EN contact
volume_up
{noun}

Parasites are killed through contact rather than by systemic exposure.
Pasożyty niszczone są raczej przez kontakt aniżeli poprzez działanie układowe.
I wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
Mogę zapewnić każdego, że najmniejszy kontakt z nim to potwierdzi.
HIV is spread by contact with infected blood or sexual contact with an infected individual.
Wirus HIV przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią lub kontakty seksualne z zakażoną osobą.
We have already often experienced failures in radio contact between the different countries.
Doświadczaliśmy już częstych braków łączności radiowej między różnymi krajami.
It's been 30 minutes since our last contact.
Już od 30 minut nie ma łączności.
Everyone who comes into contact with a product will be responsible for ensuring that that product is safe and meets EU requirements.
Każdy, kto ma styczność z produktem, będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt jest bezpieczny i spełnia wymogi UE.
It relates to polycyclic aromatic hydrocarbons, known as PAHs, which surround us all in our daily lives - we are not even aware of what we are coming into contact with.
Odnosi się on do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, znanych jako PAH, które otaczają nas w naszym codziennym życiu - nawet nie jesteśmy świadomi tego, z czym mamy styczność.
contact (also: connection, connexion)
(PL) Madam President, I am an MEP who comes into contact with the maritime economy on a daily basis.
Pani Przewodnicząca! Jestem posłem, który na co dzień styka się z gospodarką morską.
In case of skin or mucosal contact, wash the exposed skin immediately after exposure with large amounts of water and remove contaminated clothes that are in direct contact with skin.
W przypadku zetknięcia się produktu ze skórą lub błonami śluzowymi – spłukać dużą ilością wody i zdjąć zanieczyszczoną odzież, która bezpośrednio styka się ze skórą.

Context sentences for "contact" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know how very difficult it is to contact the democratic opposition in Iran.
Wiemy, jak bardzo trudno jest skontaktować się z demokratyczną opozycją w Iranie.
Englishyou should discontinue taking VIRAMUNE and must contact your doctor immediately.
należy przerwać stosowanie leku VIRAMUNE i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
EnglishContact the public employment service in the country where you wish to work.
Skontaktuj się z publiczną służbą zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pracować.
EnglishWhen you experience such a reaction, you should immediately contact your doctor.
Jeśli wystąpi taki odczyn, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
EnglishWhen you delete a contact in Contacts, it will also get deleted from yourChat list.
Po usunięciu kontaktu z folderu Kontakty zostanie on również usunięty z listy czatu.
EnglishPeople who are hypersensitive (allergic) to NSAIDs should avoid contact with Loxicom.
Osoby nadwrażliwe (uczulone) na NLPZ powinny unikać kontaktu z preparatem Loxicom.
EnglishChildren should not have contact with the product or with animals during treatment.
Dzieci nie powinny mieć kontaktu z preparatem ani ze zwierzętami w trakcie leczenia.
EnglishIf accidental eye contact occurs, flush immediately with copious amounts of water.
W razie przypadkowego kontaktu z okiem, przepłukać oko obfitą ilością wody.
EnglishIn the event of a possible overdose you should contact your doctor immediately.
W przypadku ewentualnego przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
EnglishUse a different Enbrel pre-filled syringe, then contact your pharmacist for assistance.
Należy użyć innej ampułkostrzykawki i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishBefore moving to your new country, contact the national authorities there.
Przed przeprowadzką do nowego kraju skontaktuj się z odpowiednim urzędem krajowym.
EnglishHealthcare is a national competence, but there are points of contact with Europe.
Opieka zdrowotna należy do właściwości krajowych, ale istnieją punkty wspólne z Europą.
EnglishPersons with known hypersensitivity to quinolones should avoid contact with the product.
Osoby ze znaną nadwrażliwością na chinolony powinny unikać kontaktu z produktem.
EnglishHowever, if your child gets any of these symptoms you should contact a doctor urgently.
Jednakże w każdym takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
EnglishContact with disinfectants is to be avoided since they may inactivate the virus.
Należy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.
EnglishYou must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 3 days.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
EnglishChildren should not have close contact with treated dogs, or their faeces or vomit.
Dzieci nie powinny zbliżać się do leczonych psów, ich fekaliów i wymiocin.
EnglishIf you experience sudden decrease or loss of vision, stop taking Revatio and contact your
Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
EnglishPost-exposure prevention in individuals one year of age or older following contact with a
Zapobieganie po ekspozycji u osób wieku jednego roku lub starszych po kontakcie z
Englishif you develop fever or symptoms of an infection contact your doctor immediately.
jeśli wystąpi gorączka lub objawy infekcji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem