"to compel" translation into Polish

EN

"to compel" in Polish

EN

to compel [compelled|compelled] {verb}

volume_up
This will compel the EU institutions actually to listen to what the signatories have to propose.
Zmusi to instytucje UE do zwrócenia uwagi na to, co mają do zaproponowania sygnatariusze.
However, let us come back to the Dell case, which Mrs Berès was compelled to talk about.
Wróćmy jednak do sprawy firmy Dell, do mówienia o której zmuszona była pani poseł Berès.
Regrettably, I felt compelled to vote against these European Parliament proposals.
Niestety zostałam zmuszona do głosowania za odrzuceniem tych wniosków Parlamentu Europejskiego.
to compel (also: to bustle, to corral)
Photography can also compel us to confront issues that are potentially distressing and controversial.
Zdjęcie może także zmuszać nas, aby konfrontować problemy, które są potencjalnie alarmujące i kontrowersyjne.
The amounts placed in reserve by Parliament compel the Commission to link these two documents.
Kwoty umieszczone w rezerwie przez Parlament zmuszają Komisję do połączenia tych dwóch dokumentów.
Naturally, the objective of this directive cannot be to compel Member States to accept testing on human embryos as an alternative.
Oczywiście celem przedmiotowej dyrektywy nie jest zmuszanie państw członkowskich do akceptowania jako alternatywy badań na zarodkach ludzkich.

Context sentences for "to compel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
Nasze zadanie polega na zmuszeniu producentów do korzystania z mniej szkodliwych materiałów.
EnglishDoes the Council have a particular strategy on how to compel Russia to join the WTO?
Czy Rada opracowała konkretną strategię polegającą na zmuszeniu Rosji do przystąpienia do WTO?
EnglishThis will compel the EU institutions actually to listen to what the signatories have to propose.
Zmusi to instytucje UE do zwrócenia uwagi na to, co mają do zaproponowania sygnatariusze.
EnglishThe amounts placed in reserve by Parliament compel the Commission to link these two documents.
Kwoty umieszczone w rezerwie przez Parlament zmuszają Komisję do połączenia tych dwóch dokumentów.
EnglishAnd whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.
A kto by cię przymuszał iść milę jednę, idź z nim i dwie;
EnglishWhat is the use in us having a discharge right if we do not take it seriously and if we do not compel others to take it seriously?
Jaki pożytek mamy z tego, że udzielimy absolutorium, jeśli nie bierzemy go poważnie i jeśli nie nakłonimy innych, by brali je poważnie?
EnglishNaturally, the objective of this directive cannot be to compel Member States to accept testing on human embryos as an alternative.
Oczywiście celem przedmiotowej dyrektywy nie jest zmuszanie państw członkowskich do akceptowania jako alternatywy badań na zarodkach ludzkich.
EnglishThat they became victims of a clash of bureaucracies is now a matter of history and hopefully this report will compel an equitable solution.
To, że stali się ofiarami biurokratycznego starcia, to historia, lecz miejmy nadzieję, że sprawozdanie pozwoli wyegzekwować sprawiedliwe rozwiązanie.
EnglishAnd the drinking was according to the law; none could compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.
Ale do picia, według ustawy, nikt nie przymuszał.
EnglishAnd they compel one passing by, Simon of Cyrene, coming from the country, the father of Alexander and Rufus, to go [with them], that he might bear his cross.
Tedy przymusili mimo idącego niektórego Szymona Cyrenejczyka, (który szedł z pola,) ojca Aleksandrowego i Rufowego, aby niósł krzyż jego.
EnglishThis right of patients to crossborder healthcare will compel the Member States of the EU to ensure that there are no waiting lists in their own countries.
To prawo pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej skłoni państwa członkowskie UE do zapewnienia, by w ich kraju nie było list oczekujących.
EnglishAs many as desire to make a fair show in the flesh, they compel you to be circumcised; only that they may not be persecuted for the cross of Christ.
Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
EnglishThis would also compel those countries, which have been completely inactive in the field of animal protection to date, to introduce specific standards.
Zmusiłoby to także państwa wykazujące dotychczas całkowity brak zainteresowania ochroną zwierząt do wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie.
EnglishRevising this directive provides an opportune moment to compel travel and airline companies to provide better transparency, and we must take this opportunity to do so.
Zmiana dyrektywy stwarza możliwość zobowiązania biur podróży i linii lotniczych do zapewnienia większej przejrzystości i musimy to wykorzystać.
EnglishBut I think, above all, I'm in awe at their power to motivate, to compel us, to transfix us, like really nothing else we've ever invented has quite done before.
Ale przede wszystkim dla ich zdolności motywowania, zmuszania nas do działań, przykuwania uwagi, w stopniu większym niż cokolwiek innego wynalezionego do tej pory.
EnglishHowever, please do not ask the Commission to compel a country to adopt a tax reform which that country does not wish to adopt; for better or for worse, and you know this as well as I do.
Proszę jednak nie prosić Komisji, aby zmuszała państwo do wprowadzenia reformy systemu podatkowego, której to państwo nie zamierza wprowadzać.
EnglishIts vast size and global outreach, its military muscle and economic power compel the EU to seek a strategic partnership based on mutual respect and security.
Ich rozmiar i dalekosiężność, siła militarna i gospodarcza zmuszają UE do poszukiwania prób zawiązania strategicznego partnerstwa opierającego się na wzajemnym szacunku i bezpieczeństwie.
EnglishThere are many motivations to this but, principally, Christian ethics compel me to care about bettering the existence not only of people, but also of animals and our natural environment.
Jest wiele motywacji, ale przede wszystkim etyka chrześcijańska każe mi dbać o polepszanie bytu nie tylko ludzi, ale i zwierząt oraz naszego środowiska naturalnego.