"continually" translation into Polish

EN

"continually" in Polish

EN

continually {adverb}

volume_up
continually (also: anyway, still)
Questions relating to the need to supply food to a continually growing population remain unanswered.
Otwarte pozostaje nadal pytanie o kwestie zaopatrzenia w żywność ciągle wzrastającej populacji.
But we also have to accept the reality that, whilst expectations and demands from citizens grow continually, resources for consular authorities are always limited.
Musimy jednak pogodzić się z tym, że mimo nieustannego wzrostu oczekiwań i wymagań obywateli, zasoby do dyspozycji władz konsularnych są nadal ograniczone.
The average EU wage is EUR 368 a week, but some of our colleagues - 60 to 70 of our colleagues - continually sign in on a Friday here in Strasbourg, when there is no business, to claim EUR 304.
Średnia płaca w UE wynosi 368 euro tygodniowo, ale niektórzy nasi koledzy - 60 lub 70 z nich - nadal podpisuje się w piątek w Strasburgu, kiedy nic tam się nie dzieje, aby otrzymać 304 euro.
continually (also: always, still)
In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.
This is why we are trying continually to achieve a negotiated solution.
Dlatego też próbujemy wciąż osiągnąć rozwiązanie wynegocjowane.
We cannot allow the Union to be represented continually only by the faces of men.
Nie możemy pozwolić, by Unię wciąż reprezentowali wyłącznie mężczyźni.

Context sentences for "continually" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom.
I stało się sprzysiężenie wielkie, a lud się schodził, i przybywało go Absalomowi.
EnglishShall he therefore empty his net, and spare not to slay the nations continually?
Izali dlatego będzie zapuszczał niewód swój, a ustawicznie zabijał narody bez litości?
EnglishWe can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Widzimy, że porcja funduszy przekazywana francuskim regionom staje się coraz mniejsza.
EnglishHold thou me up, and I shall be safe, And shall have respect unto thy statutes continually.
Podpieraj mię, abym był zachowany, i rozmyślał w ustawach twoich ustawicznie.
EnglishYou probably know, some of you, that cells are continually renewed.
Prawdopodobnie niektórzy z was wiedzą, że komórki odnawiają się nieprzerwanie.
EnglishAnd Saul was yet the more afraid of David; and Saul was David's enemy continually.
Tem więcej Saul obawiał się Dawida, i stał się Saul nieprzyjacielem Dawidowi po wszystkie dni.
EnglishI will bless Jehovah at all times: His praise shall continually be in my mouth.
Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł.
EnglishI will not reprove thee for thy sacrifices; And thy burnt-offerings are continually before me.
Nie będę cię z ofiar twoich winił, ani całopalenia twego, które są zawsze przedemną.
EnglishThe low pay sector in Europe must be reduced in size rather than continually being fostered.
Konieczne jest zmniejszenie sektora niskich płac w Europie, a nie stałe jego wspieranie.
EnglishBehold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me.
Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię; mury twoje zawżdy są przedemną.
EnglishLet their eyes be darkened, so that they cannot see; And make their loins continually to shake.
Niechajże im będzie stół ich przed nimi sidłem, a szczęście ich na upadek.
EnglishFire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
EnglishMy soul is continually in my hand; Yet do I not forget thy law.
Dusza moja jest w ustawicznem niebezpieczeństwie; wszakże na zakon twój nie zapominam.
EnglishTheir drink is become sour; they play the harlot continually; her rulers dearly love shame.
Odpornymi ich czyni napój ich, nierząd ustawicznie płodzą; obrońcy jego z hańbą miłują dary.
English." ~~~ It's just continually ejaculating, and it's --
A to jest "Maszyna ze smarem" z nieprzerwanym wytryskiem, i jest to...
EnglishThis must be continually reviewed and adjusted if necessary.
Powinny one podlegać stałej kontroli i w razie konieczności - dostosowaniu.
EnglishI think, however, that we should continually ask about the effectiveness of our assistance.
Myślę jednak, że powinniśmy ciągle pytać o efektywność tej pomocy.
EnglishAn exceptionally detrimental phenomenon is the continually rising number of unemployed young people.
Wyjątkowo szkodliwym zjawiskiem jest stale rosnąca liczba bezrobotnych młodych ludzi.
EnglishBut I will hope continually, And will praise thee yet more and more.
Aleć ja zawżdy oczekiwać będę, a tem więcej rozszerzę chwałę twoję.
EnglishThe world's population has been continually expanding over the last 20 years.
Populacja światowa stale rosła przez ostatnie 20 lat.