"cox" translation into Polish

EN

"cox" in Polish

PL
EN

cox {noun}

volume_up
1. sports

Synonyms (English) for "cox":

cox
English

Context sentences for "cox" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
Poprawka ta nie odzwierciedla wyraźnych uzgodnień zawartych w pakiecie Coxa.
EnglishThe 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.
Metabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.
EnglishOnsenal belongs to a group of medicines called cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
Onsenal należy do grupy leków zwanych inhibitorami cyklooksygenazy 2 (COX- 2).
EnglishIt is a potent and selective inhibitor of the cyclooxygenase 2 enzyme (COX-2).
Jest to silny środek hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX- 2).
EnglishCelecoxib is an oral, selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
Celekoksyb jest doustnym, selektywnym inhibitorem cyklooksygenazy- 2 (COX- 2).
EnglishThe main metabolites found in the circulation have no detectable COX-1 or COX-2 activity.
Główne metabolity wykrywane w surowicy nie wykazują wpływu na aktywności COX- 1 i COX- 2.
EnglishEtoricoxib is an oral, selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor within the clinical dose range.
Etorykoksyb jest doustnym, wybiórczym w zakresie dawek klinicznych, inhibitorem
EnglishAddition of a statement that decision to prescribe a selective COX-2 inhibitor should be based
dolaczenie stwierdzenia, ze decyzje o przepisaniu selektywnego inhibitora COX- 2 nalezy
EnglishAddition of a statement that decision to prescribe a selective COX-2 inhibitor should be based
dołączenie stwierdzenia, że decyzję o przepisaniu selektywnego inhibitora COX- 2 należy
EnglishAddition of a statement that decision to prescribe a selective COX-2 inhibitor should be based on
dołączenie stwierdzenia, że decyzję o przepisaniu selektywnego inhibitora COX- 2 należy
EnglishAddition of a warning on clinical trials which suggest that selective Cox-2 inhibitors may be
dołączenie ostrzeżenia dotyczącego badań klinicznych sugerujących, że selektywne inhibitory
EnglishIt works by blocking an enzyme called cyclo-oxygenase-2 (COX-2).
Działa poprzez hamowanie aktywności enzymu cyklooksygenazy - 2 (COX- 2).
EnglishCOX is a key enzyme in pathways of arachidonic acid metabolism.
COX jest podstawowym enzymem szlaku metabolicznego kwasu arachidonowego.
EnglishA significant difference in GI safety between selective COX-2 inhibitors + acetylsalicylic acid vs.
Należy unikać jednoczesnego podawania celekoksybu i nieaspirynowych leków z grupy NLPZ.
EnglishThe principal mode of action is inhibition of cyclooxygenase (COX).
Głównym mechanizmem działania jest hamowanie cyklooksygenazy (COX).
EnglishMavacoxib acts by preferential inhibition of COX-2-mediated prostaglandin synthesis.
Mawakoksyb jest wybiórczym inhibitorem procesu syntezy prostaglandyn odbywającej się pod wpływem COX- 2.
EnglishRobenacoxib tablets are therefore COX-1 sparing at recommended doses in dogs.
Tabletki zawierające robenakoksib są więc zupełnie bezpieczne dla enzymu COX- 1 w przy zalecanych dawkach.
EnglishThe European Parliament elects Mr Pat Cox as its president.
Parlament Europejski wybiera Pata Coksa na stanowisko przewodniczącego.
EnglishValdecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor within the clinical dose range.
Waldekoksyb jest wybiórczym inhibitorem cyklooksygenazy – 2 (COX – 2) w zakresie dawek klinicznych.
EnglishSelective inhibition of COX-2 by lumiracoxib provides anti-inflammatory and analgesic effects.
Selektywne hamowanie COX- 2 przez lumirakoksyb zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.