"complex" translation into Polish

EN

"complex" in Polish

EN complex
volume_up
{noun}

complex (also: park, hung-up)
Liposome– encapsulated doxorubicin– citrate complex corresponding to 50 mg doxorubicin HCl.
Kompleks doksorubicyny z cytrynianem w liposomach odpowiadający 50 mg chlorowodorku doksorubicyny.
When QUADRAMET is injected into a patient, the complex is distributed around the body via the bloodstream.
Gdy preparat QUADRAMET jest podawany pacjentowi, kompleks jest rozprowadzany z krwią.
In the body, temsirolimus attaches to a protein that is found inside cells to make a ‘ complex’.
W organizmie temsyrolimus wiąże białko wewnątrzkomórkowe, tworząc kompleks.

Synonyms (English) for "complex":

complex

Context sentences for "complex" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe provisions in the agreement may be complex, but so is the underlying conflict.
Postanowienia w porozumieniu mogą być złożone, ale tak jest również sam konflikt.
EnglishI agree with the rapporteur that IFRS are too complex and too expensive for SMEs.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że MSSF są zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne dla MŚP.
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.
EnglishThere are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Nawet w całym zbiorze praw konsumentów nacisk kładzie się na różne aspekty.
EnglishIn the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
W przeszłości stopniowe pogorszenie urodzajnej ziemi było złożonym procesem.
EnglishThat indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Pokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
Englishif you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)
u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)
EnglishThese funds should not be made inaccessible because procedures are too complex.
Dostęp do tych funduszy nie powinien być blokowany przez zbyt skomplikowane procedury.
EnglishIn the infinitely complex network of relationships and connections that make up life.
W nieskończenie złożonej sieci zależności i połączeń, które składają się na życie.
EnglishOn the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Z jednej strony mamy złożoną sieć wspólnych działań i powiązanych interesów.
EnglishThe Member States say the Commission is to blame, because the rules are far too complex.
Państwa członkowskie mówią, że to wina Komisji i zbyt skomplikowanych przepisów.
EnglishIt is cautious competition, but appropriate to these complex networks, I think.
Jest to ostrożna konkurencja, ale moim zdaniem właściwa dla tych skomplikowanych sieci.
EnglishWe hope that this report will bring some empirical basis to this complex discussion.
Mamy nadzieję, że stanie się ono empiryczną podstawą do tej skomplikowanej dyskusji.
EnglishSo I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.
EnglishThis financial crisis is a complex phenomenon involving multiple actors.
Obecny kryzys finansowy jest złożonym zjawiskiem, które dotyczy wielu podmiotów.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Jednocześnie instytucja ta musi mieć mniej skomplikowane wymogi prawne.
EnglishThe links between developing countries and the developed world are complex.
Powiązania między krajami rozwijającymi się a uprzemysłowionymi są złożone.
EnglishThe detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
Wykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.
EnglishIncredibly complex. ~~~ Took about two years, because I'm looking for fat-free design.
Wszystko zajęło około dwóch lat, bo zależało mi na beztłuszczowym projekcie.
EnglishI mean, Josh Rushing was this incredibly complex person who was thinking about things.
Josh Rushing jest bardzo złożoną osobowością i ma przemyślenia na temat wielu spraw.