EN department
volume_up
{noun}

1. general

department (also: dept)
The Department of Homeland Security is a strategic feel good measure.
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego to strategiczny miernik zadowolenia.
A Department of War, a Department of Everything Else.
Departament Wojny, Departament Całej Reszty.
But what is the use if the police department is in itself steeped in corruption?
Co jeśli departament policji jest również przesiąknięty korupcją?
He will decide at which time you will be authorised to leave the nuclear medicine department.
Lekarz zadecyduje, w którym momencie pacjent będzie mógł opuścić oddział medycyny nuklearnej.
According to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
Według informacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża pociski uderzyły w oddział pediatryczny.
I walked through the emergency department on my way home.
Po drodze przeszedłem przez oddział ratunkowy.
department (also: dept)
As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
W związku z tym utworzono Wydział Walki z Nadużyciami.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Wydział ścigania wagarowiczów.
department (also: bet, company, establishment, factory)
department (also: scope)
Over 20 ministers and deputy ministers from the individual departments of both states took part in the consultation.
W konsultacjach wzięło udział ponad 20 ministrów i wiceministrów poszczególnych resortów obu państw.
department (also: division, plumb bob, plumb line, sector)
department (also: agency, bureau, institution, office)
There was no law at all in Soviet Russia, simply the will of a single all-knowing individual and of his department, namely the KGB.
Tam była wola jednego wszechwiedzącego człowieka i jego urzędu, KGB.
It is a structure for maintain, for centuries, by generations, without any department, without any funding, So the secret is "[unclear]," respect.
To jest konstrukcja, którą trzeba utrzymywać, przez stulecia, pokolenia, bez żadnego urzędu bez funduszy, Sekretem jest [niejasne], co znaczy "szacunek".
The Committee on Petitions is working alongside the Court of Justice and your department, Ombudsman, to bring the European Union and its institutions closer to the people.
Obok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i pana urzędu, Komisja Petycji pracuje na to, żeby uczynić Unię Europejską i jej instytucje bliższymi ludziom.

2. education

department (also: professorial chair)

Synonyms (English) for "department":

department
English

Context sentences for "department" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur oil price in Europe is defined by the US Department of Energy's weekly bulletin.
Ceny ropy w Europie są ustalane w tygodniowym biuletynie Departamentu Energii USA.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishOn that basis, I am not sure that we should be restricting this to a single department.
W związku z tym nie jestem pewien, czy powinniśmy ograniczać to do jednego wydziału.
EnglishUniversity of Cyprus Department of Byzantine and Modern Greek Studies P.O.
University of Cyprus Department of Byzantine and Modern Greek Studies P.O.
EnglishThank you for this valuable suggestion which we will forward to the appropriate department.
Dziękuję za tę wartościową sugestię, którą przekażemy do właściwego departamentu.
EnglishThe department store has been kept -- and we found this was true in many cases.
Zachowano tylko dom towarowy. ~~~ Z tym zetknęłyśmy się wiele razy.
Englishcontact your doctor or nearest hospital casualty department immediately for advice.
niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego.
EnglishI would therefore like to ask you your position on the creation of such a department.
Pytam zatem o pani stanowisko w kwestii utworzenia takiego wydziału.
EnglishOr maybe we punt -- ask the legal department, see what they say.
może zachodzimy po radę -- wpadnij do naszych prawników, zobaczymy co powiedzą.
EnglishIn the year 2007, I started a partnership with the Washington State Department of Corrections.
W roku 2007 zaczęłam współpracę z wydziałem więziennictwa stanu Waszyngton.
EnglishRelated websites: Referendum Commission's Lisbon Treaty 2009 Department of Foreign Affairs
Strony internetowe: Referendum Commission's Lisbon Treaty 2009 Department of Foreign Affairs
EnglishI know, for example, that it is extremely difficult to find an airline's complaints department.
Wiem, że niezwykle trudno jest znaleźć dział reklamacji linii lotniczych.
EnglishI therefore await the opinion of the EP legal department, which I hope will confirm this position.
Dlatego też czekam na opinię prawną PE, która, mam nadzieję, potwierdzi to stanowisko.
EnglishThe agreement does not involve the transfer of virtually all SWIFT data to the US Treasury Department.
Umowa nie wiąże się z przekazaniem całości danych SWIFT departamentowi skarbu USA.
EnglishNathan Myhrvold: Okay, so our legal department prepared a disclaimer, and here it is.
OK, nasz dział prawny przygotował ostrzeżenie. ~~~ Oto i ono.
EnglishYou should contact your doctor immediately or go to the nearest casualty department.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego.
EnglishIt doesn't matter whether the Department of Defense likes this arm."
Kilka zdumiewających rzeczy wydarzyło się na początku projektu.
EnglishIn case of (severe) overdosage hospitalization in an intensive care department is indicated.
W przypadku (ciężkiego) przedawkowania wskazana jest hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii.
EnglishI hope that the technical department will look into why my voting machine sometimes jammed.
Mam nadzieję, że dział techniczny sprawdzi, dlaczego moje urządzenie do głosowania czasem się zacina.
EnglishIn 2007 our Humanitarian Aid Department managed to provide EUR 18 million in humanitarian assistance.
W 2007 r. nasz dział pomocy humanitarnej zapewnił pomoc humanitarną na sumę 18 milionów EUR.