"cohesion" translation into Polish

EN

"cohesion" in Polish

EN cohesion
volume_up
{noun}

Territorial cohesion, in my view, also includes cohesion of towns and country.
Moim zdaniem spójność terytorialna obejmuje również spójność pomiędzy miastem i wsią.
Cohesion also includes economic and social cohesion.
Spójność obejmuje także spójność gospodarczą i społeczną.
The economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.
Spójność gospodarcza i społeczna w naszych krajach stanowi podstawowy priorytet.
We are thus strengthening Europe itself, its cohesion and the faith of the European peoples in their own unity.
W ten sposób wzmacniamy samą Europę, jej spójność i wiarę ludów Europy w ich jedność.
Has it sawed through the cohesion of the euro and is it threatening the unity of the Union?
Czyżby naruszyła spójność euro i zagrażała jedności Unii?
The present situation is a test case for the cohesion and internal unity of the euro.
Obecna sytuacja stanowi test dla spójności i wewnętrznej jedności euro.
cohesion (also: cohesiveness)

Synonyms (English) for "cohesion":

cohesion

Context sentences for "cohesion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishThe role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (debate)
Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (debata)
EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Pierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Nie możemy mieć jednolitego rynku bez tej gwarancji solidarności i spójności.
EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.
EnglishAn important objective of cohesion policy is European cross-border cooperation.
Jednym z ważnych celów polityki spójności jest europejska współpraca transgraniczna.
EnglishCohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Polityka spójności stanowi również bardzo istotny element strategii "Europa 2020”.
EnglishThe cohesion policy is equally important in supporting growth and employment.
Z punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia równie ważna jest polityka spójności.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Polityka spójności winna być doskonalona i wzmacniana przez należyte środki unijne.
EnglishThese are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.
To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.
EnglishThis strategic reporting exercise represents a new feature of cohesion policy.
Omawiana sprawozdawczość strategiczna stanowi nową cechę polityki spójności.
EnglishThe cohesion policy must be one of the basic pillars of our economic policy.
Polityka spójności musi stanowić jeden z filarów naszej polityki gospodarczej.
EnglishOf course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
Oczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
EnglishThe cohesion policy plays a vital role in the application of multi-level governance.
Kluczową rolę w wielopoziomowym sprawowaniu rządów odgrywa polityka spójności.
EnglishThese two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Te dwa sprawozdania naprawdę stanowią solidną podstawę przyszłej polityki spójności.
EnglishThe Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
Region Dunaju jest również ważnym centrum uwagi unijnych programów polityki spójności.
EnglishEuropean regional policy and cohesion policy deal with precisely this issue.
I to właśnie tą kwestią zajmują się polityka regionalna i polityka spójności.
EnglishThe cohesion policy after 2013 must continue to make this vision a reality.
Polityka spójności po 2013 roku musi w dalszym ciągu urzeczywistniać tę wizję.
EnglishA key point for social cohesion is the introduction of a national minimum wage.
Kluczową kwestią dla spójności społecznej jest wprowadzenie krajowej płacy minimalnej.