EN contest
volume_up
{noun}

1. general

contest (also: competition, quiz, test)
Here I created a contest called, "When Office Supplies Attack," which, I think, really resonated with the --
To mój konkurs: "Kiedy przybory biurowe atakują", który, jak sądzę, znalazł oddźwięk... ~~~ (Śmiech)
I agree with Mr Florenz's comment that it is incredibly important that this does not simply become a 'beauty contest'.
Zgadzam się z opinią pana posła Florenza, że niezwykle ważne jest, aby nie przekształciło się to w "konkurs piękności”.
So it's an online contest where it's only five thousand dollars if you come up with and innovative way of implementing justice.
Jest więc internetowy konkurs, gdzie do zdobycia jest $ 5000, jeśli wymyślisz innowacyjny sposób wdrażania sprawiedliwości.
contest (also: gameplay, strife)

2. sports

contest (also: bout, clash)
On the other side are Iran and Syria and their allied regimes that are playing out their contest for political, military, nuclear and regional supremacy in Lebanon.
Z drugiej strony mamy Iran i Syrię oraz ich sojuszników, którzy w Libanie toczą pojedynek o supremację polityczną, militarną, nuklearną i regionalną.

3. education: "in a certain discipline"

Synonyms (English) for "contest":

contest

Context sentences for "contest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are hardly the ingredients of a free, fair and transparent democratic contest.
Zdecydowanie nie są to elementy wolnej, uczciwej i przejrzystej walki demokratycznej.
EnglishBasically, the close contest has exposed how complicated this country is.
W zasadzie ta zacięta rywalizacja pokazała, jak kraj ten jest skomplikowany.
EnglishThe Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
Władze greckie kwestionują potrzebę uznania tych terenów za delikatne.
EnglishGlobal warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
Globalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.
EnglishStill some Europeans contest the project, ignoring its new orientation.
Niektórzy Europejczycy kwestionują jednak przedmiotowy projekt, ignorując jego nową orientację.
EnglishI do not contest that some of them have infringed the laws of the countries to which they travelled.
Nie kwestionuję tego, że niektórzy z nich złamali prawa krajów, do których podróżowali.
EnglishIn 2016, the nations hosting the contest will be Poland and Spain.
W 2016 roku krajami- gospodarzami konkursu są Polska i Hiszpania.
EnglishLast year, the virtue contest between governments was about who could spend the most.
W ubiegłym roku rządy prześcigały się w wydatkach.
EnglishAnd in fact, lots of people, scientists, will contest that it was really different.
Ponieważ nie wiedzą, że wcześniej było inaczej.
EnglishFootball should not be merely a financial contest.
Piłka nożna nie powinna polegać jedynie na rywalizacji finansowej.
EnglishOther important issues are a debtor's right to contest the order and setting the amount to be paid.
Dodatkowo ważną kwestią jest prawo dłużnika do złożenia sprzeciwu oraz ustalenie wysokości kwoty egzekucji.
EnglishAnd they will contest this because the evidence presented in an earlier mode is not in the way they would like the evidence presented.
Wielu ludzi, naukowców, będzie spierać się, że było naprawdę inaczej.
EnglishBut I will also contest that I'm not as nervous as I should be because I'm pretty sure I'm right about this.
Ale jednocześnie wbrew temu, nie jestem tak podenerwowany jak powinienem, bo jestem święcie przekonany, że mam rację.
EnglishSo in Morocco, for example, they finished third in the political race but they were only allowed to contest half the seats.
Na przykład w Maroku zdobyli trzecie miejsce w politycznym wyścigu, ale pozwolono im ubiegać się tylko o połowę miejsc.
EnglishIt even obliges Member States to provide free legal assistance to illegal immigrants to contest their expulsion.
Ona nawet zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia darmowej pomocy prawnej nielegalnym imigrantom w celu zakwestionowania ich wydalenia.
EnglishAnd at one point -- and I had some wine, I have to admit that -- at one point I said, "If there was a contest, I would join."
W pewnym momencie - i tutaj przyznam, trochę wypiłem -- w pewnym momencie powiedziałem "Gdyby były w tym zawody - wystartowałbym."
EnglishI do not contest this figure.
EnglishHowever, the real reason for his conviction seems to be to remove the opposition from the parliamentary election contest to be held in 2013.
Wydaje się jednak, że prawdziwym celem skazania go było usunięcie opozycji z wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się w 2013 roku.
EnglishJoin us and enjoy Europe’s cultural and linguistic diversity, take part in our programme, online-quiz and contest and win a prize!
Dołącz do nas i poznaj europejską kulturalną i językową różnorodność. Weź udział w naszych wydarzeniach, quizie on-line, konkursie i wygraj nagrody!
EnglishMore about the contest