EN commonly
volume_up
{adverb}

commonly (also: extensively, universally, widely)
All in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.
Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.
And this is the state that's commonly thought to be one of primordial harmony.
Co jest powszechnie uznawane za stan tzw. pierwotnej harmonii.
It will also be based on commonly agreed international standards.
Także ten system będzie opierał się na powszechnie uznanych normach międzynarodowych.
It also, through the most recent legislation, sets commonly agreed standards on return policy.
Ustanawiają one również, poprzez najnowsze prawodawstwo, wspólnie uzgodnione normy w zakresie polityki odsyłania.
At the same time, Parliament is insisting on a rigorous application of fines for violations of the commonly agreed rules.
Jednocześnie Parlament nalega na rygorystyczne stosowanie kar za naruszenia wspólnie uzgodnionych przepisów.
But Member States need to act on the basis of common principles and within a commonly agreed framework and to take into account the cross-border effects of their actions.
Ale państwa członkowskie muszą działać na podstawie wspólnych zasad i w obrębie wspólnie uzgodnionych ram uwzględniając transgraniczne skutki podejmowanych działań.

Context sentences for "commonly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOther androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopecia.
Inne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie.
EnglishThose most commonly reported were: feeling of warmth/ flushing, headache and nausea.
Najczęściej były to: uczucie ciepła / uderzenie ciepła, ból głowy i nudności.
EnglishThe most commonly reported adverse reactions were dizziness and somnolence.
Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych należały zawroty głowy i senność.
EnglishVery commonly reported side effects (greater than or equal to 1 in every 10 patients):
Bardzo często występujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):
EnglishMild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
EnglishThe most commonly treated fungal infection was aspergillosis (43/ 61; 70 %).
Najczęściej leczonym zakażeniem grzybiczym była aspergiloza (43/ 61; 70 %).
EnglishThe most commonly reported adverse drug reactions (ADRs) are nausea and diarrhoea.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności i biegunka.
EnglishAllergic reactions associated with Enbrel administration have been reported commonly.
Często stwierdzano reakcje alergiczne związane z podawaniem produktu Enbrel.
EnglishThe most commonly reported undesirable effects were headache and somnolence.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy i senność.
EnglishMethicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.
Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.
EnglishOther commonly observed adverse reactions were in most cases mild or moderate:
Senność lub osłabienie trwające średnio około, odpowiednio, 8 i 40 dni.
EnglishThe treatment duration is most commonly 7 days but sometimes up to 14 days.
Okres leczenia wynosi zazwyczaj 7 dni, lecz czasem wydłuża się do 14 dni.
EnglishThe most commonly reported undesirable effects were somnolence, asthenia and dizziness.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie i senność.
EnglishTwo years later, he was diagnosed with ALS, commonly known as Lou Gehrig's disease.
Dwa lata później zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Lou Gehriga.
EnglishThe most commonly reported potentially life-threatening or fatal adverse events
Jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może zagrażać życiu lub spowodować śmierć.
EnglishCough Commonly, cough has been reported with the use of ACE inhibitors.
Kaszel Podczas stosowania inhibitorów ACE obserwuje się występowanie kaszlu.
EnglishSee Commonly Asked Questions, numbers 4 and 8, in Section 4 of this user manual.
Należy przeczytać punkty 4 i 8, w części 4 instrukcji użytkowania „ Często zadawane pytania ”.
EnglishOther side effects which may commonly (1 to 10 out of 100 patients) occur with Levviax are:
niż 1 przypadku na 100 pacjentów) działań niepożądanych leku Levviax należą:
Englishut Bleeding was a commonly reported event in patients with UA/ NSTEMI and STEMI.
Profil zdarzeń niepożądanych, zgłaszanych w programie leczenia ACS był zgodny z profilem działań
EnglishThe most commonly reported adverse reactions are headache and dyspepsia.
Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to ból głowy i niestrawność.