"colour" translation into Polish

EN

"colour" in Polish

EN colour
volume_up
{noun}

1. British English

colour (also: color, dye, suit (cards), flush)
The injection button colour will vary based on the formulation of Insuman insulin used.
Kolor przycisku podania insuliny zależy od rodzaju podawanej insuliny Insuman.
He dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
Ziagen oral solution is clear to yellowish in colour with strawberry/ banana flavouring.
Ziagen, roztwór doustny ma kolor bezbarwny do jasnożółtego, smak truskawkowo- bananowy.
colour (also: color, coloring, tint)
As with other cephalosporins, the colour of the reconstituted solution may darken during this period.
Tak jak w przypadku innych cefalosporyn barwa przygotowanego roztworu może stawać się ciemniejsza.
Reconstituted solutions of Cubicin range in colour from pale yellow to light brown.
Odtworzony roztwór leku Cubicin ma barwę od żółtawej do jasnobrązowej.
Variations of colour within this range do not affect potency.
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na siłę działania leku.
Milieu, colour, historical context – he avoids all of this.
Odrzuca środowiskowy koloryt i historyczny kontekst.
I will do so not for reasons of local colour, but to attract political and media attention to our emergencies: the emergencies of southern Italy.
Nie zrobię tego jednak z uwagi na lokalny koloryt, lecz po to, by zwrócić uwagę środowisk politycznych i środków masowego przekazu na nasze pilne problemy: pilne problemy południowych Włoch.
We believe, with just a few exceptions that merely add colour to the debate, that it would be wise for all the Member States to complete their ratification processes.
Uważamy, z kilkoma wyjątkami, które tylko dodają debacie kolorytu, że rozdąsane byłoby, aby wszystkie państwa członkowskie ukończyły proces ratyfikacyjny.
colour (also: color, coloring, colouring)
volume_up
koloryzacja {f} (włosów)

Context sentences for "colour" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe powder is a granulate or clumped granulate with a white to light yellow colour.
Proszek jest granulatem lub zbrylonym granulatem o barwie białej do jasnożółtej.
EnglishVariations in colour within this range do not affect the potency of the product.
Zmiana zabarwienia w tym zakresie nie ma wpływu na działanie produktu.
EnglishFor each medication chamber there is a corresponding colour coded control disc:
Do każdej komory na lek przyporządkowane są dyski kontrolne oznaczone odpowiednimi kolorami:
EnglishThe resulting solution is clear and ranges in colour from colourless to light straw-coloured.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
EnglishReconstituted solutions of Cubicin range in colour from pale yellow to light brown.
Odtworzony roztwór leku Cubicin ma barwę od żółtawej do jasnobrązowej.
EnglishInsulin Human Winthrop SoloStar is white with a colour on the injection button.
Insulin Human Winthrop SoloStar jest koloru białego z kolorowym przyciskiem podania insuliny.
EnglishViread 245 mg film-coated tablets are almond-shaped and light blue in colour.
Tabletki Viread 245 mg mają kształt migdała i jasnoniebieską barwę.
EnglishYarvitan is an oral solution, colourless to slightly yellow in colour.
Preparat Yarvitan ma postać bezbarwnego lub żółtawego roztworu doustnego.
EnglishInsuman SoloStar is white with a colour on the injection button.
Insuman SoloStar jest koloru białego z kolorowym przyciskiem podania insuliny.
EnglishThe solution is clear, colourless to pale yellow in colour with strawberry/banana flavouring.
Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego, o zapachu truskawkowo- bananowym.
EnglishReconstituted solutions of Cubicin range in colour from pale yellow to light brown.
Roztwór preparatu Cubicin ma barwę od żółtawej do jasnobrązowej.
EnglishThe change in iris colour occurs slowly and may not be noticeable for months to years.
Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą być niezauważalne w ciągu miesięcy i lat.
EnglishDo not use Inovelon if you notice a change in colour of the tablets.
Nie stosować leku Inovelon, jeśli widoczna jest zmiana barwy tabletek.
Englishchanges in skin colour including darkening of the skin in patches often starting on hands and
zmiany w zabarwieniu skóry, w tym ciemne plamy na skórze, często pojawiające się najpierw
EnglishAcross all clinical studies, reports of changes in colour vision were rare (< 0.1 %).
We wszystkich badaniach klinicznych doniesienia o zmianach widzenia barw były rzadkie (< 0, 1 %).
EnglishIt has had no one colour, no one ideological colour, and no one flag.
Nie był on jednokolorowy, nie miał jednego zabarwienia ideologicznego ani też jednej flagi.
EnglishThe powder has a white to off-white colour and comes in a glass vial.
Proszek ma białą lub białawą barwę i znajduje się w szklanej fiolce.
EnglishIt must be clear, have no colour and no solid pieces in it.
Musi być przejrzysty, bez zabarwienia lub pływających w nim cząstek stałych.
Englishbruising, hair loss, changes to skin colour, increased sweating, dry skin, or other skin problems;
siniaki, utrata włosów, zmiany koloru skóry, zwiększone pocenie się, sucha skóra lub inne
EnglishInsulin Human Winthrop SoloStar is white with a colour on the injection button.
Wstrzykiwacz Insulin Human Winthrop SoloStar jest koloru białego z kolorowym przyciskiem podania insuliny.