamy wyszukanie następującego hasła: [ nazwa firmy w danym mieście, kod pocztowy ].
So, to make sure the theme gets dark when it's dark where you are, we may ask you for some regional info such as your city or postal code.
Aby mieć pewność, że motyw ściemni się, gdy zajdzie słońce w Twojej okolicy, możemy poprosić o pewne informacje regionalne, takie jak Twoje miasto lub kod pocztowy.
code (also: cipher)
So the team actually developed a new code within the code within the code.
Dlatego opracowaliśmy "szyfr", kod w kodzie DNA. ~~~ Służy do odczytu i zapisu informacji w DNA.
I maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.

2. IT

code
Pharmacotherapeutic group: macrolides, lincosamides and streptogramins, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy, linkozamidy i streptograminy, kod ATC:
Pharmacotherapeutic group: opioids; Phenylpiperidine derivatives, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy; pochodne fenylopiperydyny; kod ATC:
Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:
Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:

3. law

code (also: codex)
Finally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
An election campaign, a new code of practice, particularly for assistants.
Kampania wyborcza, nowy kodeks praktyk, zwłaszcza dla asystentów.

Context sentences for "code" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInsulins and analogues, intermediate-acting combined with fast-acting, ATC Code:
Insuliny ludzkie i analogi, połączenie umiarkowanie i szybko działających insulin.
EnglishThere are many other paragraphs in the Penal Code which restrict freedom of speech.
W kodeksie karnym istnieje wiele innych paragrafów ograniczających wolność słowa.
EnglishThen, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"
Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.
EnglishIf anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.
EnglishThe sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Wartość sprzedaży w kodzie nie może zawierać prefiksu waluty ($) ani przecinków (,).
EnglishPharmacotherapeutic group: anti-epileptics, carboxamide derivatives; ATC-code:
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, pochodne karboksyamidu.
EnglishRed and white oval shaped two layer tablet engraved with the code number 'H8 '.
Czerwona i biała, dwuwarstwowa tabletka o owalnym kształcie, z wygrawerowanym kodem H8.
EnglishYou'll need to add the following lines (in bold) to the tracking code on your pages.
Do kodu śledzenia na stronach należy dodać następujące wiersze (pogrubione).
EnglishThe corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
EnglishIn the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.
EnglishIt's all hidden in this code, and it's starting to be understood at breakneck pace.
Wszystko to jest ukryte w kodzie i coraz szybciej zaczyna być rozumiane.
EnglishThe setting you use affects how your promotional code or coupon will work.
Wybrane ustawienie wpływa na sposób działania kodu promocyjnego lub kuponu.
EnglishYellow, oblong, scored and debossed with the code “ ucb” and “ 500” on one side.
Żółta, podłużna, z rowkiem dzielącym i wytłoczonym kodem „ ucb ” i „ 500 ” na jednej stronie.
EnglishIn addition, all lobbyists will thereby commit to observing a code of conduct.
Ponadto wszyscy lobbyści zobowiążą się w ten sposób do przestrzegania kodeksu postępowania.
EnglishThe Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
Autoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.
EnglishWhite, oblong, scored and debossed with the code “ ucb” and “ 1000” on one side.
Biała, podłużna, z rowkiem dzielącym i wytłoczonym kodem „ ucb ” i „ 1000 ” na jednej stronie.
EnglishThese rules have been included in the Community Code as an integral part of this Code.
Te zasady zostały uwzględnione w kodeksie wspólnotowym i stanowią jego integralną część.
EnglishAnd of course, since I really don't know how to write code, I had help in this.
Pracowałem z dwoma studentami z Instytutu Technologii w Kalifornii.
EnglishThose are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.
Są to litery kodu genetycznego, 25 tysięcy genów wpisanych w ludzkie DNA.
EnglishEU countries are politically bound by a code of conduct not to do this.
Kraje UE są politycznie związane kodeksem postępowania by nie stosować takich praktyk.