"components" translation into Polish

EN

"components" in Polish

EN components
volume_up
{plural}

components (also: elements)
Well, then, what do I believe to be the essential components of this new directive?
Jakie zatem powinny być - według mnie - niezbędne elementy nowej dyrektywy?
We embodied all of the key components of a fuel cell propulsion system.
Zawierał kluczowe elementy systemu napędzanego ogniwem paliwowym.
you might see a warning if a page has some non-secure components.
możesz zobaczyć ostrzeżenie, jeśli strona zawiera niezabezpieczone elementy.
components (also: elements, ingredients)
It is not known whether the components of this medicinal product are excreted in human milk.
Nie wiadomo, czy składniki produktu leczniczego przenikają do mleka kobiecego.
The acellular pertussis components (pertussis toxin:
Bezkomórkowe składniki krztuścowe (toksyna krztuścowa:
It is not known whether the components of this medicinal product are excreted in human milk.
Nie wiadomo czy składniki preparatu przenikają do mleka u ludzi.
components
Prior to administration, the two components should be mixed.
Przed podaniem obie komponenty muszą zostać zmieszane.
Prior to administration, the two components should be mixed.
Przed podaniem obie komponenty należy zmieszać.
The agricultural and social components can justify keeping the programme as part of the common agricultural policy.
Komponenty - rolny i społeczny - mogą uzasadniać utrzymanie tego programu jako części wspólnej polityki rolnej.
components

Synonyms (English) for "component":

component

Context sentences for "components" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishif your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishIf you or your child are allergic (hypersensitive) to any of the components of
jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników szczepionki
EnglishSo you can literally use these as the tiny components in the assembly process.
Można dosłownie użyć ich jako malutkich składników w procesie składania.
EnglishAnd you can create parts with moving components, hinges, parts within parts.
Można stworzyć części z ruchomymi elementami, zawiasami, wbudowanymi innymi częściami.
Englishthen every year for the rhinotracheitis, calicivirosis and chlamydiosis components, and
następnie co roku doszczepiać przeciwko zakaźnemu wirusowemu zapaleniu nosa i
EnglishTasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.
Tazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.
EnglishI view that these genes are now not only the design components of evolution.
Myślę, że te geny są nie tylko nie tylko elementami składowymi ewolucji.
Englishyour child is allergic to any of the components of the vaccine (see section 6).
jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki (patrz punkt
EnglishThe short-term developments of M3 and its components have remained volatile.
Krótkookresowe wyniki agregatu M3 i jego składników nadal były zmienne.
EnglishFirstly, we had to incorporate the equal treatment of the three staffing components.
Po pierwsze, musieliśmy w nim ująć równe traktowanie trzech komponentów polityki kadrowej.
Englishthen every year for the rhinotracheitis and calicivirosis components, and every three years
następnie co roku doszczepiać przeciwko zakaźnemu wirusowemu zapaleniu nosa i
EnglishThe pharmacodynamics of Aerinaze tablets are directly related to that of its components.
Właściwości farmakodynamiczne tabletek Aerinaze są bezpośrednio związane z ich składem.
EnglishThe arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Nakaz aresztowania składa się z dwóch komponentów: wydania oraz przekazania (lub odmowy).
EnglishIf you are allergic (hypersensitive) to eggs, chicken proteins or any of the components of
Jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na jaja, białko kurze lub którykolwiek ze
EnglishActive components Inactivated Feline Panleukopenia Virus (CU4 strain)
Substancje czynne Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep 9, 50 CU4)
EnglishI myself suggest that we adopt a strategy based on three components.
Osobiście sugeruję, byśmy przyjęli strategię opartą na trzech komponentach.
EnglishThe yellow side of the TachoSil sponge contains the active components: fibrinogen and thrombin.
Żółta strona gąbki TachoSil zawiera substancje czynne: fibrynogen i trombinę.
EnglishBy using standard IP components, you ensure easy integration with other systems.
Dzięki zastosowaniu standardowych składników IP, zapewniajasz łatwą integrację z innymi systemami.
EnglishComponents for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
Nie można importować części do sprzętu medycznego ani naprawić systemu dostawy wody.