"consisting" translation into Polish

EN

"consisting" in Polish

EN consisting
volume_up
{adjective}

1. "of"

consisting
I secured agreement on a text consisting of two sentences, to be added to Article 136 of the Treaty.
Uzgodniłem z nimi tekst składający się z dwóch zdań, które zostaną dodane do art. 136 Traktatu.
A referendum is a political hotchpotch consisting of many different ingredients; in this case, several reasons have certainly had a part to play.
Referendum to polityczny miszmasz składający się z wielu różnych składników.
Ireland has received a package consisting of bilateral loans, a loan from the European Financial Stability Facility (EFSF) and also a loan from the IMF.
Irlandia otrzymała pakiet składający się z dwustronnych pożyczek, pożyczkę z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), a także pożyczki z MFW.

Context sentences for "consisting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges.
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów.
EnglishAustria is now a federal republic, consisting of nine states.
Dzisiaj jest republiką federalną złożoną z dziewięciu krajów związkowych.
EnglishAn inner container (sterile) consisting of a polystyrene blister sealed with a peel lacquer-laminate
Wewnętrzne opakowanie (jałowe) składa się z polystyrenowego blistra ze szczelnym zamknięciem z
EnglishEVRA is a thin, matrix-type transdermal patch consisting of three layers.
Produkt EVRA jest cienkim systemem transdermalnym, plastrem typu matrycowego, składającym się z trzech warstw.
EnglishAn outer container consisting of an aluminium-bonded foil sachet
Zewnętrzne opakowanie tworzy saszetka z folii aluminiowej.
EnglishIt is a glycoprotein with an approximate molecular mass of 170,000 Da consisting of 1438 amino acids.
Jest to glikoproteina o masie cząsteczkowej wynoszącej około 170 000 Da, zbudowana ze 1438 aminokwasów.
EnglishHorses should receive a primary vaccination, consisting of two injections given four weeks apart.
Konie powinny otrzymać szczepienie podstawowe, na które składają się dwa wstrzyknięcia podane w odstępie 4 tygodni.
EnglishOccasionally, a flu- like syndrome consisting of fever, chills, bone and/ or muscle ache-like pain was reported.
Sporadycznie obserwowano objawy grypopodobne, takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i(lub) mięśniowe.
EnglishEach transdermal patch is a thin, matrix-type transdermal patch consisting of three layers.
Każdy system transdermalny jest cienkim, przezskórnym systemem transdermalnym typu matrycowego, składającym się z trzech warstw.
EnglishIn Lithuania, almost half the families consisting of one adult and dependent children live in poverty.
Na Litwie, niemalże połowa rodzin składająca się z jednego rodzica i wychowywanych przez niego dzieci, żyje w ubóstwie.
EnglishOctocog alfa is a glycoprotein consisting of 2332 amino acids with an approximate molecular mass of 280 kD.
Oktokog alfa jest glikoproteiną składającą się z 2 332 aminokwasów o przybliżonej masie cząsteczkowej rzędu 280 kD.
EnglishDecisions of the chambers consisting of either three or five Judges shall be valid only if they are taken by three Judges.
Obrady izb złożonych z trzech lub pięciu sędziów są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów.
EnglishI reiterate the need for the EGF to have its own funding, consisting of its own budget line for this purpose.
Kolejny raz zwracam uwagę na potrzebę przydzielenia EFG własnych środków i stworzenia w tym celu oddzielnej linii budżetowej.
EnglishBlisters consisting of PVC/ fluoropolymer foil.
Blistry – PVC/ folia z fluoropolimeru.
EnglishPersonal protective equipment, consisting of gloves, should be worn when handling the veterinary medicinal product.
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego (rękawiczki).
EnglishMultipacks contain 140 film-coated tablets consisting of 2 x 70 tablet packs in a large outer carton.
Opakowanie zbiorcze zawiera 140 tabletek powlekanych i składa się z w 2 opakowań po 70 tabletek umieszczonych w większym pudełku tekturowym.
EnglishThere were one million divorces granted in the EU during 2007, 13% of which involved couples consisting of partners of different nationalities.
W 2007 roku w UE udzielono miliona rozwodów, z czego 13 % dotyczyło par osób o różnej narodowości.
EnglishWhat Exelon looks like and contents of the pack Each transdermal patch is a thin patch consisting of three layers.
Jak wygląda lek Exelon i co zawiera opakowanie Każdy system transdermalny jest cienkim plasterem składającym się z trzech warstw.
EnglishThis has meant that at second reading, we have now had to make some minor changes consisting of just two words in three places.
Musimy w związku z tym podczas drugiego czytania wprowadzić pewne drobne zmiany w zaledwie dwóch lub trzech miejscach.
EnglishAn Advisory Committee consisting of experts designated by the governments of the Member States shall be attached to the Commission.
Komitet doradczy, złożony z ekspertów wyznaczonych przez rządy Państw Członkowskich, jest ustanowiony przy Komisji.