EN

convert {noun}

volume_up
1. religion
Europe needs France, especially at this difficult time; it needs the France that was converted, with you, President Sarkozy, after the French referendum.
Europa potrzebuje Francji, zwłaszcza w tym trudnym momencie; potrzebuje Francji, która została nawrócona, przez pana, panie prezydencie, po referendum francuskim.
A considerable part of the Bulgarian population was taken away into slavery, exterminated or forcibly converted to Islam, which is basically a purposeful ethnic cleansing.
Znaczna część ludności bułgarskiej została oddana w niewolę, poddana zagładzie lub przymusowo nawrócona na islam, co w gruncie rzeczy jest celową czystką etniczną.
2. other

Synonyms (English) for "convert":

convert

Context sentences for "convert" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe body cannot use this dietary fat for energy or convert it into fat tissue.
Organizm nie może zamienić tłuszczu pochodzącego z diety na energię ani na tkankę tłuszczową.
EnglishMuslims who convert to Christianity, for example, are oppressed.
Na przykład muzułmanie, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, są prześladowani.
EnglishConvert subsidies for reconditioning unsafe reactors into funding to close them.
Przekształcić dotacje na ponowne uruchomienie niebezpiecznych reaktorów w finansowanie ich zamykania.
EnglishConvert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Przekształcić środki z finansowania Euratom i wysokich dotacji ITER.
EnglishI also have to say - mea culpa - that I am a late convert to early childhood education.
Muszę także powiedzieć, że - mea culpa - dopiero niedawno nawróciłem się na wczesne kształcenie.
EnglishThe fines are so low that it is cheaper to ignore the law than to convert their production.
Kary są tak niskie, że bardziej opłaca się zignorować przepisy, niż przekształcić produkcję.
EnglishCustoms will convert the price paid in pounds sterling to euros.
W przypadku zakupu nowego samochodu w innym kraju UE, nie płacisz podatku VAT w tym kraju.
EnglishFiles that you upload but don’t convert to Google Docs format can be up to 10GB each.
Każdy przesyłany plik, który nie jest konwertowany na format Dokumentów Google, może mieć rozmiar do 10 GB.
EnglishIn its membrane, or its boundary, it contains little proteins that indeed can convert light into electricity.
W jej zewnętrznej błonie znajdują się białka, które potrafią zamienić światło na prąd.
EnglishLet us hope its advances move us forward faster, and convert cynicism into renewed belief.
Miejmy nadzieję, że pozwoli on nam dokonywać postępów szybciej i przekształcić cynizm w odnowione zaufanie.
EnglishI stopped walking, and it took my mind a second to convert that double negative into a much more horrifying negative.
Zajęło mi chwilę, by zamienić tę podwójną negację w bardziej przerażającą negację.
EnglishYou might find, for example, that these images help customers convert by reminding them of your brand.
Może się np. okazać, że obrazy te wspomagają konwersję klientów, przypominając im o Twojej marce.
EnglishWell there are many molecules that exist in nature, which are able to convert light into electricity.
Jak tego dokonamy? ~~~ W przyrodzie jest wiele cząsteczek, które potrafią zamieniać światło na prąd.
EnglishMy dream had been to convert solar energy at a very practical cost, but then I had this big detour.
Moim marzeniem była zamiana energii słonecznej po rozsądnej cenie, ale wtedy zdarzyła mi się ta wielka przerwa.
EnglishSo we convert EUR 2 million to EUR 235 million.
Tak więc przekształcamy te 2 miliony euro na 235 milionów euro.
EnglishExcept, in reality, the way the industry sold yogurt was to convert it to something much more akin to ice cream.
Tylko, że, w rzeczywistości przemysł sprzedawał jogurt przetworzony na coś bardziej podobnego do lodów.
EnglishThis is a phonetic code, a mnemonic device that I use, that allows me to convert numbers into words.
Jest to rodzaj kodu fonetycznego, pamięciowego narzędzia, którego używam, pozwalającego mi na zamianę liczb w słowa.
EnglishThe first task is undoubtedly to convert the existing cooperation agreements into association agreements.
Pierwszym zadaniem jest bez wątpienia przekształcenie dotychczasowych umów o współpracy w układy o stowarzyszeniu.
EnglishNow, not all of us have meadows, or lawns that we can convert, and so you can always, of course, grow a meadow in a pot.
Nie wszyscy mamy łąki albo trawniki, które można w nie zamienić, ale można hodować łąkę w doniczce.
EnglishSo, you can't see the black hole itself, but you can convert the gravitational energy of the black hole into the light we see.
Sama czarna dziura nie jest widoczna, ale można przetworzyć jej energie grawitacyjną w światło widoczne.