EN cover
volume_up
{noun}

1. general

cover (also: covering, cladding)
It is legitimate to cover costs and keep a profit margin for participants.
Uzasadnione jest pokrycie kosztów i zachowanie marży zysku uczestników.
This aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
Celem tej pomocy jest pokrycie deficytu budżetowego wynoszącego 14 % PKB.
The agreement sets out financial contributions to the Union to cover the cost of its participation.
W umowie określono wkład finansowy Chorwacji do budżetu Unii mający na celu pokrycie kosztów jej udziału.
cover (also: hood, blanket)
Keep the cover of this container tight and keep the container out of the reach of children.
Pokrywa pojemnika powinna być szczelnie zamykana, a pojemnik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
The ice cover has already shrunk by half.
Pokrywa lodowa skurczyła się już o połowę.
Pokrywa lodowa zwiększała się i zmniejszała.
This is the only fashion cover I've ever done.
To jedyna okładka modowa jaka zrobiłem.
I mean, this is a 2005 Business Week cover.
Oto okładka Business Week z 2005 roku.
(Laughter) (Applause) It's a great cover.
. ~~~ (Śmiech) (Brawa) To świetna okładka.
The needle safety guard will rapidly move to cover the needle.
Osłona zabezpieczająca igłę szybko zakryje igłę.
When the injection has been administered the needle safety guard will cover the needle when releasing the plunger.
Po wykonaniu zastrzyku, osłona zabezpieczająca igły zakrywa igłę podczas
Czujnik i osłona AXIS P1204:
cover (also: attachment, cap, filter, head)
cover (also: aperture, shade)
cover (also: thatch, skin)
cover (also: lid)
volume_up
dekiel {m} (na koło)
cover (also: adapter, cap, socket, top)

2. "cloud cover"

cover
volume_up
czapa {f} (czapa chmur)

3. sports

Context sentences for "cover" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.
Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.
EnglishIt is very difficult to have one general directive to cover all these positions.
Bardzo trudno stworzyć ogólną dyrektywę, która obejmie wszystkie jej rodzaje.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Proponuję, aby na przyszłość wniosek o płatność obejmował cały okres budżetowy.
EnglishHold the syringe barrel and gently take the cover from the needle without twisting.
Trzymając tłok strzykawki delikatnie zdjąć osłonkę igły bez obracania nią.
EnglishRemove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).
Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
EnglishWe must remember that we are not dealing solely with the areas that they can cover.
Musimy pamiętać, że nie zajmujemy się wyłącznie obszarami, które wchodzą w ten zakres.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Rozszerzył pan również zakres dyrektywy w celu objęcia nią wszystkich gatunków zwierząt.
EnglishUpon release of the plunger, the plastic cylinder will rapidly move to cover the needle.
Po zwolnieniu tłoka plastikowy cylinder szybko przesunie się osłaniając igłę.
EnglishDO NOT remove the needle cover while allowing it to reach room temperature.
NIE zdejmować osłonki igły podczas gdy Enbrel osiąga temperaturę pokojową.
EnglishForests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's area.
Lasy i inne grunty zalesione UE pokrywają obecnie ponad 42 % powierzchni Unii.
EnglishThis appropriation is intended to cover the replacement of worn-out and obsolete furniture.
49, 352. 50 Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
EnglishThe needle shielding system is designed to cover the micro-needle after use.
System osłony igły jest stworzony do osłonięcia mikroigły po użyciu ampułko- strzykawki.
EnglishObviously, Gundars is using this party as cover to auction the plane.
Najwyraźniej Gundor wykorzystuje to przyjęcie jako przykrywkę do aukcji samolotu.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Jak możemy zmniejszyć zużycie lub zaspokoić potrzeby przy użyciu innych źródeł energii?
EnglishThe Unfair Commercial Practices Directive does not cover this segment.
Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych nie obejmuje tego obszaru.
EnglishRemove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
EnglishWhat the issue is here is whether we can extend this system to cover the other institutions.
Pytanie dotyczy jednak tego, czy możemy rozciągnąć ten system na inne instytucje.
EnglishAn agreement in Copenhagen must cover all of the world's emissions.
Porozumienie na szczycie w Kopenhadze musi uwzględniać całość światowych emisji.
EnglishUN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.
EnglishBut let me add that none of these bilateral agreements cover PNR data.
Chcę jednak dodać, że żadna z tych umów dwustronnych nie obejmuje danych PNR.