"conversely" translation into Polish

EN

"conversely" in Polish

EN conversely
volume_up
{adverb}

conversely (also: inversely, vice-versa)
Conversely, these medicinal products had no effect on the pharmacokinetics of nateglinide.
I odwrotnie, produkty te nie wpływały na farmakokinetykę nateglinidu.
Conversely, due to the aliskiren component of Rasilez HCT, hyperkalaemia might occur.
Odwrotnie, aliskiren wchodzący w skład produktu Rasilez HCT, może spowodować wystąpienie hiperkaliemii.
Conversely, if you have none of the three, the empty life, the sum is less than the parts.
Odwrotnie, jeśli nie masz żadnego, wiedziesz puste życie, suma jest mniejsza niż składowe.
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Natomiast na odwrót, przyznanie priorytetu interesom gospodarczym oznaczałoby olbrzymią utratę twarzy.
Conversely, it arouses very strong opposition when it destroys jobs or affects standards of living, social rights and the environment.
I na odwrót - skutkuje bardzo ostrym sprzeciwem, jeżeli jest ze szkodą dla miejsc pracy, warunków życia, praw socjalnych i środowiska.
Conversely, where this is limited and where the emphasis is placed only on the use of contraception, including abortion, we will not achieve the desired results.
I na odwrót: tam, gdzie jest to ograniczone i gdzie nacisk kładzie się tylko na stosowanie antykoncepcji, w tym aborcji, nie osiągniemy oczekiwanych rezultatów.

Synonyms (English) for "converse":

converse

Context sentences for "conversely" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConversely, maybe the rapporteur is not right, and it would be advisable to examine this issue more closely.
Być może jednak nie ma racji i należałoby przyjrzeć się tej kwestii z bliska.
EnglishConversely, I am more cautious about the proposal for a measure abolishing taxes on animal feed.
Natomiast jestem bardziej ostrożna w odniesieniu do wniosku o zniesienie podatków od pasz zwierzęcych.
EnglishConversely, cessation of treatment of an inducer might lead to increased plasma levels of febuxostat.
Z drugiej strony, przerwanie leczenia lekiem indukującym może doprowadzić do zwiększonych stężeń febuksostatu w osoczu.
EnglishConversely, the Council of Europe is discredited by its continued acquiescence towards Russia's authoritarian government.
Z kolei Rada Europy została zdyskredytowana przez jej ciągłą uległość wobec autorytarnego rządu Rosji.
EnglishConversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.
Przeciwnie - powinniśmy dostarczać energię z lądu, więc statki w porcie powinny być podłączone do źródeł zasilania.
EnglishConversely, cessation of treatment of an inducer might lead to increased plasma levels of febuxostat.
Z drugiej strony, przerwanie leczenia lekiem indukującym może doprowadzić do podwyższonych poziomów stężenia febuksostatu w osoczu.
EnglishConversely, I find the European Trade Union Confederation's proposal for a social clause more interesting.
Z drugiej strony myślę, że wniosek o klauzulę socjalną autorstwa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych jest bardziej interesujący.
EnglishConversely, at the bottom left of the graph, are countries that are not producing much well-being -- typically, sub-Saharan Africa.
Przeciwnie, w lewym dolnym rogu, znajdują się kraje, które nie dają dobrej jakości życia takie jak Afryka subsaharyjska.
EnglishConversely, I think that we must take urgent action in the case of the accident in Hungary because it has taken place within our borders.
Natomiast w związku z wypadkiem na Węgrzech musimy podjąć pilne działania, bo miał on miejsce wewnątrz naszych granic.
EnglishConversely, the European Union wishes to create proximity where history had created distance, misunderstanding and sometimes hatred.
Natomiast Unia Europejska pragnie stwarzać bliskość tam, gdzie historia stworzyła dystans, nieporozumienia, a czasami nienawiść.
EnglishConversely, the effectiveness of some medicines, such as iron, tetracyclines, fluoroquinolones (antibiotics), may be reduced by Wilzin.
Z drugiej strony lek Wilzin może zmniejszać skuteczność innych leków, takich jak żelazo, tetracykliny, fluorochinolony (antybiotyki).
EnglishConversely, I voted for Amendment 3, to the effect that the quality of transport is more important to animal well-being than its duration.
Głosowałam natomiast za poprawką 3, która mówi, że jakość transportu jest ważniejsza dla dobrostanu zwierząt niż czas jego trwania.
EnglishConversely, my vote reflected the importance of discussing the needs of this area of freedom, security and justice serving the citizen.
Mój głos odzwierciedlał natomiast wagę debaty nad potrzebami przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości służącej obywatelowi.
EnglishConversely, there have been many instances of absurd judgments based on the formalistic approach taken by judicial and other supervisory bodies.
A ponadto miało miejsce wiele absurdalnych rozstrzygnięć sądowych, wynikających z formalistycznego podejścia sądów i innych organów nadzoru.
EnglishConversely, a stabilised Ukrainian economy, increasingly integrated with the EU, is an enormous potential market for EU Member States.
Z kolei ustabilizowana gospodarka ukraińska, w coraz większym stopniu zintegrowana z UE, oznacza ogromny potencjalny rynek dla państw członkowskich UE.
EnglishConversely, creating a rigid and special status for blogs seems counter-productive and in contradiction to the genuine spirit of the internet.
Z kolei stworzenie sztywnego i specjalnego statusu dla blogów przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego i sprzeczny z autentycznym duchem Internetu.
EnglishConversely, the Treaty provides for EU policy-makers to attend – without the right to vote – the meetings of the ECB’s Governing Council.
Zasada uczestnictwa działa także w drugą stronę: zgodnie z Traktatem instytucje UE mogą uczestniczyć – bez prawa głosu – w posiedzeniach Rady Prezesów EBC.
EnglishConversely, it makes absolutely no mention of the problems faced in other professions when working time is reduced excessively, as with 35 hours.
Nie ma w nim natomiast ani słowa o problemach napotykanych w innych zawodach, gdzie wymiar pracy został nadmiernie skrócony, na przykład do 35 godzin.
EnglishConversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of PritorPlus, hyperkalaemia might occur.
Z drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu PritorPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
EnglishConversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of Kinzalkomb, hyperkalaemia might occur.
Z drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu Kinzalkomb, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.