"concerning for" translation into Polish

EN

"concerning for" in Polish

concerning for
Our team was informed that the translation for "concerning for" is missing.

Similar translations for "concerning for" in Polish

concerning adjective
concerning adverb
concerning preposition
to concern verb
concern noun
for preposition
for conjunction
for

Context sentences for "concerning for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
1 stycznia 1981 roku dla Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej;
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
EnglishThere are no specific data available concerning overdose with insulin glulisine.
Nie istnieją żadne specyficzne dane dotyczące przedawkowania insuliny glulizynowej.
EnglishThere are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.
EnglishThe decision concerning the so-called transparency register is not ambitious enough.
Decyzja w sprawie tzw. rejestru służącego przezroczystości nie jest dość ambitna.
EnglishAll of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
Na wszystkich naszych instytucjach spoczywa obowiązek kontroli stosowania prawa UE.
EnglishFourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
Po czwarte, w punktach 31 i 32 znajdują się szczegółowe plany dotyczące Rosji.
EnglishProblems and prospects concerning European citizenship (short presentation)
W sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (krótka prezentacja)
EnglishThe word of Jehovah which came to Jeremiah the prophet concerning the nations.
Słowo Pańskie, które się stało do Jeremijasza proroka przeciwko tym narodom.
EnglishThus we have reinforced the requirements concerning data protection in our proposals.
Dlatego wzmocniliśmy wymagania dotyczące ochrony danych w naszych propozycjach.
EnglishI would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme.
Chciałabym tylko odnieść się do jednej kwestii związanej z programem sztokholmskim.
EnglishThis is evidence of a dynamic approach to the recent problem concerning Mattel.
Jest do dowód na dynamiczne podejście do ostatnich problemów dotyczących afery Mattel.
EnglishI think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.
Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.
EnglishSubject: Information for Europeans concerning participation in European elections
Przedmiot: Informacje dla Europejczyków na temat uczestnictwa w europejskich wyborach.
EnglishSubject: European Commission action concerning terrorist groups in Pakistan
Przedmiot: Działania Komisji wobec grup terrorystycznych działających w Pakistanie
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Odnosi się to na przykład do poprawki 30 dotyczącej prawa do odmowy pracy nocnej.
EnglishI am, however, underwhelmed by the proposals concerning Articles 65 to 84.
Nie robią na mnie natomiast żadnego wrażenia wnioski dotyczące artykułów 65-84.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Ja również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.