"to count in" translation into Polish

EN

"to count in" in Polish

EN to count in
volume_up
{verb}

to count in (also: to add, to add up, to aggregate, to append)
volume_up
dodawać {ipf. v.}
But if we use a little computation -- we use origami, plus some tiles that count -- then we can get away with using 100, 200 or 300 DNA strands.
Ale gdy podeprzemy się obliczeniami, dodając do origami płytki, które umożliwiają obliczenia, wystarczy nam 100, 200 lub 300 łańcuchów DNA.
to count in (also: to include)
volume_up
wliczać {ipf. v.}
It also says that any period of on-call time should count as working time.
Stwierdza się też, że czas dyżuru należy wliczać do czasu pracy.
to count in
volume_up
wliczyć {pf. v.}
They are only taken into account in the minutes but not for the purposes of the vote count.
Zamiary takie są odnotowywane jedynie w protokole, ale nie zostaną wliczone do wyników głosowania.
There have been doubts expressed that the Commission intends to let nuclear energy count towards the renewables target.
Wyrażano wątpliwości, czy Komisja zamierza pozwolić na wliczenie wykorzystania energii jądrowej w osiągnięcie celu w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Similar translations for "to count in" in Polish

count noun
to count verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "to count in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
Podobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishDid the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
Czy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność na zakażenia.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Mam nadzieję, że zapowiada to wsparcie, na które może liczyć przewodniczący.
Englishif you have, or have had, difficulty with your blood clotting (a low platelet count).
jeśli u pacjenta występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (mała liczba płytek krwi),
EnglishYou can count on me to pursue this challenge with all my determination and energy.
Mogą Państwo liczyć, że z całą moją determinacją i energią stawię czoła temu wyzwaniu.
EnglishIn both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States.
W obydwu przypadkach Komisja musi liczyć na współpracę ze strony państw członkowskich.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
EnglishWe must count on our own strength and, to do so, we need the European level.
Musimy liczyć na własną siłę i w tym celu potrzebujemy działań na szczeblu europejskim.
EnglishIn this, the Commission will be able to count on the support of the European Parliament.
W tym względzie Komisja może liczyć na wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe median baseline CD4 cell count was low (170 cells/ mm3 overall) in both groups.
Średnia początkowa liczba komórek CD4+ była niska w obu grupach (ogółem 170 komórek/ ml).
EnglishThe mean platelet count nadir measured was approximately 40 % of baseline.
Najmniejsze stwierdzane liczby płytek krwi wynosiły średnio 40 % wartości początkowej.
EnglishIn men zidovudine has not been shown to affect sperm count, morphology or motility.
Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczebność, budowę ani ruchliwość plemników u mężczyzn.
EnglishIf we fail to achieve this, Europe will not count and will not be involved.
Jeżeli nam się to nie uda, Europa nie będzie się liczyć i wypadnie z gry.
EnglishDoses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
Podobnie należy zredukować dawki, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 25 x 109/ l.
EnglishThe Czech Presidency stands for this and I hope that we can continue to count on that.
Takie dążenia popiera czeska prezydencja i mam nadzieję, że możemy nadal na nią liczyć.