EN compelling
volume_up
{adjective}

volume_up
ważny {adj. m}
Mrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.
Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.
Economic arguments to change are compelling: unlocking women's potential could contribute up to 2% of GDP.
Ważne są argumenty ekonomiczne przemawiające za zmianą: uwolnienie potencjału kobiet mogłoby zwiększyć PKB nawet o 2%.
compelling (also: crucial, essential, imperative, important)
volume_up
istotny {adj. m}
So a very compelling theory that's really mainstream physics.
Jest to więc bardzo istotna teoria, główny nurt fizyki.
A daily dose of 30 mg should not be exceeded in the elderly unless there are compelling clinical indications.
O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.
No parliament in the world would accept a reduction in influence, particularly if there were no compelling practical reasons for it.
Żaden parlament na świecie nie zaakceptowałby ograniczania zakresu swoich wpływów, zwłaszcza jeżeli nie byłoby ku temu żadnych istotnych praktycznych powodów.
compelling
compelling (also: formidable, impressive)
compelling (also: impregnable)
My wife showed me a blog comment on one of my last talks, and the blog comment said, "Collier is not charismatic -- (Laughter) -- but his arguments are compelling."
Żona pokazała mi komentarz na blogu dotyczący jednej z moich ostatnich prezentacji, i w tym komentarzu było: „Collier nie ma charyzmy -- (Śmiech) -- ale ma argumenty nie do odparcia.”

Context sentences for "compelling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo evidence against our model, we're likely to ignore, even if it's compelling.
Czego się nauczyliśmy, to że zmiana modeli jest trudna.
EnglishThe stories were so compelling that I decided to write a book about them.
To było wszystkim, więc napisaliśmy broszurę marketingową.
EnglishThe most compelling evidence of this would be the arrests and extradition of those who have been indicted.
Najbardziej wymownym tego dowodem byłyby zatrzymanie i ekstradycja oskarżonych osób.
EnglishI also wish to thank rapporteur Ungureanu for this compelling and necessary report.
Pragnę również podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Ungureanu, za to interesujące i niezbędne sprawozdanie.
EnglishWe do not see any compelling need for every Member State of the EU to send a representative.
Nie widzimy nieodpartej potrzeby, aby każde państwo członkowskie UE wysyłało swojego przedstawiciela.
EnglishI wouldn't be telling you this story if it weren't compelling.
Nie opowiadałbym wam tej historii jeśli nie byłaby ona zajmująca.
EnglishGlobalisation is compelling the euro area to play an effective role with regard to financial policy.
Globalizacja wymusza na strefie euro odegranie skutecznej roli w obszarze polityki finansowej.
EnglishNow there's compelling evidence that it really needs to be 350.
Istnieją wyraźne dowody, że tak naprawdę musi to być 350.
EnglishThe picture I'm about to show you is a compelling picture.
Zdjęcie, które wam zaraz pokażę - (Śmiech) - jest zajmujące.
EnglishIt can also be used in very compelling ways for good.
Można to wykorzystać też w zniewalający sposób do dobrych celów.
EnglishSo a very compelling theory that's really mainstream physics.
Jest to więc bardzo istotna teoria, główny nurt fizyki.
EnglishNo more partisan ulterior motives compelling countries with different sensitivities to work together.
Koniec ze stronniczymi ukrytymi motywami, zmuszającymi państwa o różnych opiniach do wspólnego działania.
EnglishWe even live longer, which is a pretty compelling argument for marrying someone you like a lot in the first place.
Nawet dłużej żyjemy, co jest przekonującym argumentem, by wyjść za kogoś kogo się bardzo lubi.
EnglishMrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.
Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.
EnglishThese graphs are compelling, they're undulating, but from a human's perspective, they're actually not very useful.
Te wykresy są przekonujące, falują, ale z ludzkiej perspektywy nie są tak naprawdę bardzo przydatne.
EnglishWe could talk about a kind of soul, of a ghost compelling them.
Możemy tu mówić o rodzaju duszy, o duchu.
EnglishIt's a really compelling argument that maybe the Tarahumara are doing exactly what all of us had done for two million years,
Może Tarahumara robią to co ludzie robili przez dwa miliony lat.
EnglishThat's what makes this character so compelling.
To wszystko tworzy jego postać tak skomplikowaną.
EnglishEconomic arguments to change are compelling: unlocking women's potential could contribute up to 2% of GDP.
Ważne są argumenty ekonomiczne przemawiające za zmianą: uwolnienie potencjału kobiet mogłoby zwiększyć PKB nawet o 2%.
EnglishThere is no compelling need for the EU to provide financial support for EGTC measures.
Nie ma istotnej przyczyny, dla której Unia Europejska powinna finansowo wspierać działania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.