"decay" translation into Polish

EN

"decay" in Polish

EN decay
volume_up
{noun}

Valsartan shows multiexponential decay kinetics (t½α < 1 h and t½ß about 9 h).
Walsartan charakteryzuje się wielowykładniczą kinetyką rozkładu (t½α < 1 h i t½ß około 9 h).
Entropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Entropia oznacza, że wszystko na świecie, jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk. jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk.
After administration of KOGENATE Bayer, peak factor VIII activity decreased by a two-phase exponential decay with a mean terminal half-life of about 15 hours.
Po podaniu preparatu KOGENATE Bayer, szczytowa aktywność czynnika VIII zmniejszała się poprzez dwufazowy rozkład wykładniczy ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 15 godzin.
decay (also: putrescence, rot)

Context sentences for "decay" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishValsartan shows multiexponential decay kinetics (t½α < 1 h and t½ß about 9 h).
Walsartan wykazuje wielowykładniczą kinetykę procesu eliminacji (t½α < 1 h i t½ß około 9 h).
EnglishValsartan shows multiexponential decay kinetics (t½α < 1 h and t½ß about 9 h).
Walsartan charakteryzuje się wielowykładniczą kinetyką rozkładu (t½α < 1 h i t½ß około 9 h).
EnglishYttrium (90Y) chloride is produced by decay of its radioactive precursor Strontium (90Sr).
Chlorek itru (90Y) powstaje w wyniku rozpadu jego radioaktywnego prekursora strontu (90Sr).
EnglishThe remainder will decay within the body, leaving no radioactive remains.
Pozostała część ulegnie rozpadowi w organizmie, nie pozostawiając żadnych śladów radioaktywności.
EnglishOne is, for instance, technetium is a radioactive element with a decay time of 4.2 million years.
Na przykład technet, pierwiastek promieniotwórczy, z czasem rozpadu ok. 4,2 miliarda lat.
EnglishThe product of radioactive decay is stable zirconium-90.
Produktem rozpadu promieniotwórczego jest trwały izotop cyrkonu- 90.
EnglishAnd we know very well that geothermal energy is mostly produced by decay of uranium, thorium, and potassium.
Nie ma życia bez aktywności tektonicznej, bez aktywności wulkanicznej.
EnglishEntropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Entropia oznacza, że wszystko na świecie, jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk. jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk.
EnglishTelithromycin displays a tri-exponential decay from plasma, with a rapid distribution half-life of 0.17 h.
Stężenia telitromycyny w osoczu wykazują przebieg trójwykładniczy, z okresem półtrwania w fazie dystrybucji wynoszącym 0, 17 h.
EnglishTelmisartan is characterised by biexponential decay pharmacokinetics with a terminal elimination half-life of > 20 hours.
Farmakokinetykę eliminacji telmisartanu opisuje krzywa wykładnicza, z okresem półtrwania w fazie eliminacji > 20 godz.
EnglishSo this triptych, these three panels portray the timeless truth that order tends to decay. ~~~ The truth of social entropy.
Więc ten tryptyk, te trzy panele, pokazują odwieczą prawdę o tym, że porządek ustępuje chaosowi Prawdę społecznej entropii.
EnglishWe observed, in certain centres, an obvious state of decay and an obvious lack of hygiene, and we denounced the failure to respect human dignity.
W niektórych ośrodkach stwierdziliśmy ewidentny stan zniszczenia i brak higieny oraz ujawniliśmy nierespektowanie ludzkiej godności.
EnglishIts moral decay.
EnglishThe Ukrainian people have freely elected a change because the democratic orange powers have run the country into poverty, hopelessness and decay.
Ukraińcy sami wybrali zmianę w wolnych wyborach ponieważ demokratyczne siły pomarańczowej rewolucji zepchnęły państwo na skraj biedy, beznadziei i upadku.
EnglishSee for me, cultivating the Infinity Mushroom is more than just scientific experimentation or gardening or raising a pet, it's a step towards accepting the fact that someday I will die and decay.
Hodowanie Grzyba Infinity jest dla mnie czymś więcej niż zwyczajnym eksperymentem naukowym czy zabawą w hodowlę.
EnglishThe distribution and elimination kinetics have generally been described by a bi-exponential decay function, with a terminal half-life of 6-15 h.
Kinetykę dystrybucji i wydalania opisano ogólnie za pomocą odpowiedniej funkcji rozpadu (tzw. bi - exponential decay function), z okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 6- 15 h.