"cooperative" translation into Polish

EN

"cooperative" in Polish

PL

EN cooperative
volume_up
{noun}

1. commerce

cooperative
A number of things have been done, such as the cooperative statute and the foundation statute, and I see that the Commission has reopened its consultation.
Dotąd udało się już pewne rzeczy przygotować, m.in. wzory statutów spółdzielni i fundacji, widzę też, że Komisja wznowiła konsultacje.
The first is the recognition of capital instruments issued by cooperative banks, or mutuals, under the definition 'tier one capital'.
Pierwsza sprawa to uznawanie instrumentów kapitałowych wystawianych przez spółdzielnie lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w zakresie pojęciowym "kapitału warstwy pierwszej”.
The European Union recognised the particular nature of the cooperative movement in 2003 in adopting the Regulation on the Statute for a European Cooperative Society.
Unia Europejska zdała sobie sprawę ze szczególnego charakteru ruchu spółdzielczego w roku 2003, gdy przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.

Synonyms (English) for "cooperative":

cooperative
cooper

Context sentences for "cooperative" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI very much welcome the very cooperative attitude of the Commission and the Council.
Z wielkim zadowoleniem przyjmuję dużą wolę współpracy ze strony Komisji i Rady.
EnglishTagging is a cooperative infrastructure answer to classification. ~~~ Right?
Tagowanie jest odpowiednikiem klasyfikacji w infrastrukturze koordynowanej.
EnglishThose responsible for budgets in both Directorates-General are very cooperative.
Osoby odpowiedzialne za budżet w obydwu dyrekcjach generalnych są bardzo chętne do współpracy.
EnglishIn a period such as this, the Committee on Budgets will seek to adopt a cooperative attitude.
W takim okresie Komisja Budżetowa dążyć będzie do przyjęcia postawy współpracy.
EnglishHe was in my office yesterday, and we have a very, very cooperative relationship.
Pan poseł był wczoraj w moim biurze, a nasze stosunki charakteryzuje bardzo dobra współpraca.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
" Watacha musiała uporać się z ego, wpsółpracować i działać razem.
EnglishHe's created a cooperative to help people diversify their livelihoods.
Stworzył kooperatywę by pomóc ludziom poszerzyć zakres środków utrzymania.
EnglishYou have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
Zobowiązał się pan do przejrzystości w tym zakresie oraz do działania w sposób oparty na współpracy.
EnglishOur neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Nasi sąsiedzi na dalekiej północy znają UE jako kompetentnego i skłonnego do współpracy partnera.
EnglishI asked him why they cannot be more cooperative regarding the issue of the Druzhba pipeline.
Zapytałem, czemu nie mogą być bardziej skłonni do współpracy w kwestii rurociągu Przyjaźń.
EnglishThere's a lot of research showing that to solve cooperative problems, it really helps.
Jak wszyscy dowiedzieli się o karach, współpraca szybko wzrosła.
EnglishWe are trying to have a maritime cooperative strategy for this region.
Próbujemy sformułować wspólną strategię morską dla tego regionu.
EnglishLately, Turkey has shown itself to be constructive and cooperative.
Niedawno Turcja pokazała, że może postępować w sposób konstruktywny i jest zdolna do współpracy.
EnglishDecisive action was also agreed on non-cooperative offshore tax havens.
Uzgodniono również zdecydowane działania w odniesieniu do odmawiających współpracy rajów podatkowych.
EnglishThese are the priorities, and it must be done in a cooperative fashion.
To kwestie priorytetowe, którymi musimy zająć się wspólnie.
EnglishOnce again the European Union helped to build a G20 consensus on cooperative solutions.
Unia Europejska ponownie pomogła tu w wypracowaniu konsensusu G-20 co do rozwiązań opartych na współpracy.
EnglishSo, in that respect, cooperative consumerism has really taken off.
Tak więc naprawdę zaczął działać zorganizowany konsumizm.
EnglishThis is a social enterprise, not-for-profit cooperative supermarket.
To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non-profit.
EnglishMany cooperative farms have fallen apart and others have transformed into different legal entities.
Wiele gospodarstw spółdzielczych rozpadło się, a inne uległy przekształceniu w różne podmioty prawne.
EnglishI would like to thank everyone for being extremely cooperative.
Chciałbym wszystkim podziękować za doskonałą współpracę.