"concerned with" translation into Polish

EN

"concerned with" in Polish

EN concerned with
volume_up
{adjective}

concerned with (also: acquired, concerned, embarrassed, emphatic)
volume_up
przejęty {adj. m}
If you get too engrossed and involved and concerned in regard to the things over which you have no control, it will adversely affect the things over which you have control.
Jeśli będziesz zbyt pochłonięty i przejęty sprawami, na które nie masz wpływu, odbije się to niekorzystnie na rzeczach, nad którymi masz kontrolę.

Similar translations for "concerned with" in Polish

concerned adjective
to concern verb
concern noun
with preposition
with

Context sentences for "concerned with" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
English(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
EnglishWe are all concerned with things that we see in the world that we are aware of.
Wszyscy martwimy się rzeczami, które widzimy na świecie, których jesteśmy świadomi.
EnglishThe UEN takes the view that the directive meets the expectations of those concerned.
UEN uważa, że dyrektywa stanowi odpowiedź na oczekiwania zainteresowanych stron.
EnglishI myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.
EnglishI am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
Poza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishWhere that is concerned, we are talking about an elementary part of European policy.
Gdy w grę wchodzą te sprawy, mówimy o zasadniczym obszarze europejskiej polityki.
EnglishI would, in any case, have acted the same if this concerned any other religion.
Ja w każdym razie zachowałbym się tak samo, gdyby ta sprawa dotyczyła innej religii.
EnglishWe certainly do not want to see the same thing happening where water is concerned.
Z pewnością nie chcielibyśmy ujrzeć tego samego w przypadku zasobów wodnych.
EnglishAs far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Jeśli jednak chodzi o kabotaż, to propozycja ta jest głęboko rozczarowująca.
EnglishSpeakers were present but the committee concerned had withdrawn this item.
Mówcy byli obecni, ale zainteresowana komisja wycofała ten punkt porządku obrad.
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Być może rzeczywiście byliśmy zbyt cierpliwi, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarcze.
EnglishAs you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
Jak Państwo wiedzą, Komisję Rybołówstwa niepokoi sytuacja dotycząca makreli.
EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
Panie przewodniczący! Chcę tylko poruszyć dwa zagadnienia dotyczące zgody.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.
EnglishIn particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.
W szczególności niepokoi nas nieodpowiedni margines, tj. 82 miliony w pozycji 1A.
EnglishWhere the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.
Jeśli chodzi o środki rozwojowe, UE jest największym na świecie donatorem pomocy.
EnglishIt concerned Mr Jay Lee, who had been a member of ASLEF and the British National Party.
Dotyczyła ona pana Jaya Lee, członka ASLEF i Brytyjskiej Partii Narodowej (BNP).