EN converted
volume_up
{adjective}

converted
converted
Europe needs France, especially at this difficult time; it needs the France that was converted, with you, President Sarkozy, after the French referendum.
Europa potrzebuje Francji, zwłaszcza w tym trudnym momencie; potrzebuje Francji, która została nawrócona, przez pana, panie prezydencie, po referendum francuskim.
A considerable part of the Bulgarian population was taken away into slavery, exterminated or forcibly converted to Islam, which is basically a purposeful ethnic cleansing.
Znaczna część ludności bułgarskiej została oddana w niewolę, poddana zagładzie lub przymusowo nawrócona na islam, co w gruncie rzeczy jest celową czystką etniczną.
converted

Synonyms (English) for "converted":

converted
convert

Context sentences for "converted" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPart of it is converted into desethylene-, sulpho-, oxo- and formylciprofloxacin.
Część jest przekształcana w deetylo -, sulfo -, deokso - i formylocyprofloksacynę.
EnglishFollowing oral administration, adefovir dipivoxil is rapidly converted to adefovir.
Po podaniu doustnym adefowir dipiwoksylu ulega szybkiej przemianie do adefowiru.
EnglishWhen administered intravenously fosaprepitant is rapidly converted to aprepitant.
Po podaniu dożylnym fosaprepitant szybko przekształcany jest w aprepitant.
EnglishThere is literally no life for Muslims who have converted to Christianity in Iran.
Nie mają też w Iranie życia muzułmanie, którzy przeszli na chrześcijaństwo.
EnglishWe converted this into an ashram -- from a prison to an ashram through education.
Przemieniliśmy to w pustelnię, od więzienia do pustelni poprzez edukację.
EnglishHowever, these priorities must be very quickly converted into specific domestic measures.
Priorytety te należy jednak bardzo szybko przełożyć na konkretne działania krajowe.
EnglishThe above-mentioned substances are converted by a specific enzyme (CYP1A2).
Powyższe substancje są metabolizowane przez specyficzny enzym (CYP 1A2).
EnglishEverything that happens in digital is converted, or a representation, of a one and a zero.
Wszystko, co jest cyfrowe, jest konwertowane lub jest reprezentacją jedynki i zera.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 3 April 2006.
Dnia 3 kwietnia 2006Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 18 January 2008.
W dniu 18 stycznia 2008 roku Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.
EnglishSo here's RHex with paddles, now converted into an incredibly maneuverable swimming robot.
Mamy więc RHexa z płetwami, który okazał się być niezwykle zwrotnym robotem pływającym.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 21 August 2006.
Dnia 21 sierpnia 2006 Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.
EnglishPart of it is converted into desethylene-, sulpho-, oxo- and formylciprofloxacin.
Częściowo następuje jej przekształcenie w desetyleno -, sulfo -, okso - i formylocyprofloksacynę.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 10 May 2005.
Końcowa opinia została przekształcona w decyzję Komisji Europejskiej dnia 10 maja 2005r.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 5 September 2008.
W dniu 5 września 2008 Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 11 July 2007.
Końcowa opinia została przekształcona w decyzję Komisji Europejskiej dnia 11 lipca 2007.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 11/ 10/ 2006.
Dnia 11/ 10/ 2006 Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.
EnglishAnd that signal is then converted back to a high-speed data stream.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
EnglishThe final opinion was converted into a decision by the European Commission on 9 September 2008.
Końcowa opinia uzyskała status decyzji Komisji Europejskiej w dniu 9 września 2008 r.
EnglishThe final opinion was converted into a Decision by the European Commission on 21 February 2006.
Dnia 21 Lutego 2006 Komisja Europejska zamieniła końcową opinię w decyzję.