"data" translation into Polish

EN

"data" in Polish

PL
PL

"data" in English

EN

EN data
volume_up
{noun}

data (also: figures, facts, details)
volume_up
dane {f pl}
And it's also true of other examples, like DNA data or brain data.
To samo stosuje się do innych przykładów, takich jak dane DNA albo dane mózgu.
I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Eliminowałem dane, by rozbłysła prawdziwa zależność danych.
Interestingly, there are data on these two groups of people, data on how happy they are.
Ciekawe, że są dane na temat tych dwóch grup ludzi, dane na temat tego jak są szczęśliwi.
Apply bar code or RFID labels to evidence and property to facilitate convenient data entry and secure chain of custody tracking.
Wykorzystaj etykiety z kodem kreskowym lub etykiety RFID do oznaczania materiałów dowodowych i majątku, aby zapewnić wygodne wprowadzanie danych i bezbłędną kontrolę łańcucha dowodowego.
The MIC and MBC data are reported from a representative sample of isolates from field materials within different geographic EU areas.
Dane dotyczące MIC i MBC uzyskano w badaniach przeprowadzonych na reprezentacyjnych próbkach izolowanych z materiału terenowego pochodzącego z różnych obszarów Unii Europejskiej.
This would guarantee that data protection is ensured and the material protected from seizure, but I am not getting any concession from the Council on this point.
Zapewni to ochronę danych oraz tych materiałów, które nie powinny zostać przejęte. Nie uzyskałam jednak w tej sprawie od Rady żadnych ustępstw.

Synonyms (English) for "data":

data

Context sentences for "data" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishThe significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
operacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem przeszczepów naczyniowych CABG
EnglishThere is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.
EnglishHowever, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
EnglishThe collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
Zbieranie danych o pasażerach nie może być tylko przydatne - musi być konieczne.
EnglishAcquiring data that can be interpreted as such is one of the Commission's goals.
Zdobycie danych, które mogą być zinterpretowane, jest jednym z celów Komisji.
EnglishThere are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.
EnglishWe need to see the same kind of action in respect of PNR and data in general.
Potrzebujemy tego samego rodzaju działań w odniesieniu do PNR i danych w ogóle.
EnglishIt packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
Zawiera mnóstwo informacji, do których odczytywania nasze mózgi są wręcz stworzone.
EnglishThere are no clinical data to support a concomitant treatment of the second eye.
Brak danych klinicznych wskazujących na celowość równoczesnego leczenia drugiego oka.
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
danych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczacych
EnglishEffects on bone There are no long-term data on the effect of fulvestrant on bone.
Nie ma danych dotyczących odległych skutków działania fulwestrantu na kości.
Englishthe data on celecoxib presented in the APC study, which suggested a dose-related
danych na temat celekoksybu przedstawionych w badaniu APC, wskazujących na zwiększone
EnglishLactation Human data demonstrate that tacrolimus is excreted in breast milk.
Laktacja Badania u kobiet wykazują, że takrolimus wydziela się z mlekiem matki.
EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishThe SWIFT agreement, too, has major data protection concerns associated with it.
Spore obawy dotyczące kwestii ochrony danych wiążą się również z porozumieniem SWIFT.
EnglishThis agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
EnglishHowever, we have an incomplete patchwork of data on the environmental impact.
Mamy jednak zlepek urywkowych informacji na temat oddziaływania na środowisko.