"depletion" translation into Polish

EN

"depletion" in Polish

EN depletion
volume_up
{noun}

Experimental administration of the drug causes depletion of somatostatin in several animal species.
Doświadczalne podawanie preparatu powoduje zmniejszenie wydzielania somatostatyny u kilku gatunków zwierząt.
Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej:
white blood-cell depletion leading up to fever (febrile neutropenia), decreased levels of all blood
(patrz niżej) *. zmniejszenie liczby krwinek białych z gorączką (neutropenia z gorączką), zmniejszone liczby
depletion (also: burnout, exhaustion, burn-out)
The extreme vulnerability of most deep sea fish stocks to rapid depletion means that this fishery may no longer exist by the time regulations are implemented.
Szczególna wrażliwość na wyczerpanie większości zasobów ryb głębinowych oznacza, że te łowiska mogą już nie istnieć do momentu wejścia w życie regulacji.
depletion (also: diminution)
It has led to a depletion of fishing stocks and ever more fishermen are complaining about the lack of quota they have been given.
W konsekwencji obserwujemy uszczuplenie zasobów, a coraz więcej rybaków skarży się na brak kwot, które im przyznano.

Context sentences for "depletion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe past five days, there's been a depletion of funds...... without reimbursements.
Przez ostatnie pięć dni miały miejsce znaczące wypłaty funduszy, bez dalszych przelewów.
Englishpatients in whom fluid or salt depletion exists or may develop (including patients with
pacjentów, u których występuje lub może wystąpić odwodnienie lub niedobór sodu (w tym
EnglishVolume and/ or sodium depletion should be corrected prior to administration of Pritor.
Niedobory płynów i (lub) sodu powinny zostać wyrównane przed podaniem preparatu Pritor.
EnglishCorticosteroids, ACTH Intensified electrolyte depletion, particularly hypokalemia.
Kortykosteroidy, ACTH Nasilenie niedoboru elektrolitów, szczególnie niedobór potasu we krwi.
EnglishVolume and/ or sodium depletion should be corrected prior to administration of Micardis.
Niedobory płynów i(lub) sodu powinny zostać wyrównane przed podaniem preparatu Micardis.
EnglishHowever, the residue depletion profile in kidney indicated a non-regular profile.
Natomiast profil zmniejszania poziomu pozostałości w nerkach wskazywał na pewne nieregularności.
EnglishSpecial caution is required with respect to bone marrow depletion.
Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzenia szpiku kostnego.
EnglishVolume and/ or sodium depletion should be corrected prior to administration of Kinzalmono.
Niedobory płynów i(lub) sodu powinny zostać wyrównane przed podaniem preparatu Kinzalmono.
EnglishCorticosteroids, ACTH: electrolyte depletion, particularly hypokalaemia, may be increased;
Kortykosteroidy, ACTH: może wystąpić nasilenie utraty elektrolitów, zwłaszcza hipokaliemia;
Englishthe CVMP considered that based on the residue depletion data provided concerning the depletion
CVMP uznał, że na podstawie dostarczonych danych o zmniejszaniu pozostałości dotyczących
EnglishHow can we achieve this as fuel wells' supplies approach depletion?
Jak można to osiągnąć, gdy szyby paliwowe są bliskie wyczerpania?
EnglishThe effects may be secondary to vitamin D and/ or vitamin K depletion at these high doses.
Działanie to może być wynikiem obniżenia stężeń witamin D i (lub) K podczas stosowania tak dużych dawek leku.
EnglishUse in patients with intravascular volume depletion:
Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej:
EnglishExperimental administration of the drug causes depletion of somatostatin in several animal species.
Doświadczalne podawanie preparatu powoduje zmniejszone wydzielanie somatostatyny u kilku gatunków zwierząt.
EnglishCell death occurs from energy depletion and apoptosis.
Śmierć komórki następuje w wyniku utraty energii i apoptozy.
EnglishPreferably, sodium and/ or volume depletion should be corrected before treatment with Lisonorm is started.
Najlepiej skorygować niedobór sodu i (lub) objętości przed rozpoczęciem leczenia produktem Lisonorm.
EnglishTreatment with [ 90Y]-radiolabelled Zevalin also leads to depletion of normal CD20+ B-cells.
Leczenie produktem Zevalin znakowanym radioizotopem [ 90Y ] prowadzi też do zmniejszenia liczby prawidłowych komórek B CD20+.
EnglishWhat we saw in the destruction of the Bamiyan Buddhas was the depletion of matter, some solid substance falling down and disintegrating.
W Bamian zobaczyliśmy jak materia upada, substancja stała ulega dezintegracji.
EnglishBiodiversity loss poses a threat to food security, and exacerbates energy depletion and climate change.
Utrata różnorodności biologicznej zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i zaostrza problem wyczerpywania się energii oraz zmian klimatu.
EnglishThere are measures to be taken in all sectors, including action on emissions from energy use, and forest depletion.
Należy podjąć działania we wszystkich sektorach, w tym także w kwestii emisji pochodzących z zużywania energii i wylesiania.