EN

to cultivate [cultivated|cultivated] {verb}

volume_up
to cultivate (also: to grow)
It's a brand-new love affair that we're trying to cultivate at MOMA.
Jest to nowy romans, który chcemy kultywować w MOMA.
But we have, somehow, in the course of the last few centuries, or even decades, started to cultivate an image of a mythical, rural agricultural past.
Jednak, w jakiś sposób, w ciągu ostatni kilku stuleci lub nawet dekad zaczęliśmy kultywować obraz mitycznej, wiejskiej, rolniczej przeszłości.
It is in this spirit that our Patriarchate has been cultivating and nurturing meaningful dialogue with Islam and Judaism for the past 25 years.
Właśnie w tym duchu nasz patriarchat od 25 lat kultywuje i pielęgnuje znaczący dialog z islamem oraz judaizmem.
It opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Stwarza ona możliwość propagowania i uprawiania europejskiego modelu sportu.
We should be cultivating food in these areas.
Musimy uprawiać żywność na tych obszarach.
We are far too dependent on third countries for our feed and need to begin cultivating more ourselves.
W zakresie pasz jesteśmy zdecydowanie zbyt mocno zależni od państw trzecich i samodzielnie musimy zacząć więcej uprawiać.
to cultivate (also: to pursue)

Context sentences for "to cultivate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Stwarza ona możliwość propagowania i uprawiania europejskiego modelu sportu.
EnglishAs regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
Także pod względem kwestii energetycznych musimy podtrzymywać bardzo spokojne, rozsądne stosunki.
EnglishWe would be taking an enormous step backwards if we felled tropical forests in order to cultivate biofuels.
Wycięcie lasów tropikalnych pod uprawę biopaliw oznaczałoby dla nas ogromny krok wstecz.
EnglishIt is important that we cultivate and preserve this multiculturality.
Ważne jest, abyśmy pielęgnowali tą wielokulturowość.
EnglishIt's a brand-new love affair that we're trying to cultivate at MOMA.
Jest to nowy romans, który chcemy kultywować w MOMA.
EnglishThere are often national laws which cultivate such attitudes and send out the wrong messages.
Często mamy do czynienia z takimi przepisami krajowymi, które sprzyjają takim zachowaniom i stanowią niewłaściwą zachętę.
EnglishThe suggestion that no single farm payment can be received by farmers who cultivate these crops is utterly nonsensical.
Sugestia, że płatności jednolite nie przysługują rolnikom prowadzącym takie uprawy, jest całkowicie pozbawiona sensu.
EnglishThis is the only federally funded site where it is legal to cultivate cannabis for scientific research in the United States.
To jest jedyne utrzymywane przez rząd miejsce legalnej uprawy konopi indyjskich do badań naukowych w całych USA.
EnglishIn the measure that you learn how to use water to cultivate, then you're going to be able to spread beyond the Nile.
Kolejną rzeczą, której się nauczyliśmy to wykorzystanie wody przy uprawach dzięki czemu rozprzestrzeniliśmy się poza obręby Nilu.
EnglishAnd Maitreya then kept him in heaven for five years, dictating to him five complicated tomes of the methodology of how you cultivate compassion.
Maitreja trzymał go tam przez pięć lat, dyktując mu pięć skomplikowanych tomów metodologii jak doskonalić współczucie.
EnglishIt has helped to cultivate species in a way that requires less effort and less use of pesticides, and has made it possible to produce bigger harvests.
Pomogły w uzyskaniu gatunków, które wymagają mniejszego wysiłku i mniejszej ilości pestycydów, a także umożliwiają większe zbiory.
EnglishFarmers are free to decide amongst themselves not to cultivate GMO or to create, on a voluntary basis, zones where GM crops are not cultivated.
Rolnicy mogą sami zdecydować, czy wybrać uprawy zmodyfikowane genetycznie, czy na zasadzie dobrowolności tworzyć strefy wolne od takich upraw.
EnglishBut we have, somehow, in the course of the last few centuries, or even decades, started to cultivate an image of a mythical, rural agricultural past.
Jednak, w jakiś sposób, w ciągu ostatni kilku stuleci lub nawet dekad zaczęliśmy kultywować obraz mitycznej, wiejskiej, rolniczej przeszłości.
EnglishHe prefers to cultivate intellectual discourse on the stage. However, his minimalism is occasionally heavy going, and some of his work can be excessively dry or theory-laden.
Zdecydowanie preferuje dyskurs rozumowy, chociaż ten jego minimalizm bywa też męczący, nieprzystępny i przeintelektualizowany.
English... because I have announced that the Commission has the intention to propose to give Member States the choice as to whether or not they want to cultivate GMOs.
...ponieważ ogłosiłem, że Komisja ma zamiar przedstawić propozycję, aby dać naszym państwom członkowskim wybór, czy chcą zezwolić na uprawy GMO, czy też nie.
EnglishThat is the basic cultural understanding of the European Union, which we not only want to cultivate internally but also need to convey to the outside world.
To jest podstawowe kulturowe pojmowanie Unii Europejskiej, które nie tylko chcemy kultywować na skalę wewnętrzną, ale które musimy przekazywać światu zewnętrznemu.
EnglishIn an increasingly globalised world, we cannot confine ourselves to a given territory, but must cultivate mobility, flexibility and international experience.
W coraz bardziej zglobalizowanym świecie nie możemy ograniczać się do określonego terytorium, lecz musimy kultywować mobilność, elastyczność i doświadczenie międzynarodowe.
EnglishThis is an issue we must address, and we must cultivate in Europe the risk-taking spirit that exists in the USA among the young generation of Americans.
Jest to problem, którym musimy się zająć, musimy również pielęgnować w Europie ducha podejmowania ryzyka, który istnieje w Stanach Zjednoczonych wśród młodego pokolenia Amerykanów.
EnglishFinancial compensation should be awarded in particular to farmers, who may lose not only their crops, but also the opportunity to cultivate any crops for many years.
Odnośnie finansowych kompensacji, to winna ona dotyczyć zwłaszcza rolników, którzy mogą nie tylko utracić zbiory, ale również możliwość prowadzenia upraw przez wiele lat.
EnglishThe European Union's agricultural policy should ensure that it is profitable to cultivate agricultural land and legislation should encourage cultivation of the land.
Polityka rolna w Unii Europejskiej powinna sprzyjać temu, żeby opłacało się uprawiać ziemię rolniczą i żeby przepisy prawne motywowały do tego, aby ziemia była uprawiana.

"cultivate a garden" in Polish

cultivate a garden
Polish
  • uprawiać ogród
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "cultivable":

cultivable
cultivation
cultivator
cultivated