EN to cross over
volume_up
{verb}

1. general

to cross over (also: to criss-cross)
to cross over (also: to cross)
to cross over
to cross over (also: to cross, to flow, to swim)
to cross over (also: to cross, to get across)
volume_up
przejechać {pf. v.} (na drugą stronę)
to cross over (also: to cross, to get across)
volume_up
przejeżdżać {ipf. v.} (na drugą stronę)
to cross over (also: to cross)
volume_up
przechodzić {ipf. v.} (na drugą stronę)
przechodzić na drugą stronę
to cross over (also: to cross)
volume_up
przejść {pf. v.} (na drugą stronę)
przejść na drugą stronę
We have built a bridge to cross over to genuine change and we believe that this bridge can be solid if it rests on eight pillars.
Zbudowaliśmy most, aby przejść do prawdziwej zmiany, i wierzymy, że ten most może być solidny, jeżeli będzie się opierał na ośmiu filarach.
The people's demands were gaining strength and, on 2 May 1989, the opening of the border between Hungary and Austria enabled some East Germans to cross over to the West.
Żądania ludzi były coraz większe, a 2 maja 1989 r. otwarcie granicy między Węgrami i Austrią pozwoliło niektórym Niemcom z NRD przejść na Zachód.
to cross over (also: to cross)

2. "to the Opposition"

to cross over
przechodzić na drugą stronę
to cross over
przejść na drugą stronę

Context sentences for "to cross over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a fear which cannot be countered because we do not know how many people will cross over.
Jest to strach, którego nie da się uśmierzyć, bo nie wiadomo, ile będzie tych osób.
EnglishSo, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
EnglishOn the worst days it takes over 100 hours to cross the border, with over 400 lorries queuing.
W najgorszych dniach, by przekroczyć granicę, potrzeba nawet 100 godzin, przy ponad 400 samochodach ciężarowych czekających w kolejce.
EnglishOnce again, the Cartesian kind of cross-over.
Wiedziałem, że mają coś ze sobą wspólnego.
EnglishIn 2006 only 6% of European consumers made cross-border purchases over the Internet.
Potwierdzają to liczby: w 2006 r. tylko 6% konsumentów dokonało transgranicznych zakupów za pośrednictwem internetu.
EnglishThe current system is marked by countless bilateral treaties that cross over or double up on each other and are often basically contradictory.
Obecny system charakteryzują niezliczone umowy dwustronne, które wzajemnie się pokrywają lub powielają i często są wzajemnie zasadniczo sprzeczne.
EnglishOur key reason for creating this committee was to obtain cross-over between policies that have always been handled too separately.
Główną przesłanką stworzenia tej komisji było dla nas uzyskanie powiązania między polityką w różnych dziedzinach, które jak dotąd zawsze były traktowane zbyt odrębnie.
EnglishOK, now, cross your hands over, so your right hand goes over, interlace your fingers like this, then make sure your right thumb is outside your left thumb -- that's very important.
OK, teraz skrzyżujcie ręce tak, żeby prawa była na górze, splećcie palce w ten sposób, prawy kciuk ma być na zewnątrz lewego -- to bardzo ważne.
EnglishAnd besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, that they that would pass from hence to you may not be able, and that none may cross over from thence to us.
A nad to wszystko między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani owi stamtąd przyjść do nas.
EnglishWhat is just as important is to go on battling human traffickers who are exploiting the misery and difficulties that immigrants wishing to cross over to Europe are experiencing.
Tak samo ważna jest walka z handlarzami ludźmi, którzy wykorzystują cierpienie i trudności, jakich doświadczają imigranci usiłujący przedostać się do Europy.