"deportation" translation into Polish

EN

"deportation" in Polish

EN deportation
volume_up
{noun}

deportation
The deportation of 8 million people with no sort of guarantee: a disgrace!
Deportacja 8 milionów ludzi bez żadnych gwarancji: to hańba!
The increased rights of illegal immigrants make deportation almost impossible.
Rosnące prawa nielegalnych imigrantów sprawiają, że prawie niemożliwa jest ich deportacja.
They have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
Dziennikarze potępili deportację jako niedopuszczalne naruszenie wolności prasy.
deportation (also: exile)

Synonyms (English) for "deportation":

deportation

Context sentences for "deportation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
Dziennikarze potępili deportację jako niedopuszczalne naruszenie wolności prasy.
EnglishIt strives for the deportation of those people to Iran in order to kill them.
Doprowadzi to do deportacji tych osób do Iranu, aby ich zabić.
EnglishLibya is likely to become a mass deportation destination for migrants.
Libia ma duże szanse stać się celem masowej deportacji migrantów.
EnglishIn the last number of weeks, the Irish Government has issued deportation orders for 120 such spouses.
W ostatnich tygodniach rząd Irlandii wydał nakazy deportacji 120 takich żon i mężów.
EnglishLikewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.
Podobnie rzecz się miała z niedawną inicjatywą dotyczącą deportacji pochodzących z zagranicy przestępców.
EnglishHowever, I would like to emphasise that it is not about enforcing collective deportation decisions.
Pragnę jednak podkreślić, iż nie chodzi tu o wykonywanie decyzji w sprawie zbiorowych deportacji.
EnglishIts judicial interpretation often creates an obstacle to the deportation of terrorists from our countries.
Jej interpretacja przez sądy często stanowi przeszkodę w deportacji terrorystów z naszych krajów.
EnglishThat would lead only to a form of legalised deportation of children, which is not what Haiti needs.
Doprowadzi to tylko do rozwoju pewnej postaci zalegalizowanej deportacji dzieci, a tego Haiti nie potrzebuje.
EnglishThis week marks the 60th anniversary of the deportation of hundreds of thousands of citizens from the Baltic states.
W tym tygodniu przypada 60. rocznica deportacji setek tysięcy obywateli z krajów nadbałtyckich.
EnglishSome say that there are various legal quibbles that may bring about Mehdi Kazemi's deportation and death.
Niektórzy twierdzą, że mogą istnieć przesłanki prawne, na mocy których może dojść do deportacji i śmierci Mehdiego Kazemi.
EnglishThis will put an end to the arbitrary deportation policy pursued by some Member States and strengthens the rule of law.
Położy to kres arbitralnej polityce deportacyjnej, jaką forsują niektóre państwa członkowskie i wzmocni rządy prawa.
EnglishThere has been the recent deportation by the Government of Pakistan of another returning civilian politician, Nawaz Sharif.
Niedawno doszło również do deportacji przez rząd Pakistanu innego powracającego cywilnego polityka, Nawaza Sharifa.
EnglishThe first concerns the deportation of 27 Afghans to Kabul, as part of the group deportation organised by France and the United Kingdom.
Pierwszy dotyczy deportacji 27 Afgańczyków do Kabulu w ramach grupowej deportacji zorganizowanej przez Francję i Zjednoczone Królestwo.
EnglishUnrealistic conditions for detention pending deportation are put in place at the expense of security and at the expense of our executive.
Nierealistyczne warunki zatrzymania do czasu deportacji wprowadzane są kosztem bezpieczeństwa i kosztem naszych organów wykonawczych.
EnglishThe Union urgently needs agreements on who may come in but is now directing most of its efforts to deportation.
Unia pilnie potrzebuje porozumień dotyczących tego, kto może zostać wpuszczony na jej terytorium, lecz obecnie skupia większość swoich wysiłków na deportacjach.
EnglishTo what extent does mass deportation of Afghan refugees on the part of Iran have a destabilising impact on the western part of Afghanistan?
W jakim stopniu dokonywane przez Iran masowe deportacje afgańskich uchodźców destabilizują sytuację w zachodniej części Afganistanu?
EnglishIn the case of forceful deportation to Iran of Camp Ashraf residents, necessary representations towards the Government of Iran will have to be made.
W przypadku przymusowego wydalenia uchodźców przebywających w obozie Ashraf do Iranu należy złożyć protesty wobec rządu Iranu.
EnglishHaving said that, the Directive offers some Member States the opportunity to detain illegal migrants for longer with a view to their deportation.
Dyrektywa oferuje niektórym państwom członkowskim możliwość przetrzymywania nielegalnych imigrantów nieco dłużej z myślą o ich deportacji.
EnglishIn the future, the European Commission will be able to block an effective deportation policy and, in so doing, it will far overstep its authority.
W przyszłości Komisja Europejska będzie mogła blokować skuteczną politykę w obszarze deportacji, przekraczając tym samym znacznie swoje uprawienia.
EnglishFor illegal immigrants, there is the axe of the European Immigration Pact, with 18 months' detention, deportation and a ban on entry for 5 years.
Na nielegalnych imigrantów czeka bat w postaci europejskiego paktu o imigracji, przewidującego 18-miesięczny areszt, deportację i pięcioletni zakaz wjazdu.