"depositors" translation into Polish

EN

"depositors" in Polish

EN depositors
volume_up
{plural}

1. finance

depositors
Investors and depositors will not recover confidence in the financial market until they are convinced that evaluations are correct.
Inwestorzy i deponenci nie odzyskają zaufania do rynku finansowego, dopóki nie zostaną przekonani, że wyceny są właściwe.
If depositors know that their deposit will be covered and if they feel confident that the insured deposits will be reimbursed rapidly, there is no need for them to join any queue outside a bank.
Jeżeli deponenci wiedzą, że ich depozyt zostanie pokryty, i jeżeli mają pewność, że wypłata ubezpieczonego depozytu nastąpi bez zwłoki, nie muszą ustawiać się w kolejce przed bankiem.

Context sentences for "depositors" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDepositors must also be made aware of the protection available to them.
Należy ponadto informować deponentów o dostępnych środkach ochronnych.
EnglishWe also need to protect and guarantee the interests of depositors.
Musimy także chronić i zagwarantować bezpieczeństwo interesów deponentów.
EnglishI think that 20 days is a promise that can be kept in practice and will not disappoint depositors.
Moim zdaniem dwadzieścia dni to obietnica, której można w praktyce dotrzymać i która nie zawiedzie deponentów.
EnglishThe main issue we have in mind is addressing the confidence of EU depositors for the long term.
Najważniejsza sprawa, którą będziemy się zajmować, dotyczy zaufania deponentów UE w perspektywie długoterminowej.
EnglishWe should not let this become a depositors' problem.
Nie możemy pozwolić, aby był to problem deponentów.
EnglishLet me underline that only very few schemes have powers which go beyond the mere reimbursement of depositors.
Chciałbym podkreślić, że tylko w kilku systemach przewidziano uprawnienia wykraczające poza zwrot środków deponentom.
EnglishThere is also an opportunity for the European Union to manage the crisis, to avoid panic and to guarantee the rights of depositors.
Unia Europejska ma również szansę zarządzać kryzysem, uniknąć paniki i zagwarantować prawa deponentów.
EnglishSeven weeks is a very long time for depositors who are unable to buy food, pay bills or use their payment cards.
Siedem tygodni to bardzo długi okres dla deponentów, którzy nie mogą kupić jedzenia, płacić rachunków lub używać kart płatniczych.
EnglishOne would have to agree that the confidence of depositors in Northern Rock has been shattered, and that there is a knock-on effect.
Trzeba się zgodzić z tym, że zaufanie deponentów w Northern Rock zostało nadszarpnięte i że powstał efekt domina.
EnglishTherefore, we have asked the EFDI to identify best practices to improve the dissemination of such information to depositors.
Z tego względu zwróciliśmy się do EFDI o wskazanie sprawdzonych rozwiązań, aby usprawnić przekazywanie informacji deponentom.
EnglishThis is why the Commission proposed to send a clear signal to depositors that their protection will be increased almost immediately.
Dlatego Komisja zaproponowała, aby wysłać deponentom jasny sygnał, że ich ochrona zostanie prawie bezzwłocznie zwiększona.
EnglishFor depositors, investors, borrowers and taxpayers these stress tests do not offer transparency and that is a travesty.
Te testy warunków skrajnych nie zapewniają przejrzystości depozytariuszom, inwestorom, pożyczkobiorcom i podatnikom, dlatego to parodia.
EnglishDepositors know that there are deposit guarantees, and so do not need to worry about which bank they put their money into.
Podmioty wpłacające środki wiedzą, że istnieją gwarancje depozytów, dlatego nie muszą się martwić o to, w którym banku deponują pieniądze.
EnglishMy concern is that several weeks of no access to one's funds is too long a time to keep depositors' nerves calm in a crisis situation.
Obawiam się, że kilkutygodniowy brak dostępu do środków to zbyt długi okres, aby klienci trzymali nerwy na wodzy w sytuacji kryzysowej.
EnglishIt was unacceptable that large banks were unable to foresee the demise of their own institution and for small depositors to go down with them.
Sytuacja, w której duże banki nie były w stanie przewidzieć własnego upadku i pociągnięcia za sobą drobnych deponentów, była niedopuszczalna.
EnglishAs the finance ministers pointed out in their meeting yesterday, there is an urgent need to reassure depositors and to supply the interbank market.
Jak zauważyli ministrowie finansów na wczorajszym posiedzeniu, istnieje pilna potrzeba uspokojenia deponentów i przywrócenia rynku międzybankowego.
EnglishThis concerns the handling of an insolvent bank or other financial institution as well as the protection of creditors, notably depositors.
Rozwiązywanie kryzysów obejmuje postępowanie z niewypłacalnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz ochronę wierzycieli, zwłaszcza posiadaczy lokat bankowych.
EnglishThis concerns the handling of an insolvent bank or other financial institution as well as the protection of creditors, notably depositors.
Rozwiązywanie kryzysów obejmuje postępowanie z niewypłacalnymi bankami i instytucjami finansowymi oraz ochronę wierzycieli, zwłaszcza posiadaczy lokat bankowych, w tym:
EnglishOpinion on a financial stability scheme guaranteeing full coverage of claims by depositors and ordinary creditors  (CON/2008/54)Denmark, 17.10.2008,
Opinia w sprawie finansowego pakietu stabilizacyjnego gwarantującego pełne pokrycie roszczeń deponentów i wierzycieli nieuprzywilejowanych  (CON/2008/54)Dania, 17.10.2008,
EnglishThe present initiative by the European Commission will also help bring this into EU law, which will help sustain EU depositors' confidence in European financial markets.
Obecna inicjatywa Komisji Europejskiej pozwoli również zawrzeć te uzgodnienia w prawie UE, co pomoże utrzymać zaufanie deponentów UE do europejskich rynków finansowych.