"to conceive" translation into Polish

EN

"to conceive" in Polish

EN to conceive
volume_up
[conceived|conceived] {verb}

1. general

to conceive (also: to catch, to comprehend, to grasp, to take in)
volume_up
pojąć {pf. v.}
I can conceive of no act of terror greater than the unforgivable...... the ultimate destruction, that of a human soul.
Nle mogę pojąc aktu terroru większego od nieprzebaczalnego...... wyniszczenia, ludzkiej duszy.
In political terms this would burden the EU, which, in its own properly conceived interest, should refrain from trying to influence the shape of tax systems in Europe.
Politycznie obciąży to Unię, która w imię dobrze pojętego, własnego interesu powinna trzymać się z daleka od wpływania na kształt systemów podatkowych w Europie.
to conceive
volume_up
uwierzyć w {pf. v.} (coś)
to conceive
volume_up
wierzyć [wierzę|wierzyłbym] {ipf. v.} (w coś)
For all these reasons and others that I cannot list here, this text does not seem to me to be worthy of the European Union as I conceive of it.
Z tych powodów oraz z wielu innych, których nie mogę teraz wymienić to sprawozdanie nie zasługuje na taką Unię Europejską, w jaką wierzę.

2. "child"

to conceive (also: to begin, to start)
volume_up
począć {pf. v.}
Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath is a fire that shall devour you.
Począwszy słomę, urodzicie mierzwę; duch wasz was pożre jako ogień.
It may harm the baby if conceived before, during or soon after treatment.
Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.
It may harm the baby if conceived before, during or after the treatment.
Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

3. "idea, method"

to conceive (also: to create)
volume_up
stworzyć {pf. v.}
All of these have been conceived precisely for the purpose of sidestepping the capital adequacy and transparency requirements we impose on banks.
Wszystkie powyższe instrumenty zostały stworzone specjalnie w celu ominięcia wymogów odnośnie do odpowiedniego poziomu kapitału i przejrzystości, które nakładamy na banki.
And the man knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man with [the help of] Jehovah.
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Context sentences for "to conceive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
Wyobrażam sobie obie alternatywy zaproponowane przez sprawozdawcę w ust. 3 sprawozdania.
EnglishBehold, I was brought forth in iniquity; And in sin did my mother conceive me.
Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.
EnglishThey conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.
Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.
EnglishAnd behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus.
EnglishAnd the problem with this is the way we conceive healthcare.
I problem z tym polega na sposobie w jaki pojmujemy opiekę zdrowotną.
EnglishYe shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath is a fire that shall devour you.
Począwszy słomę, urodzicie mierzwę; duch wasz was pożre jako ogień.
EnglishThe report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
Wniosek z przedmiotowego sprawozdania jest również oczywisty: nie wolno nam myśleć o ograniczeniu budżetu WPR.
EnglishThis is where we conceive of rape and casualties as inevitabilities.
Także gwałty i ofiary przyjmujemy jako coś nieuniknione.
EnglishAnd if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.
A jeźliby nie była splugawiona niewiasta, aleby czysta była, niewinna zostanie, i dziatki rodzić będzie.
EnglishThey had one great limitation and one great freedom as they tried to conceive of a global network.
Mieli oni jedno wielkie ograniczenie i jedną wielką wolność, kiedy próbowali zapoczątkować sieć globalną.
EnglishSo, the building affords artistic directors the freedom to conceive of almost any kind of activity underneath this floating object.
Można rzucić wyzwanie zawieszeniu niewiary, takiemu jak w ostatnim akcie „Makbeta”.
EnglishUnless these two basic postulates are met, it will be difficult to conceive of development in European farming.
Bez spełnienia tych dwóch zasadniczych postulatów trudno będzie myśleć o rozwoju europejskiego rolnictwa.
EnglishAnd it is our responsibility, as political leaders, to conceive bold initiatives in order to make this happen.
I to my, przywódcy polityczni, odpowiadamy za podjęcie ważkich inicjatyw w celu urzeczywistnienia tej wizji.
EnglishIt's hard to conceive, and begs more questions.
Ciężko to sobie wyobrazić i wymaga to nowych pytań.
EnglishIt could also conceive of a decision at first reading, but it does not look as if that will be the case here.
Mogłaby także rozważyć podjęcie decyzji podczas pierwszego czytania, choć nie wygląda na to, aby miało to nastąpić.
EnglishNone sueth in righteousness, and none pleadeth in truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.
Niemasz ktoby się zastawiał o sprawiedliwość, ani jest ktoby się zasadzał o prawdę.
EnglishTo conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Poczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.
EnglishThe use of etoricoxib, as with any drug substance known to inhibit COX-2, is not recommended in women attempting to conceive.
Nie zaleca się stosowania etorykoksybu, podobnie jak innych leków będących inhibitorami COX- 2, u kobiet planujących ciążę.
EnglishPregnancy The use of lumiracoxib, as with any drug to inhibit COX-2, is not recommended in women attempting to conceive.
Ciąża Stosowanie lumirakoksybu, podobnie jak innych leków hamujących COX- 2, nie jest zalecane u kobiet planujących zajście w ciążę.
EnglishThe use of etoricoxib, as with any drug substance known to inhibit COX-2, is not recommended in women attempting to conceive.
Nie zaleca się stosowania etorykoksybu, podobnie jak innych preparatów będących inhibitorami COX- 2, u kobiet planujących ciążę.