EN collateral
volume_up
{noun}

1. general

collateral (also: deposit, pledge, hock)

2. finance

collateral
volume_up
zabezpieczenie {n} (dodatkowe)
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
Takie środki mogłyby być wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytów, tzn. jako uzupełnienie instrumentu wsparcia bilansu płatniczego.
to put sth up as a collateral for a loan
złożyć coś jako zabezpieczenie kredytu
Both loan rates and demands for collateral should reduce the moral damage that such a belief could create.
Zarówno stopy kredytów jak i popyt na dodatkowe zabezpieczenie powinny ograniczyć szkody moralne, które mogłoby wywołać takie przekonanie.

3. law

4. medicine

collateral
collateral

Synonyms (English) for "collateral":

collateral
English

Context sentences for "collateral" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
Oczywiście to zależy od popytu na rynku na inne formy zabezpieczeń finansowych.
EnglishThis means that people who have not broken the law become collateral victims.
Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.
EnglishCollateral eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government
Kwalifikacja obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji
EnglishThe banking sector is asking for more collateral and higher risk premiums.
Sektor bankowy domaga się większych zabezpieczeń i żąda wyższych premii z tytułu ryzyka.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Oczywiste jest, że dorsz może trafiać przypadkiem do sieci w trakcie połowu innych gatunków ryb.
EnglishIf we deploy the electromagnetic array, there should be no collateral damage.
Jeśli rozciągniemy pole magnetyczne, nie będzie ofiar cywilnych.
EnglishSecurities settlement systems and financial collateral arrangements (debate)
Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych (debata)
EnglishSecurities settlement systems and financial collateral arrangements (
Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych (
EnglishOpinion on financial collateral arrangements (CON/2004/27)Belgium, 4.8.2004, pdf 37 kB, en .
Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2004/27)Belgia, 4.8.2004, pdf 37 kB, en .
EnglishMeasures to increase collateral availability for counterparties
Działania na rzecz zwiększenia dostępności zabezpieczeń dla kontrahentów
EnglishOpinion on financial collateral arrangements (CON/2005/12)Luxembourg, 25.5.2005, pdf 52 kB, en .
Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2005/12)Luksemburg, 25.5.2005, pdf 52 kB, en .
EnglishThe bank was unwilling to grant him a loan if he used a property based outside France as collateral.
Bank nie chciał mu udzielić pożyczki, której zabezpieczeniem miała być nieruchomość poza Francją.
EnglishWe must make sure a similar approach is taken to the collateral in the derivatives language.
Musimy dopilnować, aby przyjęto podobne podejście do kwestii zabezpieczeń w zakresie instrumentów pochodnych.
EnglishAdequate diversification and collateral are critical to ensuring financial stability.
Dla zapewnienia stabilności finansowej decydujące znaczenie mają: odpowiednia dywersyfikacja i właściwe zabezpieczenia.
EnglishFurthermore, let us please bear in mind the effects, the collateral damage of the decisions we take.
Ponadto proszę nie zapominać o skutkach, towarzyszących szkodliwych skutkach decyzji, która podejmujemy.
EnglishEurosystem collateral management services and systems
Usługi i systemy zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie
EnglishThe original two-tier collateral framework was adopted by the Eurosystem to ensure a smooth transition to the euro.
Pierwotny system dwóch list przyjęto w Eurosystemie w celu umożliwienia sprawnego przejścia na euro.
EnglishDirect and collateral damage is huge, but the consequences will affect innocent people first and foremost.
Straty pośrednie i bezpośrednie są ogromne, ale skutki wydarzeń będą przede wszystkim odczuwać niewinni ludzie.
EnglishOpinion on amendments to the law on financial collateral (CON/2006/24)Slovenia, 22.5.2006, pdf 56 kB, en .
Opinia w sprawie zmian do ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2006/24)Słowenia, 22.5.2006, pdf 56 kB, en .
EnglishThis single framework for eligible collateral comprises two distinct asset classes – marketable and non-marketable assets.
Wspólna lista zabezpieczeń kwalifikowanych obejmuje dwie odrębne klasy aktywów – rynkowe i nierynkowe.