EN construction
volume_up
{noun}

The concrete cores are approximately one to three storeys ahead of the floor construction.
Budowa rdzeni postępuje o jeden do trzech poziomów szybciej niż budowa kondygnacji.
New headquarters are under construction in the eastern part of the city.
Obecnie trwa budowa nowej siedziby we wschodniej części Frankfurtu.
(SK) Expenditure related to construction or reconstruction can be controlled.
(SK) Wydatki związane z budową i odbudową można kontrolować.
construction (also: architecture)
However, construction remains one of the most dangerous areas of work.
Budownictwo pozostaje jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych dziedzin pracy.
Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
We all know that construction is a basic pillar of the economy.
Wszyscy wiemy, że budownictwo to podstawowy filar gospodarki.
construction (also: construct, structure)
It's the physical construction of improved spaces and materials and experiences for teachers and students.
Fizyczna konstrukcja udoskonalonych przestrzeni, materiałów i doświadczeń dla nauczycieli i uczniów.
These projects relate to the construction and/or modernisation of waste-water treatment plants and sewage networks.
Projekty te związane są z konstrukcją i modernizacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji.
Otherwise, we are in danger of changing the very basic values of the European construction.
W przeciwnym bądź razie zagraża nam zmiana podstawowych wartości, na których opiera się konstrukcja europejska.
construction (also: building)
The construction of Europe never finishes.
Nigdy nie skończy się też budowanie Europy.
The fact that the construction of the European judicial space finds such a broad consensus in Parliament is important.
To ważne, bo budowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości wymaga tak szerokiego konsensusu w Parlamencie.
For me and my group, the construction of Europe in the 21st century is once again becoming synonymous with enthusiasm and ambition.
Dla mnie i dla mojej grupy budowanie Europy w XXI wieku staje się po raz kolejny synonimem entuzjazmu i ambicji.

Context sentences for "construction" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, the construction of nuclear plants is being tabled for discussion.
W wyniku tego proponowana jest dyskusja na temat budowy elektrowni jądrowych.
EnglishAccording to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
Zdaniem ekspertów, w roku 2011 na rynku budowlanym nie nastąpi zmiana na lepsze.
EnglishI believe that the construction sector broadly reflects the economic situation.
Uważam, że sektor budownictwa jest w dużej mierze odbiciem stanu gospodarki.
EnglishThe EU must help organise elections and the construction of democratic institutions.
UE musi pomóc w zorganizowaniu wyborów oraz budowaniu instytucji demokratycznych.
EnglishIn Europe today, the construction sector directly employs 12 million EU citizens.
Dzisiaj w Europie sektor budownictwa zatrudnia bezpośrednio 12 milionów obywateli UE.
EnglishThe essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Podstawą podejścia socjaldemokratycznego jest zbudowanie społecznej Europy.
EnglishA few years ago, my eyes were opened to the dark side of the construction industry.
Kilka lat temu pewne doświadczenie uświadomiło mi ciemną stronę przemysłu budowlanego.
EnglishWe allow the construction of minarets in Europe, while they do not reciprocate at all.
My pozwalamy na budowę minaretów w Europie, ale druga strona nie okazuje wzajemności.
EnglishAnd it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.
EnglishIt is our intention to do the same for micro-enterprises in the construction sector, too.
Chcemy zrobić to samo również dla mikroprzedsiębiorstw w sektorze budownictwa.
EnglishThe construction sector is one with tremendous energy saving potential.
Sektor budownictwa jest sektorem o olbrzymim potencjale oszczędności energii.
EnglishIs it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
EnglishHarmonised conditions for the marketing of construction products (debate)
Zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych (debata)
EnglishThe mostly outdated construction methods used have led to poor safety standards.
Przestarzałe metody użyte do ich budowy doprowadziły do pogorszenia standardów bezpieczeństwa.
EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Jednocześnie rozpocznie się konkurs mający wyłonić generalne kierownictwo robót budowlanych.
EnglishWe need to make progress in our actions to harmonise the global construction market.
Musimy uczynić postępy w działaniach na rzecz zharmonizowania globalnego rynku budowlanego.
EnglishSpectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
Spektakularne zdjęcie ATLASa w budowie dla pokazania skali. ~~~ 10.
EnglishSo all of our construction of reality is through these limited senses.
Tak więc konstruujemy rzeczywistość za pomocą tych ograniczonych zmysłów.
EnglishIn it, the rapporteur mentions the use of unspent appropriations for construction projects.
Sprawozdawca wspomina w niej o wykorzystaniu niewydanych środków na projekty budowlane.
EnglishEco-terrorists have blocked construction of a bypass, in the name of protecting birds from noise.
Ekoterroryści w imię ochrony ptaków przed hałasem zablokowali budowę obwodnicy.