EN collapse
volume_up
{noun}

1. general

collapse
volume_up
załamanie {n} (się)
The collapse in prices clearly shows the inadequacy of support measures.
Załamanie cen jasno pokazuje nieadekwatność środków wsparcia.
If adopted, this model will simultaneously result in the collapse of stocks and the collapse of the market.
Jeżeli ten model zostanie przyjęty, to skutkiem tego będzie równoczesne załamanie się rybostanów i rynku.
So far, it has caused the collapse of the financial markets and undermined the foundations of the real economy.
Dotychczas spowodował załamanie rynków finansowych i podważył podstawy gospodarki realnej.
collapse (also: decline, decrease, demise, downfall)
We are now seeing the collapse of the international non-banking system.
Dzisiaj patrzymy na upadek międzynarodowego systemu pozabankowego.
Each leaden edict brings the collapse of the EU closer.
Każdy ołowiowy dekret przybliża upadek Unii Europejskiej.
With the collapse of communism across central and eastern Europe, Europeans become closer neighbours.
Upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja zbliżeniu obywateli sąsiadujących ze sobą krajów.
collapse
collapse

2. "of balloon"

collapse

3. economics

collapse
This means that national economies are being threatened with collapse.
Oznacza to, że gospodarkom krajowym grozi krach.
The reference in the motion to the report of the special investigation committee into the collapse of the Icelandic banking system is important.
Istotne znaczenie ma odniesienie w projekcie rezolucji do sprawozdania specjalnej komisji dochodzeniowej badającej krach islandzkiego systemu bankowego.

4. medicine

collapse
if you have experienced a collapse which was caused by a heart problem (cardiogenic shock)
Jeżeli u pacjenta wystąpiła zapaść spowodowana problemami z sercem (wstrząs kardiogenny).
This can cause chest pain and make you breathless or collapse.
To może spowodować ból w klatce piersiowej, duszność lub zapaść.
Collapse or shock-like state (hypotonic-hyporesponsive episode) within 48 hours.
Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotonii– hiporeaktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu.
collapse

5. medicine: "of lung"

collapse
Bonviva treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
Leczenie preparatem Bonviva może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
Bondenza treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
Leczenie preparatem Bondenza może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
s collapsed lung (atelectasis); lack of oxygen in the body (hypoxia); congestion; cough; noisy or
e ciężkia duszność, także podczas leżenia w nocy (obrzęk płuc); płyn w jamie opłucnej; zapadnięcie

6. medicine: "mental"

Context sentences for "collapse" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
Obserwujemy systematyczne upadanie i bankructwa gospodarstw rolnych w Europie.
EnglishJunkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
Narkomani odnajdują żyły w palcach u nóg, gdy pękają im żyły w nogach i ramionach.
EnglishThis signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
Taki sygnał mógłby posłużyć za gwarancję, że strefa euro się nie rozpadnie.
EnglishI wish to report the risk of the collapse of the Sagrada Família to the European institutions.
Donoszę instytucjom europejskim o groźbie zawalenia się katedry Sagrada Família.
EnglishUnfortunately, this nightmare about its collapse is now the main trend.
Niestety obecnie przeważa przerażająca wizja całkowitego załamania systemu.
EnglishSo let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
Więc nie zapominajmy kto naprawdę płaci cenę załamania finansowego.
EnglishAnd if that friendly support is pulled away, that may make a society more likely to collapse.
Jeśli usuniemy przyjazne wsparcie, w rezultacie społeczność może się załamać.
EnglishThe choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
Wybieramy pomiędzy krótkotrwałym poświęceniem a załamaniem się zasobów.
EnglishIf there is a lesson to be learned from the financial collapse it is that.
Jeśli można się czegoś nauczyć z kryzysu finansowego to właśnie tego.
EnglishThe banking crisis has also highlighted the collapse of the myth of the self-regulating market.
Kryzys bankowy przyczynił się również do rozwiania mitu o samoregulacji rynku.
EnglishAs a result of a worldwide price collapse, European milk producers suffered huge losses.
W rezultacie światowego załamania cen europejscy producenci mleka ponieśli ogromne straty.
EnglishTake the collapse of the Newfoundland cod fisheries in the 1990s.
Weźmy przykład załamania się połowów dorsza w Nowej Funlandii w latach 90. XX wieku.
EnglishWhen I heard about the vanishing bees, Colony Collapse Disorder, it motivated me to take action.
Wiadomość o masowym ginięciu pszczoły miodnej, zmotywowała mnie do działania.
EnglishAs we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
Jak się przekonaliśmy, takie ostoje i fundamenty są bardzo kruche i mogą się nagle zawalić.
EnglishIt is more than two and a half years since the collapse of Lehmann Brothers and where are we now?
Minęło ponad dwa i pół roku od upadku Lehmann Brothers i gdzie jesteśmy teraz?
EnglishThe collapse of a series of financial institutions cost and is still costing taxpayers dear.
Bankructwa wielu instytucji finansowych nadal drogo kosztują podatników.
EnglishWe passed a bunch of rules to regulate the financial industry in response to the recent collapse.
Ustaliliśmy zbiór zasad by regulować sektor finansowy w odpowiedzi na ostatni kryzys.
EnglishUnjust systems of peace sooner or later lead to war and collapse.
Niesprawiedliwe systemy pokoju wcześniej czy później doprowadzą do wojny lub załamania.
EnglishWhat were the individuals whose chicanery led to the collapse of the world's finances guided by?
Czym kierowali się ci, których matactwa doprowadziły do załamania światowych finansów?
EnglishIt is significant especially now, in the face of economic collapse.
Jest to istotne szczególnie teraz, w obliczu załamania gospodarczego.