"deposition" translation into Polish

EN

"deposition" in Polish

EN deposition
volume_up
{noun}

1. "of dictator"

2. "of ruler"

deposition

3. "of president"

4. law

złożyć zeznanie pod przysięgą
złożyć zeznanie pod przysięgą

Context sentences for "deposition" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, increased fatty deposition and infiltration were observed.
Stwierdzano także zwiększone odkładanie się tłuszczu i nacieki tłuszczowe.
EnglishHe's the one able to build this shape-deposition manufactured feet and toes.
To właśnie on potrafi wyprodukować stopy i palce techniką SDM.
EnglishIn an animal model of pulmonary fibrosis, bosentan reduced collagen deposition in the lungs.
W modelu zwierzęcym zwłóknienia płuc, bozentan zmniejsza odkładanie się kolagenu w płucach.
EnglishOral cysteamine has not been shown to prevent eye deposition of cystine crystals.
Nie stwierdzono, aby cysteamina podawana doustnie zapobiegała gromadzeniu się kryształów cystyny w oku.
EnglishOnce salt deposition and chemical deposition has had its effects, that answer is more like $12,000 of cost.
Gdy sole i chemikalia zaczną się odkładać, koszta wyniosłyby około 12 tys. dolarów.
English. ~~~ This is the Stanford Shape Deposition Manufactured robot, named Sprawl.
Tutaj pierwszy przykład, wykonany na Stanford w technice Shape Deposition, robot Sprawl.
EnglishThis may additionally lead to deposition of clots in organs.
Ponadto może powodować odkładanie się skrzepów w narządach.
EnglishThis was merely a formal deposition of these declarations.
Było to jedynie formalne złożenie tych deklaracji.
EnglishA comparison between reference and test products pulmonary deposition should be addressed (Study 2007-76-DOS-6)
Należy dokonać porównania depozycji płucnej testowanego i referencyjnego produktu (badanie 2007- 76- DOS- 6).
EnglishTo soften me up for the deposition.
Żeby zmiękczyć mnie przed zeznaniem.
EnglishIn clinical studies, romiplostim treatment was discontinued in 4 of the 271 patients because of bone marrow reticulin deposition.
W badaniach klinicznych u 4 spośród 271 pacjentów przerwano podawanie romiplostymu z powodu złogów retykuliny w szpiku kostnym.
Englishfused deposition modeling
EnglishWarning that, whilst no data exists, an outcome of reticulin deposition in response to romiplostim may be bone marrow fibrosis.
Ostrzeżenie, że, chociaż brak danych, skutkiem powstania złogów retykuliny w szpiku kostnym w reakcji na romiplostym może być zwłóknienie szpiku.
EnglishWarning that, whilst no data exists, an outcome of reticulin deposition in response to romiplostim may be bone marrow fibrosis.
Ostrzeżenie, że, podczas gdy brak danych, skutkiem powstania złogów retykuliny w szpiku kostnym w reakcji na romiplostym może być zwłóknienie szpiku.
EnglishThe suggested pathophysiologic mechanism includes immune-complex formation and deposition due to development of antibodies against omalizumab.
Przypuszczalny mechanizm patofizjologiczny polega na tworzeniu się kompleksu immunologicznego i osadu w wyniku reakcji przeciwciało przeciwko omalizumabowi.
EnglishThe suggested pathophysiologic mechanism includes immune-complex formation and deposition due to development of antibodies against omalizumab.
Przypuszczalny mechanizm patofizjologiczny polega na tworzeniu się kompleksów immunologicznych i osadu w wyniku tworzenia przeciwciał przeciwko omalizumabowi.
EnglishExercise, on the other hand, increases the deposition of calcium in the bones, develops children's social skills and is an important factor in the fight against stress.
Za to wysiłek fizyczny zwiększa odkładanie wapnia w kościach, rozwija kompetencje społeczne dzieci i jest istotnym czynnikiem w walce ze stresem.
EnglishIn addition, the study demonstrated indirectly the same lung deposition with a trend to a deeper lung deposition based on a higher ratio in Cmax and a shorter Tmax.
Ponadto w badaniu wykazano w sposób pośredni taką samą depozycję płucną z tendencją do głębszej depozycji płucnej – na podstawie wyższego Cmax i krótszego Tmax.
EnglishFor stages with a small deposition of particles and a relatively high standard deviation it is particularly critical to reach a confidence interval within the defined limits.
Dla etapów z małą depozycją cząsteczek i względnie wysokim odchyleniem standardowym jest szczególnie ważne, aby uzyskać przedział ufności w obrębie ustalonego zakresu.
EnglishTreatment of chronic hyperuricaemia in conditions where urate deposition has already occurred (including a history, or presence of, tophus and/ or gouty arthritis).
Leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe obecnie lub w wywiadzie).