EN

to create [created|created] {verb}

volume_up
to create (also: to conceive)
Today we need that same leap in thinking for us to create a viable future.
Dzisiaj potrzebujemy podobnego skoku w myśleniu, aby stworzyć lepszą przyszłość.
We need to create urban strategies and policies for intercultural dialogue.
Musimy stworzyć strategie i polityki miejskie na rzecz dialogu międzykulturowego.
We should also create the highest standards possible for dangerous waste in Europe.
Należy również stworzyć najwyższe standardy przy odpadach niebezpiecznych w Europie.
Governments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
Rządy nie potrafią tworzyć miejsc pracy. Miejsca pracy należy tworzyć w samej gospodarce.
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Musimy uczynić więcej, by zapewnić większą konwergencję, zamiast tworzyć nowe podziały.
You can create and edit your Google document on specific mobile devices.
Dokumenty Google można tworzyć i edytować na określonych urządzeniach przenośnych.
It should promote and create common ground for cooperation by putting forward interesting programmes.
Propagować i stwarzać płaszczyzny współpracy proponując ciekawe programy.
We need to create more jobs and more capacity in our labour markets.
Musimy stwarzać więcej miejsc pracy i większy potencjał na naszych rynkach pracy.
This was your suggestion for how not to create a burden.
Była to sugestia dotycząca tego, jak nie stwarzać obciążeń.
So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.
Co dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak się ją pisze.
~~~ And how do I create my own life?
Lata oczywiście mijają, a pisanie nie zdarza się od razu, tak jak to próbuję to opowiedzieć tutaj na TED.
Aren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever again?"
Nie boisz się, że będziesz dalej pisać przez całe życie, i już nigdy więcej nie stworzysz książki, która kogokolwiek poruszy kiedykolwiek?"
We will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
Nie uda się nam powołać nowego dynamizmu bez odpowiedniego klimatu dla MŚP.
We have not had the chance to create new posts but at least should use them to strengthen this area.
Nie udało nam się powołać nowych stanowisk, ale można przynajmniej wzmocnić istniejące.
We would like to create an initiative.
Chcieliśmy powołać inicjatywę.
to create
But we now have better ways to create these structures with the cells.
Mamy teraz jednakże możliwości wytworzenia w doskonalszy sposób struktury z komórek.
If intergalactic space is capable of creating an open-ended stream of explanations, then so is almost every other environment.
Jeżeli więc przestrzeń międzygalaktyczna jest w stanie wytworzyć elastyczny strumień wyjaśnień, to także każde inne środowisko jest w stanie to uczynić.
The energy sources that we are currently burning up took many millions of years to create, and we are squandering them in just a thousand years or so.
Wytworzenie źródeł energii, które dziś spalamy, trwało miliony lat, a my zmarnujemy je zaledwie w tysiąc lat.
We have to put together a sustainable development process so that enclaves of weaker development or backward enclaves are not left behind or created.
Musimy kreować zrównoważony rozwój, aby nie pozostawały czy tworzyły się nowe enklawy słabiej rozwinięte czy zacofane.
And that intersection doesn't always create the view of "everybody now understands everybody, and everybody appreciates everybody."
A te spotkania nie zawsze kreują atmosferę "wzajemnego zrozumienia, i wzajemnego doceniania innych."
This is a group of people who, along with the port as an infrastructure element, create a source of economic potential.
To jest ta grupa ludzi, która wraz z portem jako elementem infrastruktury, kreuje źródło możliwości gospodarczych.
And I want you to think about the community that you want to be part of creating. ~~~ Whatever that means to you.
Chcę, żebyście pomyśleli o społeczności, którą w części chcecie współtworzyć.
to create
to create (also: to compose)
Why don't we create a measure of progress that shows that?
Nasz wskaźnik postępu to zakłada.
As has already been said, they can also help these people to set up businesses and create jobs with their ideas.
Jak już zostało powiedziane mogą również pomóc im w zakładaniu przedsiębiorstw i tworzeniu miejsc pracy według własnych koncepcji.
Entrepreneurs who start up new businesses and launch new ideas produce jobs and create growth.
Przedsiębiorcy, którzy zakładają nowe firmy i wprowadzają w życie nowe pomysły, tworzą miejsca pracy i generują wzrost gospodarczy.
Both of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
Oba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
Say that I create a document and share it with Julian, and then add it to collection1.
Załóżmy, że dokument został utworzony i udostępniony Michałowi, a następnie dodany do kolekcji1.
założyć stronę internetową
to create
So we need to create this future, and we need to start doing it now.
Musimy wykreować taką właśnie przyszłość i musimy zacząć robić to teraz.
This proposal, as it has now been brokered, will, in a much more balanced way, take into account the relationship between the market and what the market can create, and the tasks of the state.
Przedmiotowa propozycja w obecnie ustalonej postaci w o wiele bardziej wyważony sposób będzie uwzględniać relacje między rynkiem i tym, co rynek może wykreować, a zadaniami państwa.

Context sentences for "to create" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
I na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.
EnglishThe problem of minorities in this region must not be one which will create conflict.
Nie wolno dopuścić, aby problem mniejszości w regionie doprowadził do konfliktu.
EnglishStars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.
EnglishThe Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Komisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.
EnglishThe objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Celem strategii dla regionu Morza Bałtyckiego nie jest tworzenie nowych instytucji.
EnglishIt is also essential to create incentives to investment in local research centres.
Konieczne jest również stworzenie zachęt do inwestowania w lokalne centra badawcze.
EnglishThat is the best thing that we could do to create more jobs in the economy.
Oto, co będzie najlepsze dla tworzenia większej liczby miejsc pracy w gospodarce.
EnglishPostponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.
EnglishBut, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.
EnglishThese two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Te dwa sprawozdania naprawdę stanowią solidną podstawę przyszłej polityki spójności.
EnglishReally what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.
Tak naprawdę mówię tutaj o próbie tworzenia swego rodzaju sztucznego życia.
EnglishAnd the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers.
Pomysł polega na storzeniu rodzaju cebuli, struktury składającej się z warstw.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Jeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
EnglishIt will be a major effort to create a policy that applies to the Community as a whole.
Stworzenie polityki, którą stosuje Wspólnota jako całość, będzie dużym wysiłkiem.
EnglishIncreased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
Podwyższone ceny ropy naftowej tworzą inflację i wpływ ten da się zauważyć już dziś.
EnglishThese are sufficient preconditions to create the elements of a market in the region.
Są to wystarczające warunki wstępne do stworzenia elementów rynku w regionie.
EnglishWe always used then the latest generation of technology to create the next generation.
Używając ówcześnie najnowszych osiągnięć technologicznych by rozpocząć nowy etap.
EnglishCreate a healing zone in your neighborhood and encourage others to do the same.
Wymyśl terapię dla swojej okolicy i zachęcaj innych, żeby robili tak samo.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Jeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.