"consent" translation into Polish

EN

"consent" in Polish

EN consent
volume_up
{noun}

“Publication with the explicit consent of the Neue Zürcher Zeitung“
„Publikacja za zgodą Neue Zürcher Zeitung“
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
Według mojej koleżanki posłanki, która opowiadała o Szkocji, domniemana zgoda rozwiązuje problem.
the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;
swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę,
consent (also: acquiescence)
In particular, we ask that the consent of victims to their exploitation be considered irrelevant, in view of the high level of blackmail involved in these circumstances.
Zabiegamy szczególnie o to, by przyzwolenie ofiar na wykorzystywanie nie miało w żadnym wypadku znaczenia, w związku z silnym szantażem stosowanym w tych okolicznościach.

Synonyms (English) for "consent":

consent

Context sentences for "consent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe candidates have informed me that they consent to their nomination as candidates.
Kandydaci poinformowali mnie, że zgadzają się na nominowanie ich jako kandydatów.
EnglishAnd all the elders and all the people said unto him, Hearken thou not, neither consent.
I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie słuchaj ani przyzwalaj.
EnglishBut if what I would not, that I do, I consent unto the law that it is good.
A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.
EnglishIt has to ratify this agreement and if consent is refused, there is simply no agreement at all.
Musi on ratyfikować porozumienie i jeżeli odmówi, porozumienia po prostu nie ma.
EnglishEurope can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.
EnglishHowever, when production started, the government and the local authorities withdrew their consent.
Rozpoczęła się produkcja, rząd, władze lokalne się wycofały.
EnglishI therefore believe that Parliament should consent to the EU-Canada Air Transport Agreement.
Uważam zatem, że Parlament powinien zgodzić się na zawarcie umowy o transporcie lotniczym między UE a Kanadą.
EnglishThe electoral commissioner declared, with the consent of the parties, to run an unprecedented second re-run.
Komisja wyborcza zdecydowała, w porozumieniu z partiami o przeprowadzeniu bezprecedensowej dogrywki.
EnglishI would like to make this statement now with your consent.
Pozwólcie państwo, że teraz wygłoszę to oświadczenie.
EnglishDoes the fact that I visit these websites mean that I consent to my society going back 40 years?
Czy fakt, że odwiedzam te strony internetowe oznacza, że zgadzam się, aby moje społeczeństwo cofnęło się o 40 lat?
EnglishFollowing the first reading, it introduced new areas in the second reading - Articles 8(3) and 8(6) - without Parliament's full consent.
Po pierwszym czytaniu wprowadziła nowe elementy w drugim czytaniu - art. 8 ust.
EnglishThe Rules shall be subject to the consent of the Council.
Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Radę.
EnglishThose Rules shall require the consent of the Council.6.
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę.6.
EnglishThose rules shall require the consent of the Council.
Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Radę.
EnglishOtherwise they will not consent to donation.
W przeciwnym razie nie zgodzą się na oddanie narządów.
EnglishAnd they all with one [consent] began to make excuse.
I poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać.
EnglishOn the basis of this consent the Commission shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority.
Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną.
EnglishIn terms of the content of the resolution, Parliament has to consent to this agreement before it can be ratified.
Jeżeli chodzi o treść rezolucji, Parlament musi zatwierdzić tę umowę, zanim będzie ona mogła zostać ratyfikowana.
EnglishI give my consent because this agreement represents a clear and significant improvement in relations with the Commission.
Zgadzam się z nim, ponieważ niniejsze porozumienie zapewnia wyraźną i istotną poprawę stosunków z Komisją.
EnglishSo ye are witnesses and consent unto the works of your fathers: for they killed them, and ye build [their tombs].
Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych; albowiem oni je pozabijali, a wy budujecie groby ich.