EN confirmed
volume_up
{adjective}

confirmed (also: adamant, firm, impassive, imperturbable)
confirmed (also: ingrained, rooted, ingrown)
confirmed (also: ardent, avid, committed, dedicated)
confirmed (also: notorious)
confirmed (also: true-blue)
As a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.
Jako zaprzysięgły hellenofil uważam, że Grecja wniosła ogromny wkład w naszą Unię.
confirmed (also: verified, attested)
If confirmed, continue to monitor aminotransferases at least every 2 weeks.
Jeżeli wynik zostanie potwierdzony, nadal monitorować aminotransferazy nie rzadziej, jak co 2 tygodnie.
Symptomatic CHF Confirmed LVEF drops of ≥ 15 % from Baseline and below 50 %
Objawowa niewydolność serca Potwierdzony spadek LVEF ≥ 15 % poziomu wyjściowego przy poziomie LVEF poniżej 50 %
This conclusion was confirmed with the results from seven additional studies supplied by the company.
Wniosek ten został potwierdzony w siedmiu dodatkowych badaniach, które zostały dostarczone przez firmę.

Context sentences for "confirmed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.
EnglishThe report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.
Sprawozdanie za rok 2010 utwierdziło mnie w przekonaniu o efektywności Cedefop.
EnglishThe treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.
Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.
EnglishVirologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load
Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana
EnglishThe European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.
EnglishExperts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.
Ekspertyzy potwierdzają, że odpowiednie standardy techniczne zostały wprowadzone.
EnglishIn man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.
Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.
EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Na koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.
EnglishThe latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
Owo przeciwdziałanie zostanie ugruntowane jako priorytet polityki spójności po 2013 roku.
EnglishHaematologic response criteria (all responses confirmed after 4 weeks):
Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):
EnglishThis information has not yet been confirmed by our national contact person
This information has not yet been confirmed by our national contact person
EnglishRecent developments have confirmed that this is a very timely initiative.
Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.
EnglishHaematological response criteria (all responses to be confirmed after ≥ 4 weeks):
Kryteria odpowiedzi hematologicznej (potwierdzenie wszystkich odpowiedzi po ≥ 4 tygodniach):
EnglishWe have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.
Przy kilku okazjach potwierdziliśmy europejską perspektywę dla Czarnogóry.
EnglishI fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
W pełni się z tym zgadzam i mam głęboką nadzieję, że to dążenie zostanie potwierdzone.
EnglishAnd the commandment of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.
A tak wyrok Estery potwierdził ustawy tych dni Purym, co zapisano w tej księdze.
EnglishWhen your or your child's disorder has been confirmed by leucocyte cystine measurements, the
Jeżeli u pacjenta (lub dziecka) potwierdzono rozpoznanie choroby na podstawie badania
EnglishThis confirmed that Flebogammadif is effective in immunomodulation.
Potwierdziło to, że preparat Flebogammadif jest skuteczny w immunomodulacji.
EnglishAt the same time, the picture is mixed, and I think the debate here confirmed that.
Jednocześnie obraz sytuacji jest niejednoznaczny i uważam, że dzisiejsza debata to potwierdza.
EnglishThe June European Council confirmed the direction taken by the Commission.
Czerwcowa Rada Europejska potwierdziła kierunek obrany przez Komisję.